Angelique
Paul & Pim
Daniël & Gerard
Francine
Ingrid, Nicoline & Francine
Ingrid & Crista
Nicoline
Paul & Watze
Pim Lameris

De 4 D’s (1)

Onder deze titel gaan wij in deze en komende nieuwsbrieven in op één van de omvangrijkste operaties uit de sociale beleidshistorie. D staat hier voor decentralisatie, hoewel de vierde maatregel formeel geen decentralisatie is.

Het betreft de volgende ontwikkelingen:

  • De functies begeleiding, kortdurend verblijf en vervoer worden vanuit de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten (Wmo).
  • Gemeenten worden financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van alle jeugdzorg die nu onder het rijk, de provincies, de gemeenten, de AWBZ en de ZVW valt. 
  • De regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt (Wwb, Wsw, Wajong) worden op de schop genomen en voor de doelgroep met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt samengebracht in de Wet werken naar vermogen.
  • Het speciaal onderwijs krijgt in de Wet passend onderwijs een andere positie in het onderwijsbestel met als doel om het speciaal onderwijs betaalbaar en de instroom beheersbaar te houden.

Pim Lameris

Van output naar outcome

Gemeenten staan voor de taak ondersteuning te organiseren, die effectiever, minder versnipperd en minder bureaucratisch is. Het financiële aspect is daarbij van belang. Het huidige stelsel kent al tekorten (bijstand…

Gerard Bosman

Mappa Mondo, een thuis voor chronische zieke kinderen

Mappa Mondo huizen van het Nederlandse Rode Kruis bieden een thuis voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een levensbedreigende of chronische ziekte. Deze kinderen hebben door hun ziekte vaak voortdurende behoefte aan intensieve verpleegkundige verzorging of toezicht. Die zorg biedt Mappa Mondo.

Gerard Bosman

In voor zorg!

We melden vol trots dat we inmiddels 12 In voor zorg! opdrachten gegund hebben gekregen. Professionele coaches begeleiden via ons trajecten bij instellingen in de langdurende zorg.

Gerard Bosman

Verhuizing

We laten u hierbij weten, dat Bosman & Vos is verhuisd. We konden een lange periode genieten van de prachtige Oranjerie.In verband met de verkoop van het pand vervalt het…

Wat we schrijven …

Twijfelaars nemen de beste beslissingen

Midden in corona-tijd, gewoon wentelteefjes eten, wat een traktatie. Dat is goede zorg. Maar hoort dat eigenlijk wel bij wat wij verstaan onder zorgverlening? En welke rol heeft genot in het bepalen wat goede zorg is? Filosoof Albert Camus beargumenteerde dat ons leven juist zin krijgt door geluksmomenten zoals deze. Op 25 mei filosofeerde Sophie Bijloos live over dit thema met zorgbestuurders/toezichthouder Ernest Müter en Christel Deckers.

Sophie Bijloos