• Lid Raad van Commissarissen - Profiel Zorgbestuur/governance - Vitaal Zorggroep BV Haaglanden/Randstad

Lid Raad van Commissarissen - Profiel Zorgbestuur/governance - Vitaal Zorggroep BV Haaglanden/Randstad

Sluitingstermijn

Organisatie

image.png
LIEF met Lef!
Want LIEF zijn daar is Lef voor nodig.
Eigenwijs en samen bieden wij zorg en ondersteuning in alle levensfases, thuis en op onze locaties.
Bij ons is iedereen echt uniek!
 
Vitaal Zorggroep biedt een gevarieerd dienstverleningspakket voor ondersteuning, zorg en begeleiding in de grote Haagse regio. De organisatie is relatief jong en ambitieus, veelkleurig en vernieuwend, groeit zowel van binnenuit (meer cliënten en/of opdrachten) als door samenvoeging en/of externe groei.
Vitaal Zorggroep werkt in meerdere branches in het brede sociaal domein, waardoor de gehanteerde organisatorische randvoorwaarden als Cao’s en werkwijzen kunnen verschillen.

Vitaal Zorggroep BV bestaat uit 6 dynamische bedrijven: 

 • Royaal Thuis - verpleging & verzorging
 • BTO Thuiszorg - huishoudelijke hulp
 • Talenty - begeleiding
 • Flowin - jeugdhulp & gezinsbegeleiding
 • Lieve - kraamzorg
 • Het Keizertje - kinderopvang

Bij de Vitaal-bedrijven werken circa 350 medewerkers. De verwachte totaalomzet voor 2022 is € 14 mio.
Vitaal Zorggroep BV wordt bestuurd door twee bestuurders die eindverantwoordelijk zijn voor beleid, strategie en financiën van de organisatie; zij leggen verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De bedrijfsonderdelen worden aangestuurd door directeuren; de ondersteunende diensten zijn zowel centraal als decentraal georganiseerd.

De Functie

De Raad van Commissarissen Vitaal Zorggroep ziet erop toe dat de organisatie professioneel wordt bestuurd en heeft daarbij zowel het organisatiebelang als het maatschappelijk belang voor ogen.
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt namens de aandeelhouders en werknemers toezicht op het gevoerde beleid van de Raad van Bestuur (RvB), strategisch en organisatorisch, financieel en zorginhoudelijk. De RvC is adviseur en fungeert als klankbord voor de bestuurders. RvC en bestuurders versterken elkaar wederzijds in goede samenwerking.

De RvC heeft een scherp oog voor het ondernemend karakter van de Vitaal Zorggroep, met aandacht voor de toekomstbestendigheid en continuïteit van de organisatie; zowel wat betreft de groeimogelijkheden als bij innovaties in dienstverleningsportfolio en bij zorginhoudelijke vernieuwing. De RvC ziet erop toe dat zorg van goede kwaliteit wordt verleend; zorg die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen; en ziet toe op de beschikbaarheid en betaalbaarheid. Tevens toetst de RvC of de RvB een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van alle stakeholders die intern en extern betrokkenen zijn bij de organisatie en/of die verbonden zijn met de dienstverlening van Vitaal Zorggroep.

Het is de kunst van een goede RvC om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. Vitaal Zorggroep BV volgt de Governancecode Zorg en de NVTZ-handreikingen voor het organiseren van zorg in- en het toezichthouden op- een onderneming met een besloten vennootschap. De RvB en RvC leggen verantwoording af aan de aandeelhouders over het gevoerde beleid, het uitgeoefende toezicht en over de naleving van de Governancecode Zorg. De jaarlijkse tijdsbesteding van de RvC bestaat globaal uit de volgende onderdelen: 4 reguliere bijeenkomsten, 4 specifieke bijeenkomsten (Onder meer inzake strategie, branding en identiteit; zelfevaluatie; overleg met accountant, OR en Cliëntenraad) en werkbezoeken intern of bij stakeholders.
In verband met het reglementair vertrek van een van de toezichthouders zoekt Vitaal Zorggroep een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen.

Het Profiel

Je hebt ervaring met governance in de zorg of bent werkzaam (geweest) als zorgbestuurder en je ambieert vanuit die expertise een rol als toezichthouder. Je hebt inzicht in de toekomstontwikkelingen in het brede sociaal domein, de zorgopgaven en sociaal-medische vraagstukken; en je kunt afwegingen maken tussen bedrijfsmatige proposities en uitdagingen, inhoudelijke en groei-ambities én de maatschappelijke verantwoordelijkheden in een ondernemende Zorg BV.
Je toetst de consequenties van de toekomstplannen van Vitaal Zorggroep aan de praktijk. Je voert de dialoog daarover transparant en maakt je afwegingen op constructief kritische wijze; je hebt kennis van vraagstukken waar cliënten en hun verwanten mee te maken hebben en de betekenis daarvan voor de organisatie. Je bekijkt vraagstukken in de context en stijgt boven de materie uit. Je bent verbindend en rolbewust, luistert goed en gaat voor samenwerking. Je kent het sociaal domein, kunt schakelen tussen invalshoeken en belangen, met helicopterview en vanuit betrokkenheid; en je laat de besturing aan de bestuurders. Je beschikt over de volgende competenties en eigenschappen:

 • Affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Vitaal Zorggroep
 • Kennis van en visie op diversiteit in zorg- en dienstverlening en een relevant netwerk
 • Kennis en expertise om onafhankelijk klankbord voor de bestuurders te zijn
 • Vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de bestuurders te toetsen
 • Medeverantwoordelijkheid voor het functioneren in de RvC als team en als individueel lid RvC

Gezien de samenstelling van de Raad van Commissarissen gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is € 7.500, = per jaar. De kandidatenlijst wordt vertrouwelijk voorgelegd aan RvC en RvB Vitaal Zorggroep. De intakegesprekken -bij Bosman & Vos- worden gehouden op 23 en 24 mei 2022.
De selectiegesprekken bij Vitaal Zorggroep vinden plaats op maandag 30 mei in de middag en/of de avond. Het voornemen is deze procedure voor de zomervakantie 2022 af te ronden.
De procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, adviseur bij Bosman & Vos, 06116 47898, cvonkeman@bosmanvos.nl.
Je CV en motivatie ontvangen we graag voor 16 mei 2022 via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk