karin

Bestuurder S&L Zorg Roosendaal/Bergen op Zoom

Sluitingstermijn

Organisatie

S&L Zorg biedt zorg en begeleiding aan meer dan 350 mensen met een verstandelijke beperking, waarvan het overgrote deel ook in de woningen van S&L Zorg woont. In de regio heeft S&L Zorg zowel diverse woningen in de wijk als twee unieke zorgwijken. In Roosendaal is dat Sterrebos, een wijk als elke andere wijk, waar mensen met een verstandelijke beperking wonen. In Bergen op Zoom wonen mensen in hun “eigen” Lambertijnenhof. Ongeveer 800 medewerkers en bijna 300 vrijwilligers bieden menslievende zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens zich kan en mag ontplooien. S&L Zorg biedt de cliënten een veilige omgeving in combinatie met de vele mogelijkheden en activiteiten op de zorglocaties. Er is een eigen behandelteam, een zwembad en diverse sportfaciliteiten waar cliënten gebruik van kunnen maken. Dit gecombineerd met de verschillende dagbestedingsgroepen en de georganiseerde vrijetijdsbesteding zorgt voor een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van bestaan van de cliënten. De omzet bedraagt + € 40 miljoen en de organisatie is financieel gezond.

S&L Zorg vindt dat iedereen recht heeft op een goed en volwaardig leven en samen zorgen ze ervoor dat dit ook voor mensen met een verstandelijke beperking maximaal geldt. De medewerkers en vrijwilligers van S&L Zorg hanteren de vier kernwaarden deskundig, vertrouwend, uitdagend en liefdevol. Recent is het nieuwe strategische beleidsplan 2022-2025 geschreven getiteld “Deze reis maken we samen” waarin deze ambities zijn verwoord:

 • alle mensen die betrokken zijn bij S&L Zorg kunnen zelf invulling geven aan hun leven, met als einddoel een menswaardiger, ervaringsrijker bestaan in een betekenisvolle sociale omgeving;
 • iedere bewoner/deelnemer heeft een eigen Goed Leven-plan in gezamenlijkheid opgesteld;
 • de medewerkers zijn volledig toegerust voor het invullen van hun professionele rol, hebben de ruimte om hun rol in te vullen en worden daarvoor gewaardeerd;
 • de professionele inbreng komt vanuit de medewerkers en vrijwilligers, de ondersteuning vanuit het (familie)netwerk, waarmee de natuurlijke plek van de verwanten in het leven van de bewoners/deelnemers wordt ingevuld.

Naast genoemde ambities blijft S&L Zorg zich inspannen om hoogwaardige zorg te leveren, worden er nieuwe huizen gebouwd en worden innovaties ontwikkeld en omarmd. Men is aan de slag met ethiek en kwaliteit. Dit alles niet alleen als S&L Zorg, maar vanuit een lerend netwerk. De unieke samenwerking met SOVAK en SDW onder de naam “Samen Onbeperkt” heeft de afgelopen drie jaar veel gebracht.

S&L Zorg wordt momenteel geleid door een waarnemend bestuurder die wordt ondersteund door zes managers (twee managers Zorg, een manager KICK (Klant, Innovatie, Communicatie en Kwaliteit), een manager Finance & Control, een manager HR en een manager Servicebedrijf & Vastgoed) en de coördinator van het directiesecretariaat. De bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht en is de gesprekspartner voor de Bewonersraad, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. De bestuurder van S&L Zorg heeft een andere functie geaccepteerd en we zoeken een nieuwe bestuurder.

De Functie

De nieuwe bestuurder treft een organisatie die staat voor de hedendaagse complexe uitdagingen in de zorg, dat maakt dit een aantrekkelijke functie. Een rol waarin je, met behoud van al het goede, zorgt dat S&L Zorg een wendbare organisatie is die anticipeert op de stevige maatschappelijke, demografische, economische en politieke ontwikkelingen.

Je bent daarmee de komende jaren verantwoordelijk voor:

 • Het aansturen en bouwen van het management dat recentelijk is vernieuwd en aangevuld; je stelt kaders en biedt ruimte voor groei en ontwikkeling.
 • Het, samen met de bewoner, verwant en medewerkers, concretiseren van het strategische beleidsplan: maak een verdiepende vertaalslag van alle ontwikkelingen die belangrijk zijn voor S&L Zorg, breng focus aan, stel prioriteiten en zorg dat er een gedragen stuk ligt dat geïmplementeerd kan worden.
 • Het blijvend innoveren en ontwikkelen op kwaliteit van de zorg en digitalisering.
 • Het actief bevorderen van participatie en inspraak en het aangaan van inspirerend contact met de bewonersraad, cliëntenraad en de ondernemingsraad.
 • Het realiseren – en indien nodig aanpassen - van de ambitieuze vastgoedplannen.
 • Het duurzaam financieel gezond houden van de organisatie.
 • Het (laten) ontwikkelen van strategisch HR-beleid waarin thema’s strategische personeelsplanning, interne arbeidsmobiliteit en werving van nieuw personeel centraal staan.
 • Het verder vormgeven en verdiepen van samenwerking met SDW en SOVAK; de primaire focus ligt daarbij op innovatie, opleiden en scholen en de specialistische flexpool.
 • Het vertegenwoordigen van S&L Zorg bij alle relevante partijen, zoals de gemeente, het zorgkantoor, collega zorgorganisaties, partijen in het sociaal domein, onderwijs en het bedrijfsleven.
 • Het onderzoeken van verdere samenwerking met maatschappelijke partijen in het kader van gewenste inclusie.

Het Profiel

Je bent een creatieve, innovatieve en energieke bestuurder. Je voelt je van nature betrokken bij de bewoners, verwanten en medewerkers van S&L Zorg en je snapt dat het primair gaat over het prettig leven van bewoners. Je bent intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan een organisatie waar de bewoners en medewerkers meer autonomie ontwikkelen en waar de driehoek bewoner, verwant en professional effectief is. Je bent gepassioneerd over een inclusieve maatschappij. Een warme persoonlijkheid die echt luistert en voor iedereen begrijpelijke taal spreekt.

Als leider ga je ervan uit dat de MT leden hun vak verstaan. Je maakt heldere afspraken, delegeert, geeft vertrouwen en biedt ruimte voor ontwikkeling. Je kunt verwachtingen managen. Je hebt WO werk- en denkniveau. Je bent nu bv. bestuurder van een kleinere organisatie en wil de stap naar een grotere organisatie zetten. Of je hebt nu minimaal 5 jaar een management- of directiefunctie ingevuld met integrale verantwoordelijkheid in de (bij voorkeur intramurale) zorg of het sociaal domein en je wilt de overstap naar een bestuurlijke positie maken.

Je bent strategisch sterk, anticipeert op relevante ontwikkelingen en denkt in kansen en mogelijkheden. Je hebt aantoonbare ervaring met het (door)ontwikkelen, concretiseren, implementeren en borgen van strategische plannen. Je bent bedrijfsmatig voldoende sterk om de consequenties van de besluiten op bedrijfsvoering te overzien. Je stijgt boven de materie uit en kunt verbanden leggen. Je laveert tussen het creëren van een fijn woon- en werkklimaat en het nemen van de noodzakelijke financiële besluiten. Je kunt een toekomstbestendige visie op de zorg ontwikkelen.

Je vindt het noodzakelijk en haalt energie uit het vertegenwoordigen van S&L Zorg aan de externe bestuurstafels. Het spreekt voor zich dat je medezeggenschap en inspraak serieus neemt en je bent zichtbaar en toegankelijk voor de gremia.

Je herkent je in deze competenties:
Verbindend vermogen
Relativeringsvermogen
Stakeholdermanagement
Netwerkvaardig
Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
Aanpassingsvermogen
Realisatiekracht
Inspirerend leider
Nieuwsgierig en onderzoekend
Inlevingsvermogen
Communicatief

Aanbod en procedure

De bezoldiging bedraagt conform inschaling in de WNT klasse II. Je CV met motivatie zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 8 juni 2022. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de rvt en de waarnemend bestuurder. De virtuele intakegesprekken bij ons bureau worden in de week van 13 en de eerste helft van de week van 20 juni gehouden. De gespreksrondes bij S&L Zorg vinden van begin tot half juli plaats. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos (070-3072980).  


Deel deze pagina in uw netwerk