Watze met & teken
  • Lid Raad van Toezicht - Profiel strategisch HRM - Zorggroep Ter Weel Goes

Lid Raad van Toezicht - Profiel strategisch HRM - Zorggroep Ter Weel Goes

Sluitingstermijn

Organisatie

Gastvrije en herkenbare organisatie waarbij iedereen een goed gevoel heeft zoekt een (startende) toezichthouder met een stevig HR-profiel en creatieve geest.
 
Zorggroep Ter Weel biedt zorg, begeleiding, behandeling, dagbehandeling en welzijnsactiviteiten aan cliënten met psychogeriatrische en somatische zorgvragen en cliënten met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond. Dit vindt plaats in verpleeghuizen en woonzorgcentra op negen locaties in de gemeenten Goes en Reimerswaal, Zeeland. De zorg wordt geleverd door ruim 1200 betrokken professionals en 700 vrijwilligers. Cliënten, hun naasten, medewerkers en vrijwilligers waarderen Ter Weel om de gastvrijheid, het persoonlijke contact en de betrokkenheid bij elkaar. Daarnaast hebben de verschillende locaties een eigen profiel en zijn ze nauw verbonden met het dorp of de wijk waarin ze staan.
 
Sinds 2019 heeft Zorggroep Ter Weel gewerkt aan bewustwording, toepassing en borging van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Parallel aan dit traject is de organisatiestructuur ingrijpend gewijzigd. Het doel hiervan: meer welbevinden voor de cliënt doordat bevoegdheden lager in de organisatie liggen en medewerkers meer regie hebben om de persoonsgerichte zorg rond te cliënt zo goed mogelijk te organiseren. Zelforganiserende teams en faciliterend en dienend leiderschap zijn sleutelwoorden daarbij. Thema’s waar de organisatie de komende jaren mee te maken krijgt, zijn o.a. aandacht voor preventie, langer thuis wonen, geen verdere groei in verpleeghuiscapaciteit, krapte op de arbeidsmarkt, inzet van zorgtechnologie en toenemende samenwerking in de keten en het regionale netwerk. Financieel gezien is de situatie van Zorggroep Ter Weel solide en stabiel te noemen (omzet € 58 miljoen). Qua vastgoed realiseert Zorggroep Ter Weel t/m eind 2024 een omvangrijk nieuwbouwproject in Goes. De uitdaging is om in een complexe en snel veranderende omgeving kwalitatief goede en persoonsgerichte zorg te blijven leveren en een aantrekkelijke werkgever te zijn.
 
Zorggroep Ter Weel heeft een éénhoofdige Raad van Bestuur die rapporteert aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht telt vijf leden en conform het rooster van aftreden neemt één van de leden aan het einde van dit jaar afscheid. We zoeken voor deze Raad van Toezicht een nieuw lid dat expertise op het gebied van strategisch HRM inbrengt.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het orgaan dat, in lijn met de Governancecode Zorg 2022, toezicht houdt op het beleid van de bestuurder en optreedt als diens werkgever. Tevens geeft de raad zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De Raad van Toezicht vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de raad optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Daarnaast onderhoudt de raad goed contact met de medezeggenschapsorganen. Uiteraard vergt dit het vermogen om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

De Raad van Toezicht wil bijdragen aan de maatschappelijke opgave van de organisatie: het ondersteunen van en zorg bieden aan cliënten die intensieve zorg behoeven, waarbij de cliënt zoveel mogelijk in regie blijft. Concrete onderwerpen die in 2023 op de agenda van de Raad van Toezicht staan, zijn onder andere: goedkeuring en verdere uitwerking van het strategisch meerjarenplan van Zorggroep Ter Weel; borging van de ingezette organisatieontwikkeling; versterking van strategisch HRM; voortgang van nieuwbouwproject Résidence ’t Gasthuis; en samenwerking in de regionale netwerken. Voorbereiding van deze en andere onderwerpen gebeurt in een drietal commissies van de raad: een auditcommissie; een commissie kwaliteit, veiligheid en gedrag; en een remuneratiecommissie. De leden van de Raad van Toezicht werken op informele wijze met elkaar samen, altijd vanuit het collectief. Ieder lid heeft een integrale blik en ervaart geen belemmeringen om zijn/haar mening te delen. Er is een hoge mate van betrokkenheid en stevige discussies worden met enige nuchterheid en gevoel voor humor gevoerd. 

Het Profiel

Deze positie staat open voor een startende toezichthouder met een stevig HR-profiel en creatieve geest. Je hebt aantoonbare kwaliteiten en ervaring op gebied van strategisch HR. Je bent actief in je loopbaan en je bent werkzaam in een grote organisatie, bij voorkeur niet in de zorg. We zoeken naar die nieuwe toezichthouder die zich kan verwonderen, nieuwsgierig is en prikkelende vragen durft te stellen. Je bent een stevige persoonlijkheid, hebt een duidelijke mening, bent in staat om die aan te passen en je kunt goed luisteren. Je stijgt makkelijk boven de materie uit en je denkt zowel creatief als strategisch. Je toont je betrokken bij de organisatie, de kwaliteit die geleverd wordt en de medewerkers. Vanuit je eigen ervaring heb je oog voor de belangen van medewerkers en leg je makkelijk de connectie met de nieuwe generatie medewerkers. Je hebt voldoende financiële kennis om financiële stukken en de uitleg daarover te begrijpen en je hebt een holistische visie. Je moet iets willen betekenen in en voor de zorg.

Als startend toezichthouder bij Zorggroep Ter Weel dien je uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

  • aantoonbare kennis hebben van maatschappelijke ontwikkelingen;
  • de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan cliënten vooropstellen;
  • committeren aan de doelstelling, missie en kernwaarden van Zorggroep Ter Weel;
  • de juiste balans hanteren tussen persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • het vermogen en de attitude hebben om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
  • advies en toezicht in teamverband kunnen uitoefenen, gericht op samenwerking en verbinding;
  • in staat zijn om op inspirerende wijze een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
  • zich verantwoordelijk voelen en een onafhankelijk opstellen;
  • inzicht hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Zorggroep Ter Weel stellen.

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn, zonder inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie bedraagt momenteel circa € 12.000,=, passend binnen de normen en richtlijnen van de WNT en NVTZ. De reactietermijn voor deze positie sluit op 14 oktober. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de Raad van Toezicht en de bestuurder. De virtuele intakegesprekken met ons bureau vinden plaats in de week van 31 oktober. De gesprekken bij Zorggroep Ter Weel worden gevoerd in de week van 6 en 13 november. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp (06 51310950). Je cv met motivatie (bij voorkeur in de vorm van Word-documenten) ontvangen we graag via onze website.
 


Deel deze pagina in uw netwerk