ingrid paul 1532 96 Banner

Organisatieontwerp

Wanneer de werkprocessen helder zijn, komt de vraag hoe we die organiseren in afdelingen en functies. Grenzen tussen functies en afdelingen zijn lastig, want het is in feite één samenhangend geheel: iedereen moet met iedereen samenwerken. Maar we kunnen er moeilijk één groot team van maken zonder functies, waarbij iedereen doet wat nodig is. 

Toch schuiven we die kant wel meer op. We willen immers flexibel inspelen op wensen van klanten in snel veranderende omgevingen. Oude bureaucratische structuren met  zeer gespecialiseerde functies, gedetailleerde functiebeschrijvingen en strikt gescheiden afdelingen voldoen niet meer. We zijn op zoek naar flexibele organisatievormen. Organisaties, waar (teams van) medewerkers eigen verantwoordelijkheid nemen, over afdelingsgrenzen heen samenwerken, doen wat nodig is en wanneer dat nodig is, meer op basis van een rol dan op basis van een functiebeschrijving.

Vraagstukken die we bijvoorbeeld tegenkomen zijn:

  • Wat is de beste organiseervorm? Hoe stellen we teams samen? Wat is de kleinste productie eenheid in een organisatie? Het team dat met elkaar de dienstverlening biedt? Wat is een goede omvang?
  • In hoeverre werken we binnen een team met specialisten (deskundigheid) of generalisten (flexibiliteit)?
  • Worden verantwoordelijkheden op individuele basis verdeeld, of werken we met teamverantwoordelijkheden (dus met vormen van zelfsturende teams)?
  • Welke ruimte krijgen medewerkers en teams? Hoe verdelen we rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen management, ondersteuning en teams?
  • Is de huidige topstructuur nog passend? Wat is een goede "span of support"? Hoe verdelen we hier de verantwoordelijkheden en bevoegdheden?
  • Hoe organiseren we de ondersteunende diensten, zodat ze integraal en flexibel het ‘primair proces’ faciliteren?
  • Welke overleg- en besluitvormingsstructuur is effectief?

Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

Dienstverlening aan cliënten centraal

Bij het (re)organiseren van maatschappelijke ondernemingen werken we 'van buiten naar binnen'. We denken met onze opdrachtgevers vanuit de dienstverlening aan klanten; de cliënt staat centraal.

Taakverantwoordelijke (teams van) professionals

Vakmanschap en resultaatverantwoordelijkheid krijgen de ruimte. Organiseren van dienstverlening  baseren we op de interactie tussen dienstverlener en cliënt/klant; bij maatschappelijke organisaties immers een coproductie.

Flexibele  organisatie

De structuur van een organisatie is niet in beton gegoten en wordt niet voor de eeuwigheid vastgelegd. Liever uitproberen en bijstellen, dan eindeloos nadenken over het ideale ontwerp. Met ruimte voor maatwerk in de structuur, passend bij de specifieke situatie,

Wij gaan met sleutelfiguren uit uw organisatie op zoek naar de meest logische ordening. Samen ontwerpen we een flexibele en ondersteunende structuur, de slimste manier om de organisatie op dit moment in te delen en in te richten.


Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

IDEM Rotterdam: expertisecentrum nieuwe stijl

IDEM richt zich op de thema’s integratie, (LHBT)emancipatie en discriminatie. Vernieuwend is hoe medewerkers netwerken vormen met professionals op stadsniveau en in de stadsgebieden. We geven een korte impressie van het expertisecentrum en onze adviezen.