select nicoline francine ingrid
 • Lid Raad van Toezicht, Profiel community building / netwerksamenwerking, Rosa Spier Huis - Laren

Lid Raad van Toezicht, Profiel community building / netwerksamenwerking, Rosa Spier Huis - Laren

Sluitingstermijn

Organisatie

“Een leven lang kunst”
 
Dat is wat het Rosa Spier Huis al meer dan 50 jaar haar bewoners biedt: een culturele woonomgeving met uitgebreide voorzieningen, diensten, zorg en ondersteuning. Het Rosa Spier Huis is een woon- en werkgemeenschap van (over het algemeen oudere) bewoners, van wie leven en werk in het teken staan van kunst, cultuur of wetenschap. De bewoners zijn gelijkgestemden die hun vak in de kunst en cultuur tot op hoge leeftijd blijven uitoefenen. Binnen het Rosa Spier Huis zijn daarvoor unieke faciliteiten, zoals een eigen concert- en theaterzaal, ateliers en een expositieruimte voor wisselende tentoonstellingen. Ook kunstenaars en kunstliefhebbers van buiten vinden hun weg daarnaartoe.

Het Rosa Spier Huis heeft sinds eind 2019 een nieuwe locatie met 92 appartementen en 45 zorgeenheden. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers zijn betrokken bij elkaar. Het is een kleine organisatie met korte lijnen en open deuren. Iedereen kan hier zichzelf zijn. Medewerkers zijn flexibel en daar waar nodig helpen ze elkaar. Dit draagt bij aan een warme woon- en werksfeer waarin bewoners tot op hoge leeftijd als kunstenaar of wetenschapper actief blijven. “Wij zorgen ervoor dat u in uw huis kunt leven en werken”. Medewerkers en vrijwilligers werken hier vaak al vele jaren met plezier. Kortom, een unieke organisatie waar wonen, werken en zorg bij elkaar komen op een prachtige locatie met bijzondere, soms eigenzinnige bewoners.

De omzet van het Rosa Spier Huis bedroeg in 2022 € 8,4 miljoen. Er zijn 110 medewerkers en 50 vrijwilligers actief. Het Rosa Spier Huis wordt geleid door een bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. De ondernemingsraad geeft inhoud aan de medezeggenschap van de medewerkers, de cliëntenraad aan die van de bewoners met een zorgindicatie en er is een huurdersvereniging. Door de nieuwbouw is het aantal medewerkers met 50% toegenomen en het aantal bewoners verdubbeld.

De komende jaren vragen de financiën en de kwaliteit van zorg aandacht maar wordt ook gekeken naar intensivering van de samenwerking met de omgeving, op het gebied van cultuur, wonen en zorg. De organisatie wil steeds meer een netwerkorganisatie zijn op het gebied van kunst, cultuur en bedrijfsvoering die haar rol in de gemeenschap pakt. Om dat te bereiken gaat het Rosa Spier Huis krachten bundelen met partners in de omgeving. Thema’s zijn bv. shared services, het kwaliteitsbeleid en HR.

De Raad van Toezicht telt 5 leden en recent is één van de leden plotseling overleden. We zoeken daarom nu een nieuw lid voor deze raad.

Raad van Toezicht

De besturing van het Rosa Spier Huis is vormgegeven op basis van de Governancecode Zorg. Binnen de raad zijn er drie commissies actief (audit, remuneratie en kwaliteit). De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • kwaliteit van dienstverlening voor bewoners die geen zorg genieten;
 • kwaliteit van zorg;
 • de organisatie en haar (financiële) prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De komende periode zullen naast bedrijfseconomische en strategische discussies het thema kwaliteit en veiligheid van zorg vanzelfsprekend hoog op de agenda staan, aangevuld met de andere rol die de organisatie in de maatschappij wil innemen. De leden van de Raad vormen een hechte groep met een uitgebreide reeks aan competenties. Zij beschikken gezamenlijk over brede bestuurlijke ervaring, uitstekend financieel inzicht, diepgaande kennis van de zorg en hebben een relatie met kunst en cultuur. Zij staan met beide benen in de maatschappij. 

Het Profiel

De ideale kandidaat is een ervaren toezichthouder die de samenhang ziet tussen wonen, werken, leven, kunst/cultuur en zorg. Iemand die integraal kijkt en toezicht houdt, goed beschouwt, een brede blik heeft en strategisch denkt. U hebt ervaring met, kennis van en een visie op community building. U begrijpt dat het Rosa Spier Huis een woon- en werkgemeenschap is die gaat over kunst & cultuur, leven & welzijn, wonen & gastbeleving. U voert het goede gesprek hoe de samenhang meer bevorderd kan worden en de gemeenschapszin nog meer vorm kan krijgen. U begrijpt dat voor de veelzijdigheid van het Rosa Spier Huis nieuwe vormen van samenwerken en netwerken essentieel zijn en wat dit betekent voor governance. U kunt hier de relevante discussie over voeren, de bestuurder regelruimte geven en met hem meedenken over deze onderwerpen. U bent een echte vernieuwer met een groot hart.

Aantoonbare affiniteit met kunst en cultuur is uiteraard een eis en het nieuwe lid moet oprecht en vanuit het hart betrokken zijn bij de bewoners van het Rosa Spier Huis. We vinden het belangrijk dat u gevoel hebt bij deze woonomgeving, dat u snapt hoe de bewoners het wonen zelf vormgeven en dat u de goede vragen kunt stellen hoe ‘het zorgzame’ te organiseren. U wordt lid van de commissie kwaliteit en veiligheid hetgeen vraagt om ervaring in of minimaal sterke affiniteit met zorg. U levert een goede bijdrage in de discussie rond organisatieontwikkeling en HR-vraagstukken, cultuur en risk & compliance. In de raad brengt u rust, kalmte, verbindend vermogen en evenwichtigheid in. Een wijze, verstandige beschouwer die goed luistert en het geheel overziet. Nadrukkelijk nodigen we ook kandidaten uit die de culturele en maatschappelijke variëteit binnen de raad van toezicht vergroten. Dit is een mooie nevenfunctie voor iemand die echt gelooft in de uniciteit en het bestaansrecht van het Rosa Spier Huis en die zich er ook vanuit het hart aan wil verbinden.

Het lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als het Rosa Spier Huis stellen.

Uiteraard is deze toezichthouder volledig ongebonden en onafhankelijk. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. Het nieuwe lid heeft voldoende tijd om deze nevenfunctie goed in te vullen en hij/zij is bereid om zijn/haar relevante netwerk ter beschikking te stellen.

Aanbod en procedure

U ontvangt een vergoeding van € 9.920,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 10 juli. De virtuele intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 18 juli. De gesprekken bij het Rosa Spier Huis vinden na de zomervakantie plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Informatie kunt u bij haar inwinnen op 06 51310950. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw cv met motivatie zien we graag tegemoet via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. 


Deel deze pagina in uw netwerk