• Lid Raad van Toezicht | Profiel met aandachtsgebied praktijk van de gezondheidszorg Beheerstichting Q- en C-support - ‘s-Hertogenbosch

Lid Raad van Toezicht | Profiel met aandachtsgebied praktijk van de gezondheidszorg Beheerstichting Q- en C-support - ‘s-Hertogenbosch

Sluitingstermijn

Organisatie

De beheerstichting is de stichting die zich bezighoudt met de gevolgen van postinfectieuze aandoeningen.
 
Stichting Q-support en Stichting C-support
Q-support is een laagdrempelig expertise centrum voor patiënten en professionals waar met kennis van Q-koorts het verschil wordt gemaakt. In samenspraak met de patiënt wordt breed ingezet op de gevolgen van de ziekte. Deze kennis wordt opgebouwd en gedeeld, waardoor effectieve en efficiënte zorg wordt georganiseerd. Q-support onderscheidt zich in de zorg voor Q-koortspatiënten met een integrale, domein overstijgende aanpak en een complementaire rol wanneer reguliere zorg niet voorziet in de benodigde zorg.
 
C-support is het expertisecentrum op het gebied van post-COVID, een relatief nieuw ziektebeeld met vaak nog onbegrepen klachten. Patiënten, hun omgeving en professionals die hen behandelen, adviseren en begeleiden, kloppen bij de organisatie aan voor informatie, overleg en ondersteuning. In de nazorg voor patiënten met langdurige coronaklachten onderscheiden ze zich met een vraaggerichte, multidisciplinaire aanpak. Met aandacht voor alle aspecten van het leven waar de ziekte invloed op heeft: lichamelijke en geestelijke gezondheid, sociaal leven en werk & inkomen. Ze hebben specifieke deskundigheid in huis op medisch, juridisch en arbeidsdeskundig gebied en werken structureel aan het opbouwen en delen van kennis over post-COVID. De benadering van C-support is geënt op die van Q-support. Q-support heeft daarvoor in de loop der jaren een beproefd model ontwikkeld, met een zevental heldere kenmerken. Deze uitgangspunten geven ook richting aan het denken en doen van C-support.
 
Q-support en C-support zijn als expertisecentra gefundeerd op de academische trias van patiëntenzorg, onderzoek en scholing. Het is een constante projectorganisatie. De belangrijke rol van beide stichtingen is het verbinden van de kolommen waartussen het samenwerken niet vanzelfsprekend is; het medisch domein, het domein van werk- en inkomen en het (psycho) sociale domein. Bij Q- en C-support zijn circa 150 medewerkers werkzaam en circa 23.000 patiënten aangesloten. Stichting Q- en stichting C-support zijn de twee juridische entiteiten van de beheerstichting. Stichting Q- en stichting C- support worden door één bestuurder aangestuurd. Deze bestuurder legt verantwoording af aan de 5-hoofdige Raad van Toezicht. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat de Raad van Toezicht van de beheerstichting integraal toezicht houdt op de besturing van Q-support en C-support en dat ook daar de governance conform het model raad van toezicht is ingericht.
 
Door het vertrek van twee leden van de Raad van Toezicht komen er twee posities van toezichthouder vacant. We zoeken één lid met een financieel bedrijfseconomische achtergrond en één lid met aandachtsgebied praktijk van de gezondheidszorg. Dit profiel gaat specifiek in op het eerste aandachtsgebied. Voor meer informatie over de dienstverlening verwijzen wij u naar de websites: www.q-support.nu en www.c-support.nu

Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente inzichten in goed bestuur, toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst zij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Zij fungeert voor de bestuurder als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezicht houden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • Kwaliteit cq. het integrale aanbod voor verbetering van het leven van de patiënt;
 • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • De organisatie en haar prestaties;
 • Het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • Het functioneren van de bestuurder;
 • Belangrijke externe ontwikkelingen;
 • De relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • De statutair voorgeschreven taken.
 • De raad volgt de governance code van Sociaal Werk. 

Het Profiel

Deze toezichthouder brengt specifieke kennis, advisering en ondersteuning van mensen met postinfectieuze klachten en problemen na Q-koorts, Covid-19 en mogelijke andere zoönotische infecties. Het lid kan klankborden over de afstemming op de reguliere zorg voor alle Nederlanders in hun culturele en sociaal-economische diversiteit voor alle gezondheidsproblemen en hun sociaal-maatschappelijke implicaties. Het gaat daarbij om kernwaarden zoals persoonsgerichtheid, preventie en versterking van autonomie, continuïteit van zorg en een geïntegreerde medisch-psychologisch-sociale aanpak. Het lid beschikt over een substantiële ervaring in de praktijk van de gezondheidszorg, bij voorkeur in de eerste lijn of de academische gezondheidszorg met daarnaast ervaring in onderwijs, onderzoek en innovatie van de (eerstelijns) gezondheidszorg. Je brengt een groot netwerk mee en kan als ambassadeur de problematiek onder de aandacht brengen. We zoeken 2 toezichthouders. Onze voorkeur gaat er naar uit om in ieder geval 1 vrouw te benoemen. We komen graag in contact met startende toezichthouders.
 
De nieuwe leden dienen uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • Maatschappelijk gedreven in het algemeen en de patiëntenzorg rondom postinfectieuze aandoeningen in het bijzonder; met empathie voor behoeften en belangen van deze specifieke groepen;
 • In zijn of haar visie en handelen de kwaliteit van de ondersteuning aan de patiënt vooropstellen;
 • Affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Q- en C-support;
 • Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
 • Een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad - en als klankbord - terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • In staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan Q- en C-support stellen.

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform de richtlijnen van de governancecode Sociaal Werk. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 11 april 2023. De (virtuele) intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 12, 13 en 14 april. De gesprekken bij Q- en C-support worden gevoerd in de derde week van april. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken (06-28887623). We lezen graag terug waarom je op dit specifieke profiel past. Je motivatie en cv ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk