Daniël & Gerard
  • Lid Raad van Toezicht - Portefeuille GGZ | Openbaar bestuur Moveoo Roermond

Lid Raad van Toezicht - Portefeuille GGZ | Openbaar bestuur Moveoo Roermond

Organisatie

“In de samenleving mogen meedoen, erbij horen, ertoe doen en zijn wie je wilt zijn.”
Moveoo is een maatschappelijke organisatie waar circa 170 gedreven medewerkers zich dagelijks inzetten voor het bieden van maatschappelijke opvang, beschermd wonen en individuele begeleiding aan mensen die zich om uiteenlopende redenen niet zelfstandig staande kunnen houden in de samenleving of tijdelijk niet kunnen beschikken over eigen woonruimte. Moveoo helpt mensen op weg om snel en duurzaam naar een zo zelfstandig mogelijke leef- en woonsituatie toe te groeien. Daarbij werkt Moveoo  volgens de principes van de methodiek Krachtwerk, daarmee worden mensen in achterstandssituaties ondersteund om de regie in hun leven te behouden of weer terug te krijgen. Krachtwerk maakt gebruik van de krachten van de cliënten zelf, én van de hulpbronnen en de gemeenschap om hen heen.  
In samenwerking met Impuls, onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van de Radboud Universiteit, zijn alle zorgmedewerkers geschoold in Krachtwerk. Moveoo biedt een inspirerende omgeving waar ruimte is voor initiatief, waarin zelfstandig wordt gewerkt, waar verantwoordelijkheid wordt genomen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en professionele ontwikkeling mogelijk is.
Het werkgebied van Moveoo omvat de regio’s Noord- en Midden Limburg en de Westelijke Mijnstreek.
Moveoo biedt crisisopvang, dag- en nachtopvang, vervolgopvang en flexibele opvang aan cliënten met het oog op het realiseren van doorstroom. Moveoo is voor de Wlz, Wmo- en Forensische zorg toegelaten tot de functies: verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en dagbesteding. De stichting exploiteert 240 opvang- en verblijfplaatsen vanuit voorzieningen op 10 locaties; met een combinatie van wonen, opvang, begeleiding en dagbesteding. Daarnaast wordt begeleiding geboden aan cliënten in de thuissituatie. In totaal werken er 141 mensen, de omzet bedroeg in 2019 circa   € 14 mio.  De organisatie is financieel gezond.
Moveoo wordt aangestuurd door een bestuurder, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht, bestaande uit zes personen. De taakverdeling tussen bestuurder en Raad van Toezicht is conform de Governancecode Zorg. De medezeggenschap van cliënten is geregeld via een cliëntenraad. De medezeggenschap voor medewerkers wordt uitgeoefend door de ondernemingsraad. De directeur-bestuurder is gesprekspartner voor zowel de cliëntenraad als de ondernemingsraad.
Meer informatie over de organisatie op www.moveoo.nl.
Als gevolg van het (reglementaire) vertrek van twee leden ontstaan 2 vacatures Lid RvT Moveoo.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform de richtlijnen van de NVTZ en bedraagt € 5000,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 30 mei 2020. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder.
De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 2 juni; deze gesprekken vinden via een online-meeting plaats. De gesprekken bij Moveoo worden gevoerd tussen 11 en 19 juni, de tweede gespreksronde vindt plaats met leden van de OR; na deze selectie en adviesronde worden advies/klikgesprekken gevoerd met de bestuurder.
De procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, cvonkeman@bosmanvos.nl | 070 307 29 80.
Uw cv met motivatie ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk