Gerard 361 1 Banner
 • Nieuwe Dienstverleningsmodellen & Samenwerkingsvormen

Nieuwe Dienstverleningsmodellen & Samenwerkingsvormen

De transitie in het sociale domein en de gezondheidszorg vraagt om nieuwe diensten en organiseervormen. Niets is meer vanzelfsprekend. Dit vraagt een creatieve en open benadering van vraagstukken en wijze van organiseren.

We zoeken naar samenwerkingen die niet voor de hand liggen en bouwen samen met de opdrachtgever aan publiek-private consortia die een antwoord geven op de vraag van de eindgebruiker. We zoeken hier tevens de middelen bij: waar liggen kansen om de vraagstukken gefinancierd te krijgen?

Kwesties als:

 • Waar kunnen we de burger nu echt mee van dienst zijn?
 • Hoe zorgen wij ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren?
 • Wat is de rol van het sociaal systeem hierin?
 • Wat doen burgers zelf en wat is de rol van de overheid?
 • Op welke wijze doen wij de dienstverlening zo efficiënt en goed mogelijk, en met wie?
 • Bieden niet voor de hand liggende partijen een kans in de samenwerking? Kunnen we bijvoorbeeld samenwerken met partijen zoals het bedrijfsleven en kennisinstellingen? Doen we dat lokaal of juist regionaal?  

Bij de ontwikkeling van nieuwe dienstverleningsmodellen en samenwerkingsvormen gaan we in interactie met u als opdrachtgever en uw stakeholders op zoek naar de kern. We pellen de vraag af en verkennen de wijze waarop dit vorm kan worden gegeven.

Voorbeelden van nieuwe samenwerkingsmodellen waar wij aan werken:

 • Kwartiermaker Create Health: in opdracht van de topsectoren van de creatieve industrie (CLICKNL) en Life Sciences en Health het ontwikkelen en bouwen van publiek-private samenwerkingen tussen partijen in beide sectoren. Resultaat: opgehaald investeringsbudget van € 7,5 miljoen aan projectengeld.
 • Veens:  nieuw samenwerkingsverband tussen partijen in Utrecht en Gelderland met als doel de wijkteams vorm en inhoud te geven. Consortium gebouwd van 5 partijen.
 • Alliantievorming in Amsterdam: met partijen die niet vanzelf samenwerken thuisbegeleiding en WMO-dienstverlening vanuit de nieuwe samenwerking aanbieden aan burgers.  
 • Bestuurlijke Tafel Wijkteams Rotterdam: vanuit een netwerkgedachte begeleiden we de gemeente Rotterdam en welzijn/zorgorganisaties bij in de samenwerking in de wijk met de ambitie dat de betrokken organisaties met de gemeente samen de regie voeren.

Voorbeelden van nieuwe dienstverleningsmodellen:

 • Aanvraag en businesscase opstellen voor het organiseren van de regionale beschikbaarheidsfunctie van extramurale zorg 24/7 in opdracht van een zorgaanbieder in het Westen van het land.
 • Haalbaarheidsstudie en grootschalige subsidie-aanvraag voor een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie in opdracht van een zorginstelling.
 • Op het gebied van beschermd wonen werken we samen met een RIBW en een grote gemeente aan de opgave: vergroot het aantal cliënten dat de keten opvang – tijdelijk verblijf – wonen aan kan, op innovatieve wijze, tegen gelijkblijvende, of liefst afnemende kosten.
 • In Amsterdam met verschillende zorgaanbieders en welzijnsorganisaties nieuwe productmarktcombinaties en aanvullende diensten ontwikkeld op het snijvlak van zorg, welzijn en particuliere dienstverlening waarbij de samenwerking met de burgers in de wijk het uitgangspunt was.

Wij doen dit voor en met:

 • Raden van Bestuur en managementteams van aanbieders;
 • Beleidsmakers op lokaal (gemeenten) en landelijk niveau;
 • Patiënten- en cliëntenorganisaties;
 • Vertegenwoordigers van beroepsgroepen;
 • Kennisinstellingen;
 • Topsectoren.

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Innovatie opvang en beschermd wonen van Kwintes enthousiast ontvangen door gemeenten

Zorgaanbieders en gemeenten zijn dit jaar druk met de overgang naar de Wmo 2015. Kwintes besteedt daarbij aandacht aan tal van nieuwe activiteiten.