ingrid
  • Ronde tafel bijeenkomst over toezicht houden in roerige tijden

Ronde tafel bijeenkomst over toezicht houden in roerige tijden

Al eerder schreven we over de belangrijke en veranderende rol van toezichthouders, juist in het sociaal domein. Langzaam maar zeker is iedereen wel overtuigd dat een professionele Raad van Toezicht ook in het sociaal domein onontbeerlijk is voor een goed functionerende en effectieve organisatie, organisaties waar wij als Bosman & Vos graag voor werken.

Het totale maatschappelijk domein (zorg & welzijn, overheden, goede doelen en consumentenorganisaties) is volop in beweging en het einde lijkt nog niet in zicht. Zorgakkoorden, brieven van de staatssecretaris en eerdere afspraken in het Kunduz akkoord volgen elkaar snel op. Veel organisaties staan voor belangrijke strategische keuzes om in te spelen op de gevolgen van decentralisaties, bezuinigingen en de verschuiving van de AWBZ naar de WMO. Welke rol mag en kan je als toezichthouder spelen bij deze keuzes? Welke positie neem je in en welke verantwoordelijkheden horen daarbij?

In ons werk en bij werving en selectieprocedures spreken we regelmatig met een groot aantal van u. Terugkerende thema’s zijn dan vaak:

  • Welke rol mag en kan je spelen bij de strategievorming? Zeker in kleinere organisaties is de beleidskracht soms beperkt en kan het van belang zijn de denkkracht van de toezichthouders te benutten! Maar hoe doe je dat zorgvuldig met oog voor ieders positie en rol en met de governance code in het achterhoofd?
  • Risicomanagement: we weten dat social profitorganisaties de komende jaren meer risico’s lopen door de schuivende panellen. Maar welke risico’s zijn dat en hoe stuur je als toezichthouders op die factoren? Welke eisen stelt dat aan de informatievoorziening, aan de signaleringsfunctie van de raad?
  • In het verlengde van deze punten gaat het ook om de vraag van afstand en nabijheid. Hoe blijf je als toezichthouder betrokken en “gekend”, zonder zaken van de bestuurder over te nemen?

Bij al deze punten gaat het, in onze ervaring, om 2 zaken: goede afspraken over ieders rol en positie (en hierover in gesprek blijven) en een vertrouwensrelatie tussen bestuurder en de toezichthouders.

Graag bieden wij u de gelegenheid om met uw collega’s hierover het gesprek aan te gaan, ervaringen te delen en kennis te nemen van andere inzichten.

Het is om die reden dat wij voor onze relaties, die nu of in het verleden een toezichthoudende rol in het sociaal domein hebben vervuld, in het najaar (waarschijnlijk in oktober) een bijeenkomst organiseren. Bovenstaande vraagstukken staan hierbij centraal.

U kunt hier uw interesse in deze bijeenkomst alvast kenbaar maken. We starten de bijeenkomst om 16:00 uur en ronden uiterlijk om 20:00 uur af. De overige details van het programma (datum, locatie en precieze tijdstippen) volgen na de zomer.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Professioneel toezicht houden

Toezicht houden heeft het afgelopen decennium veel aandacht gekregen. De kranten staan bol van de schandalen en incidenten. Er wordt kritischer gekeken naar toezichthouders die nevenfuncties lijken te verzamelen. De voorbeelden van toezichthouders die aangesproken zijn op hun aanpak of besluiten zijn legio. Hen werd verweten te passief te zijn, achter de feiten aan te lopen, niet tijdig te reageren en hun verantwoordelijkheden onvoldoende serieus te nemen. Inmiddels bieden universiteiten programma’s aan voor toezichthouders, is de code Tabaksblat door veel sectoren vertaald naar branche eigen codes en zijn governance commissies in het leven geroepen. En dat is niet voor niks: toezicht houden ontwikkelt zich van een bijbaantje tot een vak.

ingrid