Lid Raad van Commissarissen - Profiel Cliëntperspectief Marente

Sluitingstermijn

Organisatie

Marente biedt met ruim 35 wijkteams, 10 woonzorglocaties, diverse dagcentra en een revalidatiecentrum al meer dan 100 jaar zorg aan de inwoners van de Rijn-, Duin- en Bollenstreek. Bij Marente werken 2600 medewerkers en zijn 1100 vrijwilligers actief. De omzet bedraagt ruim € 130 miljoen. Marente staat voor een leven waarin mensen zo zelfstandig mogelijk én met elkaar verbonden zijn. Marente heeft de volgende kernwaarden; Optimistisch, Samen en Ondernemend. Goede zorg en ondersteuning komen tot stand in de dialoog tussen de medewerker en cliënt, met zijn familie, mantelzorger en sociale netwerk. In gesprek met de cliënt wordt duidelijk welke verantwoordelijkheid de cliënt zelf neemt, samen met zijn netwerk en wat nodig is aan zorg en ondersteuning van de medewerkers.

De organisatie heeft  een tweehoofdige  Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen die vijf leden telt. Conform het rooster van aftreden verlaat in februari 2023 één van de commissarissen de RvC. Dit lid is op voordracht van de Centrale Cliëntenraad benoemd.
Marente werkt conform de Governancecode Zorg. Meer informatie, onder meer het jaarverslag 2021 en het kwaliteitsverslag 2021, is te vinden via https://marente.nl/

De Functie

De Raad van Commissarissen
De RvC van Marente houdt situationeel toezicht, gericht op de besturing en de algemene gang van zaken in de organisatie. De RvC is klankbord, raadsman en kritische collega van het bestuur. Tevens is de raad werkgever van de bestuurders en toetst hij de besluitvorming, geeft gevraagd en ongevraagd advies en is sparringpartner. De raad vervult intern en extern een ambassadeursrol, treedt waar nodig op als belangenbehartiger en legt ook extern verantwoording af, altijd in afstemming met de bestuurders. Het is de kunst van professionele leden van de raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid, toezicht houden en adviseren, betrokkenheid en bestuurlijke distantie, stevig positie nemen en toegankelijk zijn.
De RvC van Marente waakt over het belang van de organisatie en is verantwoordelijk voor een goed functionerend bestuur. Zij toetst de strategische en financiële afwegingen van de bestuurders aan de organisatiedoelstellingen en de belangen van interne en externe stakeholders; en keurt de jaarrekening en begroting die door de bestuurders zijn opgesteld goed. De raad is vanuit zijn toezichthoudende rollen actief betrokken bij het ontwikkelen van het strategische (meerjaren)beleid. 

De leden van de RvC van Marente hebben een zittingstermijn van vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met vier jaar. De raad komt tenminste zesmaal per jaar bijeen voor een reguliere vergadering en tussentijds waar nodig; daarnaast vinden regelmatig werkbezoeken, vergaderingen van commissies en jaarlijks een zelfevaluatie plaats. De samenwerking met de bestuurders is open en informeel.
De RvC van Marente werkt met een Commissie Kwaliteit & Veiligheid, een Audit– en Vastgoed Commissie en de Remuneratiecommissie. Eén lid wordt benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. 

Het lid dat wij zoeken zal tevens lid zijn van de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Deze vacature Lid RvC, profiel Cliëntperspectief ontstaat door het vertrek van het desbetreffende lid per 10 februari 2023.

Het Profiel

We zoeken voor de positie die vrijkomt in de RvC Marente kandidaten met kennis van kwaliteit van zorg en zorgvernieuwing en de ontwikkelingen en veranderingen in de ouderenzorg, gecombineerd met een moderne visie op governance en medezeggenschap van cliënten en hun verwanten. De kandidaat zal deel uitmaken van de commissie Kwaliteit en Veiligheid en is voordracht-kandidaat vanuit de Centrale Cliëntenraad. 

De RvC Marente richt zich bij de vervulling van deze vacature op een lid dat vernieuwend, creatief en onafhankelijk is. Iemand die collegiaal kritisch kan zijn, die in visie en handelen de kwaliteit van zorg en dienstverlening aan cliënten vooropstelt vanuit de RvC. Een teamspeler die zich thuis voelt in een open en informele cultuur; en zich herkent in de volgende competenties en kenmerken: 

 • Ontwikkelingen spiegelen en bespreekbaar maken in het perspectief van cliënten en hun verwanten en tevens het aangewezen RvC-lid is dat jaarlijks vanuit de RvC tweemaal een overlegvergadering met de Centrale Cliëntenraad bijwoont en functioneert als eerst aanspreekbare contact van de Raad van Commissarissen met de Centrale Cliëntenraad.
 • Visie op de toekomst van de zorg en voor Marente in het bijzonder, gericht op de sterk groeiende vergrijzing van de bevolking en de krimpende arbeidsmarkt in de ouderenzorg. 
 • Kennis van ontwikkelingen in de (ouderen)zorg; zicht op innoverende toekomstvisies en de betekenis van (digitale) vernieuwingen met name de toepassing van domotica en de ontwikkelingen rondom het scheiden van wonen en zorg.
 • De discussie scherp en opbouwend kunnen voeren; bijdragen als constructieve ‘tegendenker’, kritische beschouwer en de kunst van het vragen stellen verstaan. 


Leden van de raad beschikken over affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van Marente in het bijzonder. Leden van de RvC bij Marente hebben een brede maatschappelijke blik, binding en een relevant netwerk; zijn onafhankelijk en kritisch in denken en hebben gevoel voor de cliënt. Ze kunnen op strategisch niveau werken en vanuit een helikopterview ontwikkelingen beoordelen. Het nieuwe lid van de RvC beschikt uiteraard over de volgende algemene competenties;

 • Gevoel voor de identiteit, historie en regio van Marente. Lokale binding met de regio is een pre.
 • Affiniteit met de intra- en extramurale (ouderen)zorg. 
 • Visie op de rol van een Raad van Commissarissen ook in relatie met de bestuurders en de organisatie. 
 • Analytisch vermogen en ervaring met strategische besluitvormingsprocessen. 
 • Vermogen om op basis van informatie op hoofdlijnen en van zekere afstand een oordeel te vormen over strategische onderwerpen en actuele vraagstukken. 
 • Een echte teamspeler én onafhankelijk kunnen denken. 
 • Een academisch werk- en denkniveau, relevante expertise en ervaring, bij voorkeur in een maatschappelijke omgeving. 
 • Voldoende tijd voor de reguliere vergaderingen en voor overige activiteiten in de rol van Commissaris.
 • Als persoon; energiek, innovatief en empathisch.


Bij de samenstelling van de RvC Marente vindt een afweging plaats op basis van verscheidenheid en diversiteit in expertise en netwerk, achtergrond en competenties. Er is vanuit die afweging binnen de RvC Marente ruimte voor een startende commissaris. Gezien de samenstelling van de huidige raad gaat de voorkeur uit naar een vrouw. De Centrale Cliëntenraad heeft vanuit haar voordrachtrecht een belangrijke stem en actieve rol in deze procedure.

Aanbod en procedure

Marente hanteert het Advies Honorering Raden van Commissarissen Zorginstellingen NVTZ. De inschrijftermijn voor deze positie is tot 31 augustus 2022. In de deze procedure trekt de RvC gezamenlijk op met het bestuur en de Centrale Cliëntenraad. De online intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats 2e en 3e week van september 2022. De selectiegesprekken bij Marente vinden plaats begin oktober. Een gesprek met de voltallige Centrale Cliëntenraad vindt zo spoedig mogelijk daarna plaats.
Het overleggen van een recente VOG en ondertekenen van een integriteitsverklaring zijn een verplicht onderdeel van de procedure.
Deze procedure wordt begeleid door Nicoline Franken, 06-28887623; nfranken@bosmanvos.nl. Via dit adres kunnen ook het regelement RvC Marente en de statuten van stichting Marente opgevraagd worden. Wij lezen graag terug welke visie, kennis en expertise u meebrengt als kandidaat voor deze nevenfunctie. Uw cv met motivatie ontvangen we graag via onze website. 


Deel deze pagina in uw netwerk