Bestuurder (fulltime) CJG Rijnmond Rotterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

CJG Rijnmond is er voor ieder kind en elk gezin; en gaat uit van de basisgedachte “Op tijd voor ieder kind”.
 
CJG Rijnmond bevordert dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien; dat staat voorop bij alles wat de organisatie en haar medewerkers doen. Bij de lokale CJG’s kan iedereen die een vraag heeft over gezondheid, opvoeden en opgroeien van kinderen terecht. CJG Rijnmond sluit op tijd aan bij de leefwereld waarin kinderen opgroeien en ondersteunt ouders/ opvoeders bij de opvoeding.
 
CJG Rijnmond -12,5 jaar geleden opgericht- voert het Basispakket Jeugdgezondheidszorg uit en biedt opvoedingsondersteuning in opdracht van 14 gemeenten in Rotterdam Rijnmond. CJG Rijnmond zorgt voor kwalitatief goede publieke zorg voor jeugd, én voor preventie en zorgcoördinatie.
Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid organiseert en faciliteert CJG Rijnmond -samen met de gemeenten- lokale Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Gemeenten kunnen naast het reguliere Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruik maken van een Aanvullend Preventief Pakket (APP) op maat. Ook de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma behoort tot haar verantwoordelijkheden.
 
Vakmanschap, Verbinding, Vooruitgang, Verantwoordelijkheid. 
Deze kernwaarden van CJG Rijnmond zijn richtinggevend voor het werk in de zorg en bij de bedrijfsvoering.
CJG Rijnmond bevindt zich in een dynamische omgeving met steeds opnieuw relevante ontwikkelingen. Extern op dit moment onder andere: arbeidsmarktkrapte, regionale en landelijke politieke ontwikkelingen en veranderende vragen van de klant. Interne opgaven zijn onder meer digitalisering en data-gestuurd werken. Aansprekende actuele programma’s zijn CJG Pro en CJG Next.
 
CJG Rijnmond heeft een omzet van ruim € 49 miljoen en telt circa 750 medewerkers werkzaam op 54 locaties in de regio, het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. Er is een actieve Ondernemingsraad.
In 2020 is de topstructuur gewijzigd. De sturing van de organisatie wordt sindsdien vormgegeven door de bestuurder (eenhoofdige Raad van Bestuur), samen met de Directeuren Jeugd & Gezin en Bedrijfsvoering; en sinds mei 2022 met een Hoofd Concernstaf die direct rapporteert aan de bestuurder.
 
De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT) en tevens aan de Raad voor het Publiek Belang (RvhPB) waarin de gemeentelijke opdrachtgevers zijn verenigd. Deze RvhPB heeft onder andere de bevoegdheid om bestuursleden en toezichthouders te benoemen – op voordracht van de RvT- en de begroting goed te keuren. De feitelijke zeggenschap is in nauwe samenspraak verdeeld over Raad van Toezicht en Raad voor het Publiek Belang.
 
Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige bestuurder ontstaat de vacature voor de positie Bestuurder CJG Rijnmond.

De Functie

De functie van de Bestuurder CJG Rijnmond wordt –naast aansturing van de organisatie- ingekleurd door bestuurlijk balanceren en strategisch laveren in de lokale en regionale politieke ontwikkelingen.
Als Bestuurder CJG Rijnmond maak je voortdurend de afweging op welke manier én met wie op bestuurlijk politiek niveau je het gesprek voert; lokaal, regionaal én ook landelijk. Je ziet het als een uitdaging om, met de directeuren, de politieke en bestuurlijke netwerken te onderhouden en effectief te maken voor de dienstverlening en de organisatie. De deelnemende gemeenten verschillen in grootte, samenstelling van de bevolking en in problematiek. Je realiseert je dat gemeenten financiële druk ervaren, wat effect kan hebben op CJG Rijnmond en weet door soepel meebewegen invulling te geven aan de opgaven en taken.

Als Bestuurder CJG Rijnmond kun je inspelen op verwachte verschuiving van decentraal naar centraal beleid en vice versa, je weet inhoud te geven aan en kunt als vanzelfsprekend verantwoordelijkheid nemen voor een breder palet aan taken en rollen in de dienstverlening. Je geeft op een creatieve en aansprekende manier invulling aan de dienstverlening met ketenpartners als het onderwijs; op innovatieve wijze speel je in op actuele vraagstukken en thema’s als taalontwikkeling, kansen(on)gelijkheid en armoede. Je schept ruimte voor nieuwe relaties, versterkt de reeds bestaande partnerschappen, creëert, onderhoudt en voedt op een inventieve manier relevante samenwerkingsverbanden.
Je bent als Bestuurder CJG Rijnmond herkenbaar aanwezig aan de belangrijke tafels en met de organisatie actief betrokken bij lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg.

Samen met de organisatie maak je de juiste afwegingen voor het uitvoeren van de belangrijke preventieve wettelijke taak voor jeugdigen; je geeft op een actuele manier inhoud aan gewenste innovatie in de zorg- en dienstverlening en een duurzame bedrijfsvoering. De belangrijkste opgaven voor de komende jaren zijn:

 • Stabiliseren en optimaliseren van de sturingsdriehoek in relatie tot de concernstaf daarbij actief aansluiten bij de ‘Toekomstagenda Publieke Gezondheid voor de Jeugd’ (2021) en het nieuwe ‘Landelijk Professioneel Kader’ voor JGZ professionals, management en gemeenten (2022).
 • Sturing geven aan innovatieve programma's en doorontwikkeling van de dienstverlening die passen bij de vraag van de klant, kinderen en ouders/opvoeders en de opdrachtgevers.
 • Herijken van de strategische koers als vervolg op het huidige Koersdocument 'Samenwerken aan de jeugdgezondheidszorg van de toekomst 2020-2023'. Het spreekt voor zich dat de Bestuurder de strategie en de kernwaarden blijvend toetst aan missie en visie (en door-ontwikkelt) en de organisatie financieel gezond houdt.

Het Profiel

Voor CJG Rijnmond zoeken we iemand die in staat is om op creatieve wijze binnen gestelde kaders het verschil in de Jeugdgezondheidszorg in Rijnmond te maken; een bestuurder die van nature de externe netwerkrol pakt en deze netwerken handig weet te benutten. Iemand die intern de doorprofessionalisering kan inspireren en op vele vlakken strategisch kan opereren. Een Bestuurder die stevig positie durft te nemen, niet bang is om ‘buiten de lijntjes te kleuren’ maar ook goed de grenzen weet te bewaken.

Je bent ervaren in het dragen van eindverantwoordelijkheid; weet soepel om te gaan met zeer uiteenlopende partners en met een veelheid aan wensen en verlangens, opdrachten en verwachtingen. Als Bestuurder beweeg je gemakkelijk op heel verschillende niveaus, je bent intern en naar alle partners duidelijk in je koers en de keuzes, geeft op een heldere en aansprekende manier inhoud en kleur aan visie en ambities.
Je bent hét gezicht binnen en buiten de organisatie; sterk in het opbouwen en onderhouden van netwerken. Je kunt als geen ander goede relaties leggen met (nieuwe) samenwerkingspartners in de regio, waaronder de wethouders van de veertien gemeenten, en externe stakeholders als de brancheorganisaties en het Ministerie VWS. Je bent een echte maatschappelijk ondernemer en een diplomaat met rechte rug; je bent besluitvaardig, reflectief en mensgericht; je weet de organisatie verder te brengen door intern en extern (tegen)denkkracht te organiseren en bent oprecht nieuwsgierig naar nieuwe ideeën om die te omarmen en te implementeren, je geeft als vanzelfsprekend alle ruimte aan diversiteit en inclusie in de organisatie en in de wijze van werken.

Je herkent je voor deze mooie positie in een enkele uitgesproken profielkenmerken; je bent als Bestuurder

 • Mensgericht en zakelijk
 • Boegbeeld en out-of-the-box denker
 • Ervaren in en/of kent regionale én grootstedelijke vraagstukken als in de regio Rijnmond
 • Politiek-bestuurlijk sensitief met inzicht in en vaardigheid met politieke verhoudingen

En je beschikt om invulling te geven aan deze rol over:

 • Ervaring in een (eind)verantwoordelijke functie op passend niveau
 • Aantoonbare affiniteit met jeugdbeleid (jeugdhulp/ gezondheidszorg)
 • Financiële kennis (sterk én streng in bedrijfsvoering)
 • Overtuigingskracht en relativeringsvermogen

Relevante netwerken in politiek/ ambtelijk Den Haag zijn een pré; evenals de diversiteit die je meeneemt in achtergrond en ervaring, kennis en expertise.
De Raad van Toezicht en de Raad voor het Publiek Belang zijn nieuwsgierig naar enthousiaste en energieke, veelkleurige en veelzijdige kandidaten die herkenbaar hart hebben voor de doelgroep, de professie en de bestuurlijke omgeving.

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in WNT III. Aanstelling voor deze positie gebeurt voor perioden van 4 jaar, waarna besloten kan worden deze te verlengen. Je CV met motivatiebrief (bij voorkeur in word documenten) zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 15 december 2022.
Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de Raad van Toezicht.

De intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd in de tweede en derde week van januari 2023. De selectie- en adviesgesprekken bij CJG Rijnmond vinden plaats in februari 2023. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure en wordt gepland in de laatste week van februari.
De werving- en selectieprocedure wordt afgerond middels een voordracht van de te benoemen kandidaat door de Raad van Toezicht aan de Raad voor het Publiek Belang, die zo mogelijk in maart 2023 het definitieve besluit tot benoeming neemt. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen.
De procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, adviseur bij Bosman & Vos, Informatie over de functie en over CJG Rijnmond kun je verkrijgen via mail of telefoon cvonkeman@bosmanvos.nl | 06116 47898.


Deel deze pagina in uw netwerk