Directeur-Bestuurder (32-36 uur) Reos Leiden

Organisatie

Reos is van oorsprong één van de 15 Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en), die ondersteuningsgelden van de zorgverzekeraars ontvangt om de eerstelijnszorg te versterken en innovatie te stimuleren. Reos is actief in de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. De verzekeraars zijn Zorg en Zekerheid en VGZ. Het werkgebied omvat ruim 1 miljoen inwoners in 22 gemeenten en 1000 zorgaanbieders. Bij Reos zijn 16 medewerkers in dienst (advies en ondersteuning) en de organisatie werkt met een flexibele schil van + 10 ZZP’ers. Reos is een stichting, de omzet bedraagt € 1,8 miljoen en de organisatie heeft geen winstoogmerk.
Reos verbindt (eerstelijns)zorgorganisaties, intramurale zorgorganisaties en het sociaal domein om zorg en ondersteuning beter op elkaar af te stemmen. Een team van deskundige mensen met hart voor veranderingsprocessen in zorg en ondersteuning biedt zowel advies als projectmanagement om te komen tot een goed afgestemd ketenaanbod en multidisciplinaire ketensamenwerking.
De adviseurs van Reos werken vanuit de volgende perspectieven: Het leveren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek, benutten van het gedachtengoed van Positieve Gezondheid en Waardegedreven Zorg en de zorggebruikers en bewoners inzetten als verbeterpartner.
De context in de eerstelijnszorg is in de afgelopen jaren veranderd: de beweging van dure intramurale zorg naar mensen die langer thuis wonen maakt dat de eerste lijn moet professionaliseren. Innovatie en e-health wordt steeds belangrijker. De decentralisaties uit 2015 hebben grote consequenties voor het sociaal domein. Er ontstaan krachtige wijk- en regionale samenwerkingsverbanden en het opdrachtgeverschap voor ondersteuning verschuift van de zorgverzekeraar naar deze samenwerkingsverbanden. Het programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek van VWS biedt een goede impuls aan de veranderingen. Al deze bewegingen vragen een groot adaptief vermogen en maken dat Reos zich heeft ontwikkeld van een ondersteuningsbureau voor de eerste lijn naar een adviesbureau voor innovatie en samenwerking in de zorg vanuit het perspectief van de eerste lijn.
De rol en positie van Reos is dus aan verandering onderhevig. In het recent vastgestelde strategisch kaderplan 2020-2022 staat de maatschappelijke opdracht van Reos, om innovatie in de eerste lijn in haar werkgebied te realiseren, centraal. Momenteel wordt Reos aangestuurd door een interim directeur-bestuurder en het is nu tijd om een vaste directeur-bestuurder aan te stellen die deze uitdaging wil aangaan. 

De Functie

De directeur-bestuurder van Reos is verantwoordelijk voor:

 • Het verder invulling geven aan en implementeren van het strategisch kader waardoor Reos een steviger positie inneemt als regionaal adviesbureau voor de doorontwikkeling van de eerste lijn en diens verbinding met de tweede lijn aan de ene kant en gemeentelijke structuren aan de andere kant. Je anticipeert hierbij continu op de relevante ontwikkelingen en bent in staat om de plannen hierop aan te passen.
 • Het geven van een impuls aan vernieuwende opdrachten en innovatieve projecten die de eerstelijnszorg voor de burgers in de regio en de aansluiting tussen de eerste lijn enerzijds en het sociaal domein en de zorgaanbieders anderzijds verbeteren (o.a. focus op positieve gezondheid, minder medicaliseren en meer preventie, betere toegankelijkheid van de zorg etc.). Je levert een bijdrage aan het beter functioneren van die keten en je speelt een verbindende rol tussen die partijen.
 • Het aansturen van het team van professionals en de ondersteuning. Je zorgt ervoor dat er een team staat dat de ambities uit het strategisch kader kan realiseren. Een team dat zowel kwantitatief als kwalitatief optimaal is ingericht, met een focus op leren, ontwikkelen en samenwerken. Je creëert een setting waarbinnen de professional kan anticiperen op de vragen waar Reos voor staat en het visitekaartje van Reos kan zijn. Onder jouw verbindende leiding ontstaat een sfeer waarbinnen de medewerkers eigen verantwoordelijkheid nemen, elkaar aanspreken en leren begrenzen. Je stelt heldere kaders, neemt besluiten, stelt prioriteiten en biedt daarbinnen alle ruimte en vrijheid zodat hoge kwaliteit geleverd wordt met behoud van werkplezier.
 • Het opbouwen, verder uitbouwen en onderhouden van een relevant netwerk. Je vertegenwoordigt Reos aan de bestuurstafels van alle relevante stakeholders (verzekeraars, zorgaanbieders, bestuurders in het sociaal domein, gemeenten, VWS etc.) en je stimuleert partijen om met elkaar te werken en van elkaar te leren. Je bent dus zowel in- als extern het boegbeeld.
 • Een organisatie die in control is. Het is bedrijfsmatig momenteel goed op orde. Reos heeft nu een gezonde financiële basis, er is een keuze gemaakt om over te gaan naar een eigen arbeidsvoorwaardenregeling en er is een dashboard ontwikkeld om goed te kunnen sturen. Je maakt een realistische begroting, monitort alle resultaten, houdt goed zicht op declarabiliteit, beoordeelt de maandcijfers en interpreteert de winst- en verliesrekening. 
 • Het realiseren van de ambitie om de geldstromen uit fondsen, subsidies en indirect opdrachtgeverschap van zorgorganisaties en gemeenten toe te laten nemen (in 2018 was 84% van de omzet afkomstig van de ondersteuningsgelden en 16% van andere geldstromen). Je haalt samen met je collega’s nieuwe opdrachten binnen. Je bent voor een deel van je tijd declarabel om zo de verbinding met de praktijk te houden.

Je rapporteert aan de Raad van Toezicht. Je bevindt je in deze positie in het centrum van actuele ontwikkelingen in het sociaal domein en de zorg.

Het Profiel

We zoeken kandidaten met een afgeronde academische opleiding en minimaal 5 jaar management ervaring. Je hebt een visie op de actuele ontwikkelingen in het sociaal domein en/of de zorg en je weet - of je bent snel in staat om je die kennis eigen te maken - welke rol de eerste lijn hierin speelt. Je snapt wat er gebeurt, weet welke partijen een rol spelen en je bent in staat om nieuwe ontwikkelingen te duiden en om te zetten in kansen en mogelijkheden voor Reos. Je kunt integraal en sector overschrijdend denken en kent de gevolgen van de vervaging van de grenzen tussen de nulde, eerste en tweede lijn. Je kunt op het juiste niveau meepraten en je hebt inzicht in bv. de beleidslijnen van VWS en de geldstromen van zorgverzekeraars. Je hebt zoveel persoonlijke stevigte dat je de positie van Reos naar de verzekeraars goed neerzet en vasthoudt. Hierbij combineer je een aimabele toegankelijke stijl met een ondernemende, naar buiten gerichte blik.
In deze bijzondere rol draag je als een sociaal ondernemer in dit domein de eindverantwoordelijkheid voor Reos. Dat betekent dat je continu moet kunnen en willen schakelen tussen de klant en de financier, extern en intern, de bestuurstafels en het koffiezetapparaat, inhoud en bedrijfsvoering, strategie en praktische zaken, besluiten nemen en prioriteiten stellen. Dat maakt de rol extra uitdagend. Dit is een mooie positie voor een inhoudelijk gedreven pragmatische directeur-bestuurder met talent, kennis van zaken en de potentie en ambitie om nu een eindverantwoordelijke rol in te vullen. Je herkent je in deze competenties:

 •          Strategisch en analytisch inzicht
 •          Conceptueel denkvermogen
 •          Faciliterend leiderschap
 •          Ambassadeur
 •          Netwerker
 •          Sociaal ondernemerschap
 •          Bedrijfsmatig inzicht
 •          Innovatief
 •          Omgevingsbewustzijn
 •          Politiek/bestuurlijke sensitiviteit

We lezen graag terug waarom jij in staat bent om in de huidige dynamiek de uitdagingen voor Reos te realiseren.

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in schaal 14 van de gemeente CAO en het salaris bedraagt maximaal € 6.856,= bruto per maand (afhankelijk van ervaring) bij een fulltime aanstelling (36 uur). Het arbeidsvoorwaarden reglement kent een IKB van 17,05%. Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om dit bij goed functioneren om de zetten in een vast contract. Je CV met motivatie (in Word documenten) zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 2 februari 2020. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de Raad van Toezicht.
De intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd in de week van 10, 17 en 24 februari. De gespreksrondes bij Reos vinden plaats in maart. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos (070-3072980).


Deel deze pagina in uw netwerk