crista
  • Een interim opdracht uitgewerkt

Een interim opdracht uitgewerkt

Verpleeghuis de Kreek is een locatie van stichting Pieter van Foreest (PvF) in 's Gravenzande. Binnen deze stichting zijn er de afgelopen jaren diverse reorganisaties geweest.

Als gevolg van een grootscheepse reorganisatie in 2009 zijn bijna alle managers binnen PvF van locatie en/of functie gewisseld. Organisatiebreed is gestart met het werken volgens ZZP-financiering (ZorgZwaartePakket-financiering). Voor de Kreek had deze financieringsvorm grote gevolgen. Er moest flink worden ingeleverd en het personeelsbestand is als gevolg hiervan geslonken. Daarnaast zijn in het kader van de omslag naar kleinschalig wonen, de PG-afdelingen verhuisd.

De huidige locatiemanager werkt sinds het voorjaar 2009 in de Kreek. Voor haar komst is er veel wisseling van locatiemanagement geweest. De medewerkers op de Kreek werken daarentegen al erg lang op deze locatie. Het vertrouwen in het management ontbrak. Het deskundigheidsniveau van medewerkers was onvoldoende zowel op het gebied van vaardigheden als bewustzijn. Het verzuim was hoog.

Krachtig coachend leiderschap, visiegericht, aandachtig en bewust handelend, van wij-zij naar wij, feedback geven en ontvangen, integer en autonoom, proactief. Dat was nodig. Om dit te realiseren is via ons een interim manager gestart. Bij aanvang van de opdracht lag het accent op het ontwikkelen van de visie, het vergroten van bewustwording van professioneel handelen en verzuimbegeleiding van de medewerkers.
Zoals dat gaat in de hectiek van alle dag dienden zich urgente, basale zaken aan, die aangepakt moesten worden, zoals
• De kwantitatieve bezetting.
• Het op orde brengen van cliëntendossiers.
• Het invoeren van multidisciplinair overleg en een teamoverlegstructuur.

Er is ook ruimte geweest voor verbetering van het verantwoordelijkheidsbesef en bewustwording van de eigen rol van het gehele management. Dit is door de interim manager begeleid middels brainstorm- en coach de coachsessies.
Bovendien zijn de volgende resultaten bereikt:
• Uitdragen van de visie.
• Inzichtontwikkeling bij het management op visie, pro-activiteit en transparant communiceren (hard op de inhoud, zacht op de relatie) door coaching on the job.
• Integrale opzet vraaggerichte en belevingsgerichte zorg door start huiskamergesprekken op de PG-afdelingen.
• Verbetering digitale communicatie .
• Op de locatie herinvoering van het werken met contactverzorgenden.

Dit alles gebeurde onder toezicht van de inspectie die in een hoog tempo zichtbare veranderingen eiste. Het resultaat mag er zijn, want het toezicht is opgeheven.
Onze complimenten aan onze interim-manager Laura Vrijenhoef en het team van De Kreek. Het was een mooie opdracht.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Geslaagde bemiddelingen en interim opdrachten

De zomer is achter de rug, iedereen is weer terug van vakantie en hopelijk weer opgeladen voor de tweede helft van dit jaar. Wij kijken er naar uit.