Gerard
  • Interim opdracht bij Stichting Kinderopvang Purmerend

Interim opdracht bij Stichting Kinderopvang Purmerend

De wortels van SKOP liggen in de gesubsidieerde sector en dit is nog terug te vinden bij de peuterspeelzalen. De afgelopen jaren lag het accent bij SKOP op uitbreiding.

De wortels van SKOP liggen in de gesubsidieerde sector en dit is nog terug te vinden bij de peuterspeelzalen. De afgelopen jaren lag het accent bij SKOP op uitbreiding. De kwantitatieve ontwikkeling stond voldoende aandacht voor de kwaliteit in de weg, evenals het neerzetten van een professionele dienstverlenende organisatie. Met de komst van de nieuwe directeur, bijna 3 jaar geleden, is dit veranderd. Meer aandacht voor kwaliteit en het professionaliseren van de organisatie. Voor medewerkers is deze koerswijziging in het primair proces zichtbaar door het pedagogisch beleid, de activiteiten en de scholing. Daarnaast de omslag binnen de organisatie door een structuurwijziging en het optuigen van de ondersteunende diensten. Er is gekozen voor locatiemanagers met integrale verantwoordelijkheid onder de verantwoordelijkheid van een manager opvang en ondersteund door het inhoudelijk bureau (pedagogisch coaches, activiteitencoördinator, clustermanager). De gewenste werkwijze is bottom up.

Als je met medewerkers praat, zegt iedereen dat er de afgelopen jaren veel veranderd is. Maar de cultuur is nog voor een groot deel de oude. Dat betekent een informele en vriendelijke, maar weinig zakelijke omgeving. Er wordt gedacht in oplossingen en uitvoering; veel ad hoc. Het zijn harde en loyale werkers.
De organisatie verandert qua structuur, maar de werkwijze is daarop nog niet goed aangepast. Het is belangrijk dat visie en kader glashelder zijn en dat deze vertaald worden in haalbare en werkbare doelen. Vervolgens het toetsen van resultaten. Het volgen van een planning en control cyclus.

Ik heb de afgelopen maanden met heel veel plezier gewerkt. Het is fijn om in een organisatie te komen waar beweging is en daarbij een rol te vervullen in het veranderproces. Ik waardeer en heb respect voor de inzet van de teamleiders en pedagogisch medewerkers. Loyaliteit is sterk ontwikkeld.
Mensen schrokken in het begin nog wel van mijn directheid en strengheid. Binnen de SKOP –cultuur is men dat niet gewend; elkaar aanspreken liever ook niet. Ik zie de verwarring bij mensen over zakelijkheid en menselijkheid. Dat betekent elke dag gas terug nemen om in de pas te blijven. Het betekent ook dat ik af en toe meer directief dan coachend ben. Hoewel onwennig, ik zie ook dat medewerkers blij zijn met mijn duidelijkheid en ondersteuning en advies vragen.

De eerste resultaten zijn binnen zoals het jaarplan Primair Proces en planning die afgerond zijn. In MT is afgesproken om planmatig te gaan werken volgens principe van plan do check act. De jaarplancyclus wordt voor de organisatie aangepast; vanaf 2011 worden de teamleiders nadrukkelijk betrokken bij de vertaling van de kaderbrief MT naar een jaarplan voor het Primair Proces.
De bespreking van POP met concrete doelen en tijdspad wordt december afgerond; daarna het coachen op de gemaakte afspraken.
Samen met de collega clustermanager heb ik een voorstel gemaakt voor de vormgeving van het Clusteroverleg. Doel: bespreking, afstemming en samenwerking in de lijn en met de ondersteunende diensten. Doelgericht en planmatig werken en daarmee voorkomen dat iedereen direct in de actie schiet. Het werken met een actie- en besluitenlijst. Teamleiders zijn akkoord; in januari werkwijze in MT bespreken.

In 2011 werken we verder aan het ontwikkelen van de ingezette koers en het ontwikkelen van de visie ten aanzien van de structuur. Het wordt een boeiend jaar.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Marketing in welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Hoe staat het met de marketing in uw organisatie? Worden kansen in de omgeving systematisch in kaart gebracht en opgevolgd? En is het voor iedereen duidelijk wat de meerwaarde van uw organisatie is?

Diane