select nicoline francine ingrid
  • Lid Raad van Toezicht | Portefeuille cliëntperspectief en innovatie De Sociale Maatschap Amsterdam

Lid Raad van Toezicht | Portefeuille cliëntperspectief en innovatie De Sociale Maatschap Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

De Sociale Maatschap is de partner voor het sociale domein in Amsterdam. Het is de koepelstichting voor de stichtingen Buurtteam Amsterdam Noord en Zuid, Doras, PuurZuid en Florijn civiel bewind. De Sociale Maatschap legt zich toe op het bevorderen van maatschappelijke participatie en sociale integratie van bewoners in Noord en Zuid. De Sociale Maatschap biedt buurtteamwerk, beschermingsbewind (budgetbeheer) en is actief op het gebied van welzijn. Deze dienstverlening omvat generalistisch buurtteamwerk, met verschillende aandachtsgebieden, inclusief (jongeren)schuldhulpverlening met inbegrip van vroegsignalering  en sociaal juridische hulpverlening. Zo biedt De Sociale Maatschap ook intensieve ondersteuning aan mensen van de KinderopvangToeslagenAffaire (KOT) in Amsterdam Noord en Zuid.
Sinds 1 april 2021 zijn er op verschillende plekken in Amsterdam buurtteams. De transformatie naar de buurtteams is een enorme en complexe verandering in het sociale domein van Amsterdam, waar De Sociale Maatschap midden in zit. Alle Amsterdammers kunnen bij een buurtteam terecht met vragen op het gebied van zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, ontmoeten en veiligheid. De Sociale Maatschap (Buurtteam Amsterdam Noord en Buurtteam Amsterdam Zuid) organiseert samen met perMens, Evean en Philadelphia de buurtteams in Amsterdam Noord en Zuid.

Stichting Doras en PuurZuid zijn actief in de sociale basis in respectievelijk Amsterdam Noord en Amsterdam Zuid. Zij verzorgen sociale voorzieningen in de buurt die een aanvulling zijn in het leven van de Amsterdammer in Noord en Zuid. Zij doen dit samen met buurtbewoners en honderden vrijwilligers.
Florijn civiel bewind verzorgt beschermingsbewind voor mensen die niet in staat zijn om zelf hun financiële zaken te regelen. In 2016 is Florijn Civiel Bewind gestart. Alle dossiers zijn moeilijke, ingewikkelde en arbeidsintensieve dossiers. Het merendeel betreft schuldenbewind, waarbij sprake is van ingewikkelde schuldenproblematiek. De bewindvoerders die de dossiers behandelen, beschikken over specifieke expertise op dit terrein. Florijn civiel bewind is ook buiten Amsterdam actief.

Er zijn momenteel ongeveer 380 medewerkers in dienst en + 500 vrijwilligers actief. De omzet zal met de buurtteams gaan toenemen tot ongeveer € 25 miljoen. De kernwaarden zijn: Ik zie jou, Ik sta naast jou en Samen maken wij het verschil. De Sociale Maatschap wordt aangestuurd door een bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht die vijf leden telt. Conform het rooster van aftreden verlaat één van de leden de raad en wij zoeken kandidaten voor deze nevenfunctie.

Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat, in lijn met de recente ontwikkelingen in Governance, toezicht houdt op - en werkgever is van - de bestuurder. Ook toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten of reglementen dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevige positie innemen en toegankelijk zijn. De leden van deze RvT willen de critical friend en sparring partner zijn voor de organisatie en voeren een open dialoog. Momenteel gaat specifiek de aandacht uit naar de gevolgen van alle (nieuwe) ontwikkelingen voor de organisatie (o.a. op het gebied van de buurtteams, ketensamenwerking, netwerken en het cliëntperspectief) en voor de Governance. De RvT is een energieke raad die graag positief meedenkt. Door de verschillende invalshoeken die de leden hebben opereren zij vanuit breed perspectief. De RvT heeft een groot lerend vermogen en is zeer reflectief; ze evalueren regelmatig (waaronder een jaarlijkse zelfevaluatie), zijn open naar elkaar en zorgen voor een prettige werk- en teamsfeer. De raad volgt de Governancecode Sociaal Werk/NVTZ en heeft een visie op toezicht ontwikkeld. De raad komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. De commissie Kwaliteit & Veiligheid vergadert 2-3 keer per jaar. Jaarlijks zijn er een of meer werkbezoeken en/of strategiebijeenkomsten. De auditcommissie vergadert 6 keer per jaar en de remuneratiecommissie heeft twee keer per jaar overleg met de bestuurder.

Het Profiel

Twee type kandidaten passen op deze nevenfunctie. Je bent zelf (of iemand in je nabije omgeving) ervaringsdeskundige en/of je hebt een migratieachtergrond. Beiden moeten echt denken vanuit het cliënt- en bewonersperspectief. Je bent innovatief, denkt buiten de gebaande paden en durft anders te kijken en te doen. Kennis van de LVB of GGZ doelgroep en de Wmo is een grote pré en affiniteit met het werk van De Sociale Maatschap is een must. Je bent óf een betrokken Amsterdammer die niet werkzaam is in de stad óf je bent werkzaam in de omgeving van Amsterdam publieke (non-profit) sector en/of het sociale domein en je hebt interesse hoe het werkt in een grote stad. Er is een uitgesproken voorkeur voor een vrouw die actief is in haar loopbaan. Je bent iemand die kritisch kan denken en beschikt over een helikopterview. Je bent een sociaal betrokken persoon. De ontwikkelingen in de maatschappij gaan je aan het hart, waardoor je gemotiveerd bent om daar een bijdrage aan te leveren. Je bent autonoom, authentiek, durft je kwetsbaar op te stellen en past binnen een context die continu in ontwikkeling is.

In een team van ervaren toezichthouders lever jij een unieke bijdrage vanwege jouw achtergrond en ervaring. Je bent iemand die kalm blijft in een dynamische context en je weet op zorgvuldige wijze de juiste vragen te stellen. Je hoeft geen ervaring als toezichthouder te hebben maar wel over organisatie sensitiviteit, bestuurlijke kwaliteiten en een moderne visie op Governance te beschikken. De nieuwe toezichthouder is lid van de commissie Kwaliteit & Veiligheid. Dat betekent dat je belangstelling hebt voor veiligheid-en kwaliteitsmanagement. Algemene competenties van toezichthouders:

  • Betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en het sociale domein in het bijzonder;
  • Algemene bestuurlijke kwaliteiten;
  • Een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand; het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
  • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  • In staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
  • Verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • Een brede maatschappelijke oriëntatie;
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als De Sociale Maatschap stellen;
  • Helikopterview en integrale blik; in staat om breder dan de eigen portefeuille te kijken.

Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is € 4.000,= netto per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 5 juni 2022 . Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 9 en 10 juni en in de week van 13 juni. De gesprekken bij De Sociale Maatschap vinden plaats op 27 juni in de avond. Je moet een VOG kunnen overleggen en we vragen je om een integriteitsverklaring te ondertekenen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Je cv met motivatie ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk