watze ingrid

Lid Raad van Toezicht Probiblio Hoofddorp

Sluitingstermijn

Organisatie

Probiblio is een levendige, financieel gezonde en toekomstbestendige organisatie die, met subsidie van de provincies Noord- en Zuid-Holland, haar provinciale taken uitvoert om bibliotheken optimaal te ondersteunen, in alle vormen en maten. De missie van Probiblio is om bibliotheken slagvaardiger te maken in het vervullen van hun maatschappelijke opdracht. Het bibliotheekwerk in Nederland kenmerkt zich door grote lokale verschillen. Er zijn belangrijke overeenkomsten, zo zijn bibliotheken er stuk voor stuk op gericht om iedereen de gelegenheid te bieden om mee te kunnen doen in een democratische samenleving. Alle mensen hebben tenslotte het universele recht tot kennis en cultuur. Daar draagt Probiblio aan bij met ondersteuning aan de 39 bibliotheekorganisaties (met 378 vestigingen in 98 gemeentes) door verbinding, versterking en gezamenlijke focus. Bij Probiblio werken 102 FTE bij een omzet van 13 miljoen euro. Financiering van Probiblio komt een deel vanuit de provincies ( 63%) en een deel vanuit de eigen dienstverlening.
Probiblio werkt met hart en ziel aan 5 grote opgaven:

 • Geletterdheid: ze helpen de bibliotheken om meer mensen te laten lezen.
 •  Meedoen aan de maatschappij: het ondersteunen van de bibliotheken bij persoonlijke ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid.
 • Digitale geletterdheid en inclusie.
 • Strategie en beleid.
 • De effectieve bibliotheek: het stroomlijnen en efficiënter inrichten van de ondersteunende processen van bibliotheken.

Meer informatie over Probiblio is te vinden op www.Probiblio.nl
 
De directeur-bestuurder rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht die 5 leden telt. Probiblio volgt in haar besturingsmodel de Governance Code Cultuur. Dat houdt in: een helder bestuur en een zorgvuldig en effectief toezicht. En ook: integer en transparant handelen met het oog op de belangen van alle betrokkenen. Vanwege het rooster van aftreden vertrekt de huidige voorzitter en een lid RvT in 2023. Wij zijn op zoek naar twee toezichthouders met grote maatschappelijke betrokkenheid en een brede culturele ontwikkeling en belangstelling. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het orgaan dat in lijn met de recente governance ontwikkelingen toezicht houdt op en werkgever is van de directeur-bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en staat de directeur-bestuurder met advies terzijde en functioneert als klankbord voor de directeur-bestuurder. Hij keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de raad optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Om de rollen te vervullen is het wenselijk dat de leden van de RvT van Probiblio gezamenlijk tenminste geworteld zijn in de sectoren;

 • Het (provinciale of lokale) openbaar bestuur.
 • De maatschappelijke en culturele sector.
 • Het bedrijfsleven.

 Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • de cyclus van planning en control van de begroting;
 • de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De Raad van Toezicht vergadert 4 keer per jaar, heeft een audit- en remuneratiecommissie, voert 1 x per jaar een gesprek met de OR, houdt jaarlijks een zelfevaluatie en is betrokken bij de organisatie bij bijzondere gelegenheden. Het is een professionele, stevige en nuchtere Raad van Toezicht die houdt van een goede constructieve discussie, inhoudelijke inbreng en efficiency. Een raad waarin iedereen bereid is om zijn bijdrage te leveren.

Het Profiel

Specifiek voor het lid van de Raad van Toezicht staat deze positie ook open voor iemand die nog geen ervaring heeft als toezichthouder. Uiteraard beschik je wel over bestuurlijke kwaliteiten. We komen graag in contact met kandidaten die op strategisch niveau in de raad een bijdrage kunnen leveren op het gebied van onderwijs en educatie. Je bent aantoonbaar in staat om strategische veranderingen op het juiste niveau te beschouwen; de risico’s en kansen af te wegen en de bestuurder hierover te bevragen en te adviseren. Voor deze rol zoeken we iemand die actief is in zijn loopbaan.
 
Het type mens is net zo belangrijk als de specifieke competenties en ervaring. Affiniteit met het werkterrein van openbare bibliotheken is een pre. Beide nieuwe leden moeten nieuwsgierig zijn, verandering omarmen, ondernemerschap inbrengen, discussies niet uit de weg gaan en acteren vanuit vertrouwen. Leden die kritisch zijn én een positieve grondhouding hebben. Daarnaast ben je als persoon open en toegankelijk en transparant. Uiteraard hebben beiden aantoonbare interesse in het bibliotheekwerk. Bij de aanstelling van de 2 nieuwe leden, is het wenselijk dat tenminste één van de nieuwe leden het werkgebied van de openbare bibliotheken goed kent, daarnaast is Probiblio gericht op een veelzijdige, evenwichtige samenstelling van de raad naar achtergrond en expertise, netwerken en ervaring.
 
Het nieuwe lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk domein in het algemeen en de dienstverlening van Probiblio in het bijzonder;
 • in zijn of haar visie en handelen de kwaliteit van de dienstverlening voorop stellen;
 • affiniteit hebben met de regio en regionale netwerken en daarin als toezichthouder een actieve rol willen spelen;
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Probiblio;
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Probiblio stellen.

Uiteraard geldt voor de toezichthouder affiniteit hebben met de organisatie en hart hebben voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De leden van de RvT ontvangen een vergoeding passend in de sector Openbare Bibliotheken. De vergoeding bedraagt € 4.517,=- voor het lid.
De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 10 oktober 2022. De intakegesprekken bij Bosman & Vos worden gevoerd –eventueel digitaal- tussen 10 en 20 oktober. De gesprekken bij Probiblio in Hoofddorp vinden plaats in de week van 1 november. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie en een uitgebreide functie omschrijving kun je verkrijgen via mail nfranken@bosmanvos.nl of telefonisch 06 28 88 76 23. Wij lezen graag waarom je deze nevenfunctie wilt vervullen. Je cv met motivatie zien we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk