francine
ingrid
  • In voor zorg! coach Geertje Morée van Cappellen

In voor zorg! coach Geertje Morée van Cappellen

Vanuit het stimuleringsprogramma van VWS is Geertje Morée van Cappellen via ons actief voor In voor zorg! in het programma ketenzorg.

Aanvankelijk was de bedoeling dat in drie regio’s een vergelijkbaar traject ingezet zou worden, maar Geertje is de enige die aan de slag kon en het voor elkaar heeft gekregen. Zij doet verslag:

In Zeeland ontstaat een mooie samenwerking…..

De partners (ziekenhuis, huisartsen en zorgaanbieders) hebben de stichting Ketenzorg Midden en Noord Zeeland opgericht met als doel samenwerking op de inhoudelijke ontwikkelingen van ketenzorg. In voor Zorg is gevraagd om de ontwikkeling van de ketenzorg dementie Walcheren binnen de bestuurlijke samenwerking te begeleiden. Bij de implementatie van ketenzorg dementie Walcheren worden er mooie combinaties gemaakt:

Om na te gaan wat de effecten zijn van de implementatie van deze integrale aanpak én na te gaan of de effecten in de praktijk overeenkomen met de aannames in de businesscase heeft CZ twee onderzoeksbureaus ingeschakeld die dit traject wetenschappelijk evalueren. Het gaat om iBMG uit Rotterdam en IQ-Health uit Nijmegen. iBMG kijkt vooral naar meer kwantitatieve en kosteneffectieve aspecten, IQ-Health kijkt meer naar de kwalitatieve aspecten (tevredenheid mensen met dementie/familie en van zorgmedewerkers).

Het toeval wil dat op Walcheren ook een succesvol NPO-project is ingevoerd: Ketenzorg Ouderen Walcheren. Het gaat hier om een model voor samenhangende zorg voor 75-plussers en hun mantelzorgers. Dus niet alleen voor dementerenden maar voor alle 75-plussers. Concreet gaat het om screening van kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk en het systematisch inzetten van vervolgacties aan de hand van de zorgbehoefte. Naast de invoering van deze werkwijze in 4 huisartsenpraktijken heeft dit NPO-project ook een aantal praktische producten opgeleverd: voorwaarden om dit zorgmodel in de praktijk te brengen, werk- en samenwerkingsafspraken, instrumenten en protocollen. De opbrengsten van dit NPO-project worden ook ingezet in het traject Ketenzorg Dementie Walcheren omdat de doelgroepen elkaar voor een groot deel overlappen. De vroegdiagnostiek bij mensen met dementie en de opvolging daarvan is nu voor een belangrijk deel geïntegreerd in de werkwijze van 20 huisartsenpraktijken in Walcheren. Belangrijk is verder dat in het kader van dit NPO-project gebruik is gemaakt van het Keten Informatie Systeem (KIS)-ouderenzorg, dat ook voor het traject Ketenzorg Dementie Walcheren als registratie- en communicatiesysteem voor en tussen professionals en patiënten ingezet gaat worden.

De ontwikkeling van casemanagement in de ontwikkeling van de wijkverpleegkundige functie en Wmo. Margje Mahler, Vilans , heeft tijdens een Ronde Tafelbijeenkomst, na een korte presentatie van de actuele beleidsontwikkellingen, deelnemers uit de keten dementie Walcheren en Oorsterschelderegio uitgenodigd tot discussie over ontwikkelingen rond casemanagement. Wat is de toegevoegde waarde van casemanagement dementie in het licht van de ( nieuwe) wijkverpleegkundige? De discussie ging over de waarde van kennis van ziektebeelden en de bekendheid met formele en informele structuren in de wijk. Een uitdaging om creatief te zijn. De behoefte aan begeleiding in dagelijks leven vraagt niet alleen een professional maar vooral ook een mens dichtbij, die zich wil verbinden aan de cliënt en mantelzorger. Het vraagt om individuele oplossingen binnen het netwerk. Een uitdaging voor alle ketenpartners om dit te leren en wegen te vinden: sociale netwerkstrategie met de verbinding naar mensen dichtbij.

Er is veel energie in Zeeland die vernieuwing mogelijk maakt!

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Werving & Selectie april 2014

Het nieuwe jaar is goed begonnen.
Naast het organiseren van een prachtig symposium voor toezichthouders hebben we dit voorjaar ook een aantal bijzondere vacatures vervuld.

nicoline