crista
 • Lid Raad van Toezicht Profiel vastgoed ontwikkeling KleinGeluk Apeldoorn

Lid Raad van Toezicht Profiel vastgoed ontwikkeling KleinGeluk Apeldoorn

Sluitingstermijn

Organisatie

KleinGeluk is op 1 juli 2018 ontstaan uit een fusie tussen Stichting De Goede Zorg en Stichting De Zorgmensen en is specialist ouderenzorg in Apeldoorn op het gebied van wonen, welzijn en (specialistische) zorg. Ze zijn goed thuis in de wijken van Apeldoorn. De zorg- en dienstverlening is persoonlijk en kleinschalig. De aandacht wordt gericht op de kracht en betekenis van kleine, maar juist zo waardevolle geluksmomenten in het leven van cliënten. Kleine, persoonlijke geluksmomenten geven een dag waarde en relevantie. Bij KleinGeluk in Apeldoorn wordt zorg geleverd met een positieve kijk op de oude dag en met respect voor wat een oudere nog wel kan. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is omarmd en wordt uitgevoerd.

De locaties van KleinGeluk zijn in de wijk verankerd. De thuiszorg vormt een apart organisatieonderdeel. Er is innovatiekracht om voortdurend nieuwe diensten en arrangementen aan te kunnen bieden die passen bij de steeds veranderende, individuele vraag. Er wordt planmatig, constructief, en in kleine teams gewerkt - zowel in de woonzorgcentra als bij de mensen thuis. Cliënten, contactpersonen, mantelzorgers en vrijwilligers worden bij de zorg betrokken. Het levert betere kwaliteit van leven van cliënten op. Samen met Riwis is er een lerend netwerk.

KleinGeluk heeft zes woonvoorzieningen. Vier locaties zijn door hun omvang relatief grootschalig, maar door per etage een team in te richten wordt toch kleinschalig gewerkt en heeft de cliënt bekende gezichten om zich heen. In elke woonvoorziening zijn ontmoetingsplekken waar cliënten en wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten, samen activiteiten kunnen ondernemen en informatie en ondersteuning kunnen krijgen. KleinGeluk heeft daarnaast twee woonvoorzieningen die beide zijn ingericht als kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen met psychogeriatrische problematiek. Op deze locaties wordt wonen, verzorging en verpleging geboden alsmede individuele- en groepsactiviteiten.

Ook KleinGeluk heeft te maken met de uitdagingen waar de ouderenzorg voor staat. Dit jaar wordt een strategisch plan ontwikkeld waar alle thema’s (kwaliteit van zorg, vastgoed, HR, ICT, innovatie en financiën) in samen komen.

Bij KleinGeluk zijn circa 850 medewerkers werkzaam en meer dan 600 vrijwilligers actief. De organisatie heeft een omzet van € 43,4 miljoen (jaarrekening 2020). De organisatie wordt aangestuurd door een 1-hoofdige Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht die bestaat uit 5 leden. Eén van de leden verlaat de RvT en daarom zoeken we nu een nieuw lid. 

Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op, en werkgever is van, de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor hem als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • het woon- en leefklimaat c.q. de kwaliteit van leven van de cliënt;
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de Governancecode van de NVTZ. De Raad van Toezicht is na de fusie samengesteld en recent heeft een aantal wisselingen plaats gevonden. In deze relatief nieuwe RvT wordt het goede gesprek gevoerd, er wordt overstijgend gedacht en het is een setting waarin de leden elkaar kritisch bevragen en elkaar ruimte geven. Deze raad wil zich graag en serieus bezighouden met de verdere ontwikkeling en professionalisering van de manier waarop toezicht gehouden wordt. Het nieuwe lid moet dus zelf ook de wens hebben om zich verder en blijvend te ontwikkelen. 

Het Profiel

We zoeken naar een kandidaat met strategische kennis van vastgoed en ervaring met portefeuille strategie en asset management. Die snapt wat de financiële en juridische implicaties zijn van lange termijn vastgoedplannen en die de toekomstplannen van de organisatie integraal en op vastgoed kan toetsen. Je hebt een moderne kijkt op relevante ontwikkelingen en snapt wat (thuis) wonen in de breedste zin van het woord betekent voor de zorg. De ideale kandidaat werkt bv. als een asset- of portfoliomanager in het (maatschappelijk) vastgoed, op een seniore positie bij een woningcorporatie of je bent werkzaam bij een commerciële belegger in de zorg.

Je hebt een academische opleiding, bent een strategische denker, hebt analytisch inzicht, bent verbindend en je beschikt over bestuurlijke kwaliteiten. Je kunt op een goede manier afwegingen maken. Je hebt gevoel voor verhoudingen en bent rolbewust. Je bent actief in je loopbaan.
Gezien de samenstelling van de raad nodigen we specifiek jongere vrouwelijke kandidaten uit om te reageren. Dit is een mooie positie voor een startende toezichthouder. We komen graag in contact met kandidaten die willen bijdragen aan het geluk van de cliënt en die zich vanuit deze intrinsieke motivatie willen verbinden.

We horen graag waarom jij:

 • een inspirerende toekomstvisie kunt ontwikkelen op wonen en zorg?
 • met passie over je vak kunt vertellen?
 • die passie kunt vertalen naar de doelgroep van KleinGeluk, daarover op strategisch niveau in gesprek kunt gaan, kritische vragen kan stellen en erover kan sparren met de bestuurder?
 • affiniteit hebt met de ouderenzorg en
 • onderdeel wilt uitmaken van een ambitieuze organisatie?

Het nieuwe lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • aantoonbare kennis van de brede maatschappelijke ontwikkelingen;
 • de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan de cliënt vooropstellen;
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van KleinGeluk;
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
 • de juiste balans tussen persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als KleinGeluk stellen.

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform WNT. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 5 april 2022. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De virtuele intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 11 en 18 april. De gesprekken bij KleinGeluk worden daarna gevoerd. Bij deze gesprekken is een lid van de OR en van de CCR aanwezig. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Uw cv met motivatie (bij voorkeur middels Word documenten) ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk