• Directeur bedrijfsvoering SKV/SKCN (Projectopdracht voor 3 jaar) Vianen

Directeur bedrijfsvoering SKV/SKCN (Projectopdracht voor 3 jaar) Vianen

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Kinderopvang Vianen (verder te noemen SKV) en Stichting Kinderopvang Centraal Nederland (verder te noemen SKCN) gaan op 1 januari 2022 bestuurlijk fuseren. Op 1 januari 2023 volgt de juridische fusie. Hiermee realiseren ze een stabiele organisatie met diverse vormen van kinderopvang verspreid over Vijfheerenlanden en omgeving. De gefuseerde organisatie SKV/SKCN heeft een omzet van € 15 miljoen en circa 300 medewerkers. De organisatie heeft haar toekomststrategie op vier pijlers gebaseerd:

 • Ze bieden maatschappelijke kinderopvang door een ruim aanbod in (bijna) alle kernen in het werkgebied, dicht bij de thuisomgeving van ouders en kinderen. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt, ze zijn gericht op een gezonde leefstijl, zichtbaar in de inrichting van locaties en in de pedagogische werkwijze.
 • Ze zijn klantgericht met een divers en flexibel dienstenpakket, met keuzemogelijkheid in de plaatsingscontracten en in opvangvormen, waaronder ook gastouderopvang. Continu wordt de capaciteit aan kindplaatsen gemonitord en aangepast op veranderingen in vraag.
 • In het personeelsbeleid zijn de motto’s ‘trots’ en ‘talent in ontwikkeling’ leidend. Bekwame en betrokken medewerkers zijn de basis voor maatschappelijke en klantgerichte kinderopvang.
 • De samenwerking met onderwijs en zorgpartners.

De organisatie gaat de komende 2 tot 3 jaar een transitiefase in. In deze fase moeten processen en systemen (administratie, financiën, HR) worden geharmoniseerd, waarbij zorgvuldige besluitvorming en implementatie van belang is. Daarnaast is aandacht nodig voor de versmelting van culturen, waaronder het op elkaar afstemmen van (pedagogisch) inhoudelijk aanbod. In de eerste fase van de bestuurlijke fusie wordt een projectorganisatie ingericht, die de gewenste interne ontwikkelingen zorgvuldig vorm kan geven. De organisatie wordt tot 1 mei aangestuurd door een 2 hoofdige en daarna door een 1 hoofdige Raad van Bestuur. Het managementteam bestaat uit een directeur bedrijfsvoering, een manager HR, een manager pedagogiek en kwaliteit en een manager kinderopvang.
 
De slagkracht van een maatschappelijke kinderopvangorganisatie wordt in hoge mate bepaald doordat de bedrijfsvoering hand in hand gaat met de inhoud. Om de strategische inhoudelijke doelen te realiseren is het een must dat de bedrijfsvoering optimaal functioneert en een stabiele basis van de organisatie vormt. De werkprocessen en systemen zijn een middel om maximaal klant- en personeelsgericht te werken. Daarom zijn we voor SKV/SKCN op zoek naar een directeur bedrijfsvoering. 

De Functie

De directeur bedrijfsvoering krijgt de opdracht om gedurende de komende 3 jaar leiding te geven aan de projectorganisatie tijdens de transitiefase en een strategische visie op bedrijfsvoering te ontwikkelen. Het doel van deze opdracht is de realisatie van een stevige fusie organisatie met bedrijfsvoering dat optimaal faciliterend is aan het primair proces, dat de financiën op orde zijn, dat alle systemen zijn geïmplementeerd, dat er een meerjaren perspectief op vastgoed ligt, dat wordt bijgedragen aan optimale klanttevredenheid en wordt geanticipeerd op nieuwe (technologische) ontwikkelingen. Omdat bedrijfsvoering zo stabiel staat neemt het vermogen om te innoveren toe. Je vlecht de interne organisatie in elkaar en je zorgt dat efficiënte werkwijzen zijn ontwikkeld. Het primair proces en bedrijfsvoering moeten zo aan elkaar verbonden en op elkaar zijn afgestemd dat de organisatie de beste kinderopvang kan bieden en dat een goede balans tussen kosten en opbrengsten wordt gerealiseerd.
 
De directeur is integraal verantwoordelijk voor financiën, ICT, planning, huisvesting (huur, bouw, verbouw), inkoop, facilitair en marketing en communicatie. In deze functie stuur je direct de manager klant, planning en communicatie (waar 10 professionals werkzaam zijn), de manager financiën (die 6 professionals aanstuurt) en 2 medewerkers ICT aan. Je rapporteert aan de Raad van Bestuur. Op deze thema’s liggen de volgende concrete opdrachten op je te wachten:
 
Financiën: je functioneert als trekker en regisseur van het financiële beleid en je bent eindverantwoordelijk voor de begroting, de formatieplanning, subsidierelatie gemeente, de jaarrekening, de perioderapportages en de financiële onderdelen van het jaarverslag. Je realiseert de samenvoeging van de financiële en administratieve systemen en processen. Je zorgt dat subsidies worden aangevraagd bij en verantwoording hierover wordt afgelegd aan de gemeenten.
 
Op ICT gebied moeten grote stappen worden gezet. Om te komen tot één systeem voor financiën / administratie is recent gekozen voor AFAS. Dat systeem moeten worden geïmplementeerd. In het eerste kwartaal van 2022 wordt de keuze voor een nieuw kindplanning systeem gemaakt zodat de planning van de kinderen en de roostering van het personeel kan worden geharmoniseerd. Ook dat nieuwe systeem moet worden uitgerold. Dit doe je in nauwe samenspraak met je collega’s die verantwoordelijk zijn voor het primaire proces en HR. Je zorgt ervoor dat de afdelingen planning, klantcontact, financiën en communicatie kunnen worden samengevoegd en dat onderlinge samenhang van deze afdelingen wordt vergroot.
 
De uitdagingen bij huisvesting zijn heel divers: door de brede school ontwikkeling en het huisvestingstekort moet gezocht worden naar geschikte locaties; je moet oog hebben voor nieuwbouw en verbouw. Je hebt contact met gemeenten, architecten, makelaars etc..
 
Om al deze thema’s aan elkaar te verbinden en continu de koppeling te maken met het primair proces en alle externe ontwikkelingen moet je goed anticiperen, monitoren en informatie uitwisselen. Dit is een uitdagende projectopdracht omdat de kinderopvang zó in ontwikkeling is en je continu moet schakelen op groei en krimp, nieuwe regelgeving, wachtlijsten en arbeidsmarktkrapte.

Het Profiel

Je hebt een afgeronde WO opleiding (bij voorkeur bedrijfskunde) en brede bedrijfsmatige kennis. Je hebt minimaal 5 jaar management ervaring op het niveau net onder de Raad van Bestuur. Je hebt aantoonbare en ruime ervaring met het aansturen van complexe veranderingen, het samenvoegen van systemen en processen en het leggen van de verbinding tussen het primair proces en bedrijfsvoering. Bij voorkeur heb je eerder te maken gehad met reorganisaties en/of fusies. Je hebt die ervaring opgedaan in organisaties met logistieke en dienstverlenende processen waar klantgerichtheid relevant is We denk aan bijvoorbeeld de gastvrijheidsindustrie, de thuiszorg, het uitzendwezen en de evenementsector. We lezen graag terug waarom je affiniteit hebt met de kinderopvang.
 
Op ICT gebied ben je eindverantwoordelijk geweest voor de implementatie van nieuwe systemen en je hebt kennis van vastgoed. Je kunt kritische vragen stellen over financiële kwesties en meedenken hoe je zoveel mogelijk rendement maakt met behoud van kwaliteit. Je kijkt breder dan je eigen vakgebied, ziet altijd de samenhang der dingen en je brengt de risico’s goed in. Uiteraard breng je focus aan, houd je overzicht en ben je organisatorisch sterk.
 
Als leider ben je verbindend en leg je de verantwoordelijkheden laag. Je biedt de professionals ruimte om zelf het initiatief te nemen en fouten te kunnen maken. Je communiceert transparant over de keuzes die gemaakt worden en je laat daadkracht zien. Je kunt mensen meenemen in weerbarstige situaties en creëert draagvlak voor complexe veranderingen. Je doet dat op ontspannen wijze, met wat humor en relativeringsvermogen.
 
Kortom, je bent een (strategisch) specialist op bedrijfsvoering, een innovatieve bruggenbouwer en een betrouwbare en kritische sparring partner voor de bestuurder. Je herkent je in deze competenties:

 • Strategisch
 • Analytisch
 • Visionair
 • Creatief
 • Innovatief
 • Lef
 • Stevig
 • Besluitvaardig
 • Realisatiekracht
 • Borgen

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in 14 van de CAO Kinderopvang en het salaris bedraagt maximaal €7.114,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur). De CAO kent een eindejaarsuitkering van 3%. Je krijgt een projectcontract voor 3 jaar, eventueel eenmalige verlenging van een of twee jaar. Je CV met motivatie (bij voorkeur Word documenten) zien we graag via: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 25 januari 2022.
 
De virtuele intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd in de week van 31 januari en de eerste helft van de week van 7 februari. De gespreksrondes bij SKV/SKCN vinden plaats in de week van 14 en 22 februari. Een (case) assessment maakt onderdeel uit van de selectieronde. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos (070-3072980).


Deel deze pagina in uw netwerk