• Lid Raad van toezicht Profiel organisatie ontwikkeling Maaswaarden Ouderenzorg Altena

Lid Raad van toezicht Profiel organisatie ontwikkeling Maaswaarden Ouderenzorg Altena

Sluitingstermijn

Organisatie

Maaswaarden biedt liefdevolle zorg en ondersteuning aan ca 600 ouderen met een hulpvraag in de gemeente Altena. Zij bieden verpleeghuiszorg, thuiszorg, dagbesteding en huishoudelijke thuiszorg. Dat doen ze met ruim 300 professionele medewerkers en evenveel vrijwillige collega’s. Samen zijn ze er voor cliënten en bewoners en voor familie, mantelzorgers en hun netwerk. Zij zijn er wanneer hulp gewenst is. Het motto van Maaswaarden is ‘Met het hart en midden in uw leven’. Zij bieden zorg professioneel maar uit het hart en met respect voor de ander. Iedereen en iedere vraag is anders, dus bieden ze zoveel als mogelijk zorg op maat. Ze kijken eerst naar wat cliënten en bewoners zelf kunnen en wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te leven. Zelfstandig betekent niet dat de cliënt en bewoner er alleen voor staan. Als kleinschalige organisatie zijn de medewerkers altijd in de buurt. Thuis en op de locaties, in het netwerk van de cliënt, en in de maatschappij. De kernwaarden van Maaswaarden zijn Samen, Liefdevol, Vertrouwd en Professioneel.
Bij Maaswaarden leggen ze de lat hoog en het toekomstplan zit vol lef en ambitie. Uiteraard heeft Maaswaarden ook te maken met de complexe uitdagingen waar de ouderenzorg voor staat. Maaswaarden focust zich op het in stand houden en verder uitbreiden van het netwerk; Positieve Gezondheid, boeiend en bindend werkgeverschap, (met respect voor het bestaande) vernieuwen (innovatie en ICT) en hoe ze als kleinschalige en unieke organisatie onderscheidend en aantrekkelijk kan zijn. Thema’s als de arbeidsmarkt, gezonde bedrijfsvoering, positionering van de organisatie, organisatiecultuur en leiderschap, teruglopende inkomsten, zorgverzwaring, ketenzorg en de technologische toepassingen staan hoog op de agenda. De omzet bedraagt € 15 miljoen. Meer informatie is te vinden op www.maaswaarden.nl.
Maaswaarden wordt aangestuurd door een éénhoofdige Raad van Bestuur die rapporteert aan de Raad van Toezicht die 5 leden telt. Het rooster van aftreden voorziet in het vertrek van één van de leden en we zoeken daarom een nieuw lid.

Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat conform de Governancecode Zorg en het kader Goed Bestuur van de NZa en de IGZ toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:


-  De kwaliteit van leven van de cliënt door het scheppen van een goed woon- en leefklimaat

-  Financiële positie en bedrijfsvoering

-  Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie

-  De organisatie en haar prestaties

-  Het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg

-  Het functioneren van de bestuurder

-  Belangrijke externe ontwikkelingen

-  De relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie 


Deze raad kenmerkt zich door haar zichtbaarheid, professionele invulling van de adviesrol en positie van sparringpartner, voldoende dynamiek, grote rolvastheid, een consciëntieuze houding en ruime beschikbaarheid. De vergaderingen worden grondig voorbereid en pragmatisch gevoerd. De RvT werkt integraal en niet met commissies. De Raad van Toezicht heeft haar zaken goed op orde, de onderlinge samenwerking gaat prima en de leden gaan respectvol met elkaar om. Ze wil zich graag verder ontwikkelen en professionaliseren. De RvT heeft de ambitie om meer waardegedreven toezicht te houden en de aanwezige kennis en netwerken nog proactiever in te zetten.

Het Profiel

Op de positie die vacant komt past een toezichthouder met een profiel op organisatieontwikkeling. Je hebt op verschillende niveaus en in diverse organisaties organisatieontwikkelingen begeleid. Je bent in staat om een strategische visie te vormen op de toekomst en hierop te reflecteren met de bestuurder. Je hebt het vermogen om te zien wat dat betekent voor de organisatie en voor governance vraagstukken. Je hebt meer dan voldoende affiniteit met financiën om deze verantwoordelijkheid te dragen. Je staat midden in je loopbaan en je past bij een organisatie van deze omvang. Je begrijpt wat Maaswaarden voor de regio betekent en welke eigenheid dit gebied typeert.

Er is ruimte voor een startende toezichthouder en we komen graag in contact met kandidaten die kennis inbrengen uit andere sectoren. Je bent maatschappelijk betrokken en we lezen graag terug waarom je je tijd aan de ouderenzorg wilt geven. We zoeken iemand die echt buiten de gebaande paden durft te treden. Je blijft makkelijk in verbinding en je denkt graag mee. Je bent rolbewust, extravert en integer. Je hebt humor en je combineert hart voor de zaak met zakelijkheid. Je bent je bewust dat deze rol professioneel ingevuld moet worden. 

Het nieuwe lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • Affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Maaswaarden.
 • Betrokkenheid met de (ouderen)zorg en met brede maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Een visie en handelen waarin de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan de cliënt voorop staat.
 • Affiniteit met de regio, kennis van de regionale netwerken en daarin als toezichthouder een actieve rol kunnen spelen.
 • Aantoonbare toezichthoudende kwaliteiten (niet specifiek noodzakelijk in de zorgsector)
 • Een juiste balans tussen betrokkenheid en afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • In staat zijn om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Maaswaarden stellen.

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform de Wet Normering Topinkomen (Maaswaarden is ingedeeld in klasse III van de WNT) en de adviesregeling NVTZ. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 14 oktober. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De virtuele intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 28 en 29 oktober. De eerste gesprekken bij Maaswaarden worden 3 november in de ochtend gevoerd. Een gesprek met de bestuurder, OR en CR maakt onderdeel uit van het proces. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Je cv met motivatie ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk