Watze met & teken
 • Lid Raad van Toezicht - Zorginhoudelijk profiel - Saffier Den Haag

Lid Raad van Toezicht - Zorginhoudelijk profiel - Saffier Den Haag

Sluitingstermijn

Organisatie

Saffier is een organisatie in de ouderenzorg in Den Haag, die als missie heeft dat de (ouder wordende) mens ondersteund wordt om zichzelf te kunnen zijn en blijven, nog thuiswonend of in één van de locaties. ‘Oog voor wat telt’ is het centrale thema van Saffier. In dit ene zinnetje wordt tot uitdrukking gebracht waar iedereen zich bij Saffier dagelijks voor inzet. Medewerkers verplaatsen zich in de mensen die bij hen wonen en voor wie zij zorgen. De persoonlijke wensen en behoeften van de bewoners staan voorop. Het DNA van Saffier is opgebouwd uit aandacht, betekenis geven en toekomstbestendige zorg leveren. Dat betekent: in blijven spelen op komende veranderingen, bijvoorbeeld als het gaat om het groeiend aantal ouderen, de krapte op de arbeidsmarkt, veilig en comfortabel wonen in de wijk, de ontwikkeling van Saffier als netwerkorganisatie, de toekomst van de WLZ-financiering, technologische en sociale innovatie.

De activiteiten en dienstverlening van Saffier strekken zich uit over de Gemeente Den Haag. Saffier telt bijna 1700 medewerkers en meer dan 400 vrijwilligers. Daarnaast zijn bij Saffier circa 400 leerlingen en stagiaires actief. Saffier ondersteunt circa 1700 cliënten per jaar. De meeste cliënten van Saffier wonen verspreid over een tiental locaties in Den Haag. Saffier heeft een omzet van circa € 100 miljoen en de organisatie is financieel gezond. De strategie van Saffier is om zich meer te richten op diensten thuis, en in de wijk zorg te verlenen, zodat men veilig thuis kan wonen en regie kan houden over het eigen leven. Het jaar 2022 staat voor Saffier in het teken van verdieping van expertise, verbreding van het aanbod en verbinding binnen en buiten Saffier. Saffier is aangesloten bij het Universitair Netwerk voor de Care sector in Zuid-Holland (UNC-ZH). Saffier heeft de ambitie om het innovatief vermogen en de gerichtheid op onderzoek beter te organiseren en haar expertise beter te kunnen delen in de regio met samenwerkingspartners en direct met de cliënten en hun mantelzorgers. In de afgelopen coronajaren is gebleken dat het enorme potentieel en de creativiteit van de medewerkers leidt tot passende initiatieven, maatwerkoplossingen voor de cliënten en saamhorigheid in de teams. Dit vermogen blijvend faciliteren is een belangrijk thema voor Saffier.

Saffier wordt aangestuurd door een éénhoofdige Raad van Bestuur die rapporteert aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht telt vijf leden en conform het rooster van aftreden neemt één van de leden aan het einde van het jaar afscheid. We zoeken voor deze RvT een nieuw lid met een zorginhoudelijk profiel dat lid wordt van de commissie kwaliteit en veiligheid. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het orgaan dat, in lijn met de recente ontwikkelingen in governance, toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de Raad van Toezicht optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Daarnaast onderhoudt de Raad van Toezicht goed contact met de medezeggenschapsorganen. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • het woon- en leefklimaat c.q. de kwaliteit van leven van de cliënt;
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de Governance Code Zorg van de NVTZ. Het is een professionele raad die zijn rol heel serieus neemt en waar de onderlinge verhoudingen goed zijn. De toezichthouders denken integraal mee over alle onderdelen van Saffier, sparren graag met de bestuurder en spiegelen en confronteren indien nodig. Er is veel vertrouwen en de leden nemen van nature de positie van trusted advisor in. De RvT kent een auditcommissie, remuneratiecommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid. Het nieuwe lid wordt lid van de commissie kwaliteit en veiligheid. De leden van deze RvT laten zich jaarlijks scholen, reflecteren op hun eigen rol en nemen de zelfevaluaties serieus.

Het Profiel

De ideale kandidaat is werkzaam in de zorg (bij voorkeur niet in de ouderenzorg) en heeft een zorg- en/of (para-) medische achtergrond. Je hebt een visie op en kennis van het primaire proces in de zorg en je kunt goed reflecteren en beschouwen. Je snapt wat de uitdagingen in de sector betekenen voor de bestuurder en je kunt haar steunen bij en bevragen op gevolgen van deze ontwikkelingen. Ruime ervaring als toezichthouder is niet noodzakelijk, mits je weet wat de rol inhoudt en voldoende relevante ervaring in een complexe organisatie hebt. Dus een leergierige starter die houdt van een steile leercurve is welkom. Je stelt de kwaliteit van zorg centraal en denkt vanuit het cliënt- en medewerkersperspectief. Je bent actief in je loopbaan en je hebt voldoende tijd om deze rol professioneel in te vullen. Het is een pré als je weet hoe de zorg in Den Haag werkt; het is relevant dat je weet hoe de hazen lopen in een grootstedelijke context.

Het type mens dat het beste past is heel verbindend, toegankelijk, empathisch en stevig. Dit nieuwe lid begrijpt hoe weerbarstig de praktijk kan zijn en bevraagt de bestuurder hoe de strategische thema’s worden geoperationaliseerd. Dit is een mooie nevenfunctie voor iemand die een maatschappelijk relevante bijdrage wil leveren aan de ontwikkelingen waar Saffier voor staat. En dat in een setting die groot genoeg is om relevant te zijn in de regio en klein genoeg om elkaar goed te kennen.

Het nieuwe lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • aantoonbare kennis van de brede maatschappelijke ontwikkelingen;
 • de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan de cliënt vooropstellen;
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Saffier;
 • de juiste balans tussen persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Saffier stellen.

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie bedraagt € 14.080,=, welke vergoeding ruimschoots binnen de WNT normering past. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 30 september 2022. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De virtuele intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 10 oktober. De gesprekken bij Saffier worden gevoerd in de week van 7 en 21 november. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Uw cv met motivatie (bij voorkeur middels Word documenten) ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk