ingrid paul

Directeur-bestuurder (36 uur) Solidez - Wageningen

Sluitingstermijn

Organisatie

Solidez is een brede sociaal werk organisatie voor de gemeente Wageningen en biedt een divers palet aan diensten en activiteiten op het gebied van ontmoeten, meedoen, leefbaarheid & ondersteuning, hulp & advies en opvoeden & opgroeien. Solidez wil kansen creëren, eigen kracht en talenten benutten, initiatief en onderlinge betrokkenheid van inwoners stimuleren om het welzijn te bevorderen. Ze gelooft in de kracht van inwoners die zich inzetten voor elkaar en voor de samenleving. Ze gelooft dat mensen gelukkiger en gezonder zijn als ze zin ervaren door van betekenis voor elkaar te kunnen zijn. Niet alle inwoners van Wageningen beschikken over dezelfde mogelijkheden en kwaliteiten maar iedereen doet er toe. Solidez zet zich ervoor in dat iedereen mee kan doen. Solidez is aanwezig in de buurten en wijken van Wageningen, is open en toegankelijk, ondersteunend, stimulerend en verbindend. Dat doet Solidez niet alleen. Ze doet dit samen met de lokale netwerken en maakt deel uit van het samenwerkingsverband Welsaam. Er werken momenteel 50 medewerkers en ruim 300 vrijwilligers en de omzet bedraagt zo’n € 3,5 miljoen.

Naast een eigenstandige opdracht om groot verschil te maken voor de Wageningers doet Solidez dit als uitvoeringsorganisatie van het beleid dat de gemeente Wageningen opstelt. Sinds  januari 2018 maakt Solidez deel uit van Welsaam, het samenwerkingsverband dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van activiteiten op het gebied van ontmoeten, ondersteuning en meedoen van Samen Wageningen. Middels deze samenwerking werkt Solidez eraan om samen met haar partners de opdracht zo krachtig en treffend mogelijk in te vullen. In 2022 heeft de gemeente Wageningen opnieuw een aanbesteding uitgeschreven. Solidez was namens Welsaam penvoerder en de aanbesteding is opnieuw aan Welsaam gegund. Daarnaast werkt Solidez, samen met en in opdracht van woningbouwcorporaties, onderwijs, kinderopvang, politie, zorginstellingen en inwoners van Wageningen. De maatschappelijke ontwikkelingen (er is meer armoede, mensen moeten langer thuis blijven wonen, de samenleving wordt complexer en daardoor zijn de drempels voor sommigen te hoog, de arbeidsmarkt is krap en is er meer verdeeldheid in de samenleving) maken dat Solidez voor een uitdagende periode staat.

Solidez wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die rapporteert aan een 6-hoofdige Raad van Toezicht. De huidige bestuurder verlaat de organisatie in het najaar en we zoeken een goede opvolg(st)er.

De Functie

Door de gewonnen aanbesteding ligt de dienstverlening én de maatschappelijke opdracht voor de komende jaren voor een groot deel vast. Daarmee is er financiële zekerheid gecreëerd, waardoor de nieuwe directeur- bestuurder de opdracht krijgt om binnen dit bestek Solidez toekomstbestendig, wendbaar en minder kwetsbaar te maken. Dat betekent dat je de komende periode verantwoordelijk bent voor:

Het ontwikkelen van een strategische toekomstvisie; anticipeer op landelijke ontwikkelingen en besluit welke dienstverlening bij Solidez past. Je staat garant voor de goede kwaliteit van dienstverlening en je begrenst vanuit de bedrijfsvoering daarbij naar de gemeente en de samenwerkingspartners. Je kijkt samen met de professionals naar een samenhangend pakket aan producten en diensten.

Het inrichten van de organisatie; je bouwt de organisatie zó op en richt deze zó in dat de verhouding uitvoering – bedrijfsvoering optimaal is, dat de professionals volledig tot hun recht komen en dat er ruimte is voor innovatie. Je maakt keuzes welke inrichting het beste past en stuurt de bijbehorende organisatie ontwikkeling aan.

Het versterken van bedrijfsvoering en realiseren van een duurzaam financieel gezonde organisatie; je zorgt dat er gestuurd wordt op cijfers, dat de organisatie in control is, dat de bedrijfsprocessen zijn gestroomlijnd en de verantwoordingsprocessen efficiënt verlopen (met goede rapportages en risicomanagement). Je vindt een balans tussen de beperkte uitvoeringscapaciteit (omvang organisatie) en voldoende beheersing van de organisatie. Je doet voorstellen hoe een adequate en bij Solidez passende bedrijfsvoering eruit ziet.

Het vertegenwoordigen van Solidez bij de samenwerkingspartners; je streeft stakeholdermanagement na met een goede balans gericht op strategische netwerksamenwerking, op inhoud en bedrijfsvoering. Je richt je op duurzaam partnerschap met de gemeente Wageningen. Je vervult samen met een directeur van een samenwerkingspartner de rol van penvoerder voor Welsaam, je voert vanuit die rol de gesprekken met de gemeente, bereidt de agenda’s voor en zorgt voor de verantwoordingsstructuur richting opdrachtgever en partners. Tevens realiseer je als penvoerder een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Het aansturen van de organisatie: je creëert een setting waar sprake is van werkplezier en waarbinnen helder is wat van elkaar wordt verwacht, dat een afspraak een afspraak is en iedereen elkaar durft aan te spreken. Je zorgt voor rust, geeft ruggensteun en ruimte en delegeert. Je zet een HR-beleid neer dat focust op leren en ontwikkelen, behoud van talent en waarbij op korte termijn het verzuim wordt terug gedrongen. 

Het Profiel

Dit is een mooie uitdaging voor een kandidaat die vanuit een open mind de organisatie wil verstevigen en consolideren. We zoeken een integere teamspeler en netwerker met helicopterview, die vanuit oprechte nieuwsgierigheid en met uithoudingsvermogen wil bouwen aan een toekomstbestendig Solidez, rekening houdend met haar statutaire doelstelling. Iemand die een betrokken leider is en zakelijk kan kijken. Die met gevoel voor de omvang van Solidez de bestuurdersrol pakt, koersvast is en zich niet te veel laat leiden door de waan van de dag. 

Je bent een faciliterend en inspirerend leider; je maakt het mogelijk dat bovenstaande uitdagingen worden gerealiseerd. Je maakt heldere afspraken en bevordert een aanspreekcultuur. Je hebt een visie op organisatieontwikkeling en je kunt trajecten implementeren, afmaken en borgen. Je bent besluitvaardig en blijft kalm in een hectische setting. Door de positionering van Solidez vraagt deze positie lef en stevigheid, je moet kunnen en willen begrenzen als dat nodig is en pionieren waar het kan. 

Je hebt ervaring opgedaan in maatschappelijk gefinancierde organisaties en met de doorontwikkeling van organisaties. Het is een pré als je kennis hebt van de sector en netwerkorganisaties. We lezen graag terug waarom je affiniteit hebt met welzijnswerk. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding en WO werk- en denkniveau. Je hebt minstens 5 jaar een integrale managementfunctie vervuld – waarbij je nadrukkelijk ook verantwoordelijk was voor bedrijfsvoering - en je hebt strategisch inzicht. Je spreekt de taal van de publieke sector of je bent in staat je die snel eigen te maken. Je brengt voor deze sector zakelijkheid en stevigheid mee. Je bent financieel zo goed onderbouwd dat je verantwoordelijkheid kunt dragen voor de organisatie. Je houdt het overzicht en hebt oog voor details.
Je herkent je in deze competenties:
Visieontwikkeling
Verbindend vermogen
(Maatschappelijk) ondernemerschap
Netwerken
Beïnvloedend vermogen
Samenbindend leiderschap
Integriteit
Politiek bestuurlijke sensitiviteit

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in schaal 13 van de CAO Sociaal Werk. Het maximum salaris bedraagt € 6.761,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Je kunt t/m 2 juli 2023 op de functie reageren (middels Word documenten) via onze website. De virtuele intakegesprekken vinden plaats in de week van 10 juli. We willen de procedure eind augustus afronden en voeren de gesprekken bij Solidez in de tweede helft van augustus. Een (case) assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure. Je moet een VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos. Informatie is bij haar verkrijgbaar (06 - 51310950).


Deel deze pagina in uw netwerk