ingrid 1504 85 Banner

Directeur/Bestuurder 36 uur

Sluitingstermijn

Organisatie

Factor-G is een onderneming voor maatschappelijke ondersteuning met + 90 beroepskrachten en 600 vrijwilligers. De jaaromzet van 2010 bedroeg ruim € 5 miljoen, waarvan 40% procent markt gerelateerd (merendeels in de vorm van projectsubsidie) en 60% procent regulier subsidiegerelateerd. De organisatie is vanuit Gouda werkzaam in 16 gemeenten en wil zich verder ontwikkelen als maatschappelijk ondernemer met een nadrukkelijk ideële doelstelling in Gouda en Het Groene Hart van Nederland. Dit betekent dat Factor-G gericht is op haar maatschappelijke resultaten en in haar werkgebied geen klassieke concurrentieslag met andere (welzijns)organisaties wil leveren. Factor-G wil op basis van vertrouwen en kennis van haar werkterrein in de regio gekend worden als dé organisatie voor maatschappelijke ondersteuning. Zij streeft in haar groei naar samenwerkingsvormen en partnership met zowel gelijkgezinde als complementaire organisaties. Factor-G gelooft in de kracht van lokale (kleinschalige) organisatie en diversiteit, zodat burgers in hun directe omgeving binnen hun eigen leefsfeer terecht kunnen. Onder gezamenlijke aanvoering van Factor-G en de stichting Quadrant (kinderopvang), die bezit zijn om een verregaande samenwerking vorm te geven om een gemeenschappelijke werkorganisatie op te richten met de kleine stichting SGSH (ouderenwerk). Er is daarbij ook plaats voor anderen die zich willen aansluiten. Partnership is er met de brede school Gouda, waar Factor-G tevens een bestuurszetel vervult.

Factor-G wil een van de koplopers blijven in het vernieuwen van welzijnswerk. Voor de klant wordt een optimaal, effectief en zo voordelig mogelijk aanbod gerealiseerd waarbij haar vragen om maatschappelijke ondersteuning uitgangspunt zijn. De organisatie verricht haar werkzaamheden op een ondernemende, vraaggestuurde, resultaatgerichte en transparante wijze. Voor zichzelf en haar medewerkers heeft ze als kernwaarden voor haar handelen bepaald: dienstbaarheid, kwaliteit, professionaliteit en flexibiliteit. De strategische koers van de organisatie is vastgelegd in het strategisch plan 2011 - 2015. Eind 2009 werd besloten niet verder te gaan met een voorgenomen fusietraject met een grote zorgaanbieder in de regio. De toenmalige directeur/bestuurder is met pensioen gegaan is en is tijdelijk opgevolgd door een interim directeur – bestuurder. Wij zoeken nu een vaste directeur/bestuurder die uiterlijk per 1 september de scepter gaat zwaaien in Gouda. Thema’s voor de komende jaren zijn o.a. de nasleep van het stopgezette fusieproces, het doorvoeren van huidige en toekomstige bezuinigingen, de samenwerking met Quadrant en SGSH, het ontwikkelen van nieuwe diensten en het verder optimaliseren van de bedrijfsvoering.

De Functie

De nieuwe directeur/bestuurder neemt de ambitie (ideëel werk met hoogstaande kwaliteit in samenwerking en partnership met collega organisaties met een (financieel) gezonde bedrijfsvoering) en voortrekkersrol in werkontwikkeling in Gouda en de regio als uitgangspunt. De essentie van deze functie is drieledig: het vergroten van de schaal van de nieuw te vormen organisatie, het verder ontwikkelen van professionele diensten en het realiseren van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Dit maakt de directeur/bestuurder verantwoordelijk voor:

1. Het gezamenlijk met de directeur van stichting Quadrant organiseren van een nieuwe samenwerking waardoor kleinschaligheid niet langer leidt tot nadelen in de bedrijfsvoering (te hoge overhead) en de ondersteuning (kwetsbaarheid van de ondersteunende specialismen);
2. Borgen en verder professionaliseren van het innovatieve karakter van Factor G:
 • initiatieven nemen om het dienstenaanbod van de organisatie verder te ontwikkelen;
 • versterken inhoudelijke methodieken;
 • anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelen vraaggestuurde en innovatieve diensten/producten.
3. Het aansturen van de stichting Factor-G:
 • direct leiding geven aan het MT van Factor-G (4 leden), indirect aan 90 medewerkers;
 • delegeren, faciliteren, organiseren en scheppen van randvoorwaarden zodat medewerkers optimale dienstverlening aan cliënten kunnen leveren;
 • verzakelijken en professionaliseren van bedrijfsvoering, optimaliseren en harmoniseren van interne bedrijfsprocessen en borgen van de planning & controlcyclus;
 • verantwoordelijk zijn voor de resultaten van de organisatie (operationeel, financieel, personeel, kwaliteit, acquisitie, relatiebeheer, innovatie);
 • vertalen van strategische en financiële beleidsplannen van de organisatie naar concrete en haalbare doelstellingen voor de onderscheiden werkgebieden;
 • informeren van de Raad van Toezicht periodiek over het gevoerde beleid, de voortgang en de ontwikkelingen van de organisatie;
 • het voeren van overleg met de OR.
4. In- en extern representeren van de organisatie:
 • zowel intern als extern de missie, visie en cultuur van de organisatie uitdragen;
 • onderhouden en ontwikkelen van netwerken die de marktpositie en het imago van de organisatie versterken;
 • in lokale en bovenlokale politieke en bestuurlijke circuits lobbyen, actief de samenwerking met andere organisaties zoeken.
5. Strategie ontwikkeling en realisatie:
 • verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de ontwikkeling van de organisatie op strategisch en tactisch niveau met de daarbij behorende tijdige aansturing van de nodige veranderingsprocessen in reactie op de maatschappelijke omgeving;
 • evalueren van de strategische koers om het welzijnsaanbod actueel te houden.

Het Profiel

 De nieuwe directeur/bestuurder voldoet aan onderstaand profiel:
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime managementervaring met minimaal 3 jaar ervaring als eindverantwoordelijke directeur;
 • Ruime kennis van bedrijfsvoering (HRM in het bijzonder) en financiën;
 • Ervaring in de not-for-profitsector (bv. welzijn, maatschappelijke dienstverlening, (jeugd)zorg, gemeente, onderwijs), met het samenwerken met diverse overheden en het realiseren van subsidiestromen;
 • Affiniteit met het welzijnswerk;
 • Ervaring met het opzetten en uitvoeren van verregaande samenwerkingsverbanden / fusies tussen complementaire partners

en herkent zich in onderstaande competenties:

 • Leiderschap en management: kan mensen meenemen, doorziet de verhoudingen, ongeschreven regels en verborgen mechanismen in een welzijnsorganisatie. Snapt de positie van deze functie, creëert afstand in nabijheid en bezit de flexibiliteit die het invullen van diverse rollen vereist. Geeft richting en sturing aan het MT, brengt samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze om een beoogd doel te bereiken. Heeft een hands-on mentaliteit, stelt prioriteiten, bepaalt de doelen, delegeert en creëert randvoorwaarden. Stuurt op resultaten en gedrag en controleert en bewaakt de voortgang.
 • Netwerken: is zowel in- als extern het boegbeeld van de organisatie, bouwt relaties en onderhoudt deze; bespeelt actief de netwerken om de doelen van de organisatie te realiseren en lobbiet in de politieke context; gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Maatschappelijk ondernemerschap en innovatiekracht: is vernieuwend en creatief, wacht niet af, maar neemt uit zichzelf het initiatief om de gang van zaken te beïnvloeden, anticipeert op relevante ontwikkelingen en is maatschappelijk betrokken.
 • Visie en strategisch inzicht: neemt afstand van de dagelijkse praktijk, heeft analytisch inzicht en conceptuele denkkracht en concentreert zich op hoofdlijnen en het lange termijn beleid:
 • Beleidontwikkeling: aantoonbare vaardigheden om beleid te initiëren, ontwikkelen, implementeren en borgen.
 • Resultaatgericht en besluitvaardig: neemt tijdig, zorgvuldig en op consistente wijze beslissingen:
 • Samenbindend vermogen: kan mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak

Samengevat:
Voor deze organisatie zoeken we een maatschappelijk ondernemer met ambitie die het talent heeft om regie te voeren over zowel de primaire als ondersteunende processen, gericht op de in- en externe profilering van de organisatie. Die snapt wat het is om binnen een kleine organisatie met een hele beperkte overhead en ondersteuning eindverantwoordelijk te zijn. Met het vermogen om tot verregaande samenwerkingsverbanden/fusies te komen. Die zakelijkheid met een warme belangstelling voor sociaal werk combineert. Iemand die over de nodige organisatiesensitiviteit en procesgevoeligheid beschikt om Factor G door de komende jaren heen te loodsen.

Aanbod en procedure

Afhankelijk van ervaring bedraagt het salaris maximaal € 6.133,= bruto (schaal 13, CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening) per maand op basis van 36 uur per week. De sluitingsdatum om te reageren op deze vacature is 28 april. Van 3 t/m 12 mei voeren wij de intakegesprekken bij ons bureau. Daarna volgen de selectiegesprekken bij Factor G.


Deel deze pagina in uw netwerk