Pim
Hekon
  • Taalachterstanden voorkomen

Taalachterstanden voorkomen

De overheid stuurde al langer aan op een sluitende aanpak voor kinderen onder de vier jaar.

Gemeenten zijn recent verantwoordelijk gemaakt om een goed voorschools aanbod te doen aan jonge kinderen met een taalachterstand. De gemeenten hebben een inspanningsverplichting om al deze kinderen te bereiken.

Bosman & Vos heeft recent geadviseerd bij twee gemeenten hoe het voorschools aanbod zo kan worden ingericht dat de sluitende aanpak kan worden gegarandeerd, waarbij de gemeentebegroting niet extra belast wordt en bezuinigingen mogelijk zijn.

Het regeerakkoord geeft aan hoe belangrijk de overheid het tegengaan van taalachterstanden bij jonge kinderen vindt. Voornemens uit het akkoord:
• Kinderen met grote taalachterstand gaan met drang en dwang deelnemen aan vroeg- en voorschoolse educatie (VVE).
• Ouders worden financieel aanspreekbaar op de taalontwikkeling van kinderen.

Het aanbod van voorschoolse educatie moet minimaal capaciteit bieden voor het aantal kinderen waarvan de ouder(s) / verzorger(s) een laag opleidingsniveau hebben (gewichtenkinderen in lelijke Haagse terminologie). Gemeenten krijgen een inspanningsverplichting om zoveel mogelijk kinderen uit de doelgroep met voorschoolse educatie te bereiken:
• Gemeenten stellen ten eerste de doelgroep voor voorschoolse educatie vast. Zij hebben daarin beleidsvrijheid, maar het moet uiteraard wel gaan om kinderen voor wie voorschoolse educatie is bedoeld.
• Een tweede onderwerp waarover gemeenten afspraken maken, is de manier waarop alle kinderen uit de doelgroep worden toegeleid naar voorschoolse educatie. Hierdoor ontstaat binnen een gemeente een ‘sluitende aanpak’ om alle kinderen uit de doelgroep te bereiken.
• Een derde onderwerp is de organisatie van een doorlopende leerlijn van voorschoolse naar vroegschoolse educatie.

Op dit moment is in veel gemeenten het VVE aanbod geconcentreerd bij de aanbieders van peuterspeelzaalwerk. VVE aanbod vanuit de kinderopvang is er wel, maar onvoldoende. Voor elke gemeente is het de moeite waard om te onderzoeken hoe de VVE functie (educatie bieden) en de opvangfunctie (opvang bieden als middel om de combinatie arbeid en zorg mogelijk te maken en om het opvoedingsmilieu van kinderen te verbreden) effectiever en efficiënter kunnen worden georganiseerd. Door met aanbieders van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk een gezamenlijk traject te lopen kunnen kansen gecreëerd worden om met minder middelen meer te bereiken.

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn tot nu toe wettelijk, organisatorisch, qua doelstellingen en geldstromen grotendeels gescheiden werelden geweest, hoewel ze zich op verwante doelgroepen richt. Gemeenten hebben primair een beleidsrelatie met het peuterspeelzaalwerk vanuit de optiek van het VVE-beleid, waarin de gemeenten wel een wettelijke taak hebben. Het opheffen van die scheidsmuur kan voor alle partijen een win-win situatie zijn.

Bosman & Vos kan onderzoeken wat in uw specifieke situatie een aanpak kan zijn en kan het proces begeleiden om te komen tot een breed gedragen visie. Neem gerust contact op voor meer informatie of een oriënterend gesprek.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Een interim opdracht uitgewerkt

Verpleeghuis de Kreek is een locatie van stichting Pieter van Foreest (PvF) in 's Gravenzande. Binnen deze stichting zijn er de afgelopen jaren diverse reorganisaties geweest.