francine

Manager intramurale zorg (fulltime) Hoeksche Waard

Sluitingstermijn

Organisatie

Zorgwaard is een zorgaanbieder met een protestants-christelijke identiteit die vanuit 10 locaties in de Hoeksche Waard een integraal concept van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening aan alle burgers in de Hoeksche Waard biedt. Daarmee wil ze waarde toevoegen aan de kwaliteit van leven (welzijn, zingeving, geluk) van haar cliënt. Ze streeft naar kleinschaligheid en nabijheid, in maximale verbinding met het eigen netwerk, de vrijwilligers en andere partners in de lokale gemeenschappen. Op een betrokken, gastvrije en deskundige wijze voldoet ze aan de wensen van de cliënt. Zorgwaard kent een lange voorgeschiedenis in de Hoeksche Waard. Twaalf jaar geleden is de organisatie ontstaan uit een fusie. Zorgwaard heeft veel kennis en ervaring op het gebied van thuiszorg en verpleeghuiszorg. Hierdoor is het mogelijk dat iedere cliënt, met welke zorgvraag ook, zo dicht mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving terecht kan voor deskundige zorg en ondersteuning.

Met ruim 1400 medewerkers en 900 vrijwilligers bieden ze hoog complexe intramurale zorg, thuiszorg (wijkverpleging, begeleiding en huishoudelijke zorg), geriatrische revalidatie zorg, poliklinische behandeling en welzijnsactiviteiten. Hoewel het accent nog steeds ligt op de intramurale zorg- en dienstverlening en wijkverpleging, zijn ook de Wmo-huishoudelijke ondersteuning en de paramedische eerstelijns zorg flink gegroeid de afgelopen jaren. Daarnaast zijn nieuwe vormen van dienstverlening geïntroduceerd, zoals de uitleen van hulpmiddelen, de Zorgwaard Pluspas, casemanagement dementie en cardio revalidatiezorg. Dit alles op basis van ontwikkelingen in de markt en de kansen die dit biedt voor de organisatie en voor de Hoeksche Waard als geheel. De omzet bedraagt inclusief huisvesting circa € 60 miljoen per jaar en Zorgwaard is de grootste werkgever van de Hoeksche Waard.

Zorgwaard heeft de ambitie om een dienstverlener te zijn die door actieve inzet op preventie, participatie en innovatie vooral de verbinding in de samenleving maakt waarbij zelfstandig wonen en eigen regie van cliënten leidend is. Om dat te bereiken, werkt Zorgwaard samen met een groot aantal organisaties. Zorgwaard is een financieel gezonde organisatie die dit jaar haar nieuwe ondernemingsplan voor de periode 2022-2025 vorm heeft gegeven. Het thema van het ondernemingsplan is “samen naar een nieuwe werkelijkheid”. Een nieuwe werkelijkheid waarbij ze de komende jaren geconfronteerd worden met een snel stijgende zorgvraag en een krapper wordende arbeidsmarkt. Om deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden, is Zorgwaard volop in ontwikkeling. Zo zetten ze bijvoorbeeld in op de doorontwikkeling naar Rijnlands organiseren, intensiveren ze de samenwerking met het eigen netwerk en andere (zorg) partners en investeren ze in zorginnovatie en eHealth.

Ook het MT is volop in ontwikkeling. Zo is er in de afgelopen periode een nieuwe manager HR-Bedrijfsvoering aangenomen. Geheel passend binnen de toekomstige ontwikkelingen zijn er binnen de organisatie een hotelmanager en een manager ICT en Innovatie aangenomen. Een aantal posities komt door pensionering de komende jaren vacant, waarbij steeds opnieuw wordt bekeken wat nodig is voor de opgaven in de komende jaren. Ook de functie van manager intramurale zorg, die vanwege pre pensionering dit jaar vacant wordt, is afgezet tegen de uitdagingen van de toekomst. Dat heeft geresulteerd in een functie waarin de focus uitgaat naar het op een verbindende wijze richting geven aan (en borgen van) de vereiste vernieuwingen in de zorg. Uiteraard staat hierbij de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening voorop.

De Functie

De essentie van deze functie, die zich continu ontwikkelt, is het realiseren van de transmuralisering van de zorg. Je bent integraal verantwoordelijk voor de zorg op de 10 locaties van Zorgwaard. Ruim 800 medewerkers zijn actief in de intramurale zorg en de omzet bedraagt € 40 miljoen. Je stuurt direct de 7 zorgmanagers, de medewerkers op het roosterplanbureau en een aantal kwaliteitswerkgroepen aan en bent verantwoordelijk voor de zorginkoop. Je bent samen met je collega MT leden verantwoordelijk voor de financiën van de totale organisatie. Je krijgt veel ruimte en vrijheid om je rol in te vullen en je wordt maximaal gefaciliteerd om met elkaar de uitdagingen aan te gaan.

Jouw sturing richt zich op tevreden medewerkers en cliënten, goede kwaliteit van zorg en een gezonde financiële bedrijfsvoering. Je draagt in deze functie bij aan de strategische ontwikkelingen en vertaalt die op een vernieuwende manier samen met je teamleden naar de gevolgen voor de afdeling intramurale zorg. Je ontwikkelt een visie die bijdraagt aan de toekomstplannen van Zorgwaard, waarbij uiteraard de arbeidsmarktvraagstukken veel aandacht vragen. Zorgwaard werkt met een externe controller en het MT maakt de begroting. Samen met externe partners werk je intensief samen aan het organiseren van toekomstbestendige zorg over de muren van de eigen organisatie heen.

Concrete doelen waar je je de komende jaren op focust zijn:

 • Samen met je collega’s realiseren van het ondernemingsplan;
 • Beter en anders organiseren van de zorg met de beperkte beschikbaarheid van medewerkers en taakdifferentiatie;
 • In gang zetten van vernieuwingen door het tonen van initiatieven en komen met ideeën;
 • Verder brengen van het Rijnlands denken.

Uiteraard maak je deel uit van het managementteam van Zorgwaard en je rapporteert aan de bestuurder.
De breedte van de functie in combinatie met de ontwikkelingen in het zorglandschap maken dit een stevige en complexe functie. Het is een mooie functie voor een kandidaat die volwaardig lid wil zijn van een managementteam dat in de komende jaren volledig vernieuwd wordt én die het verschil wil maken in een toonaangevende, ondernemende en innovatieve zorgorganisatie.

Het Profiel

We komen graag in contact met kandidaten met WO werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar ervaring als integraal verantwoordelijke manager. Je hebt ruime ervaring met het ontwikkelen, implementeren en borgen van strategische organisatie verander- en ontwikkeltrajecten. Je hoeft niet uit de sector te komen maar we lezen wel graag terug waarom je hart klopt voor de zorg en welke visie je hebt/kunt ontwikkelen op de toekomst van de zorg.

Je bent analytisch en beleidsmatig sterk en financieel zo stevig onderlegd dat je de juiste besluiten kunt nemen. Je ziet dwarsverbanden en samenhang en bent in staat om focus aan te brengen. Je bent een stevige, verbindende en coachende manager die niet alleen vertrouwen geeft en ruimte biedt aan zorgprofessionals, maar ook in staat is om- waar nodig- effectief bij te sturen. Je schakelt soepel tussen de diverse beleidsterreinen. Je bent in staat om effectief om te gaan met ogenschijnlijk tegengestelde belangen en je weet hoe je mensen mee kunt krijgen bij veranderingen. We zoeken nadrukkelijk naar kandidaten die zich uitspreken, een andere mening durven te hebben en graag de constructieve discussie aangaan.

Je herkent jezelf in deze competenties:

 • Leiderschap: je geeft veel ruimte, legt verantwoordelijkheden laag en spreekt medewerkers aan op hun eigen zelfstandigheid, je faciliteert het goede gesprek, creëert draagvlak, stuurt stevig en gunt de ander het podium
 • Strategisch inzicht
 • Ondernemerschap
 • Innovatief
 • Verbindend vermogen
 • Samenwerken
 • Netwerker
 • Implementatiekracht
 • Organisatie sensitief

Kortom: een mooie en stevige uitdaging voor een ervaren manager die samen met anderen een belangrijke bijdrage wenst te leveren aan de toekomstbestendige zorg binnen Zorgwaard en de Hoeksche Waard.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in de schaal FWG 75 van de CAO VVT. Het salaris is maximaal € 8.390,86 bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarbij bouw je pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn en ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantiegeld van 8%. Je CV met motivatie zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 11 mei 2022. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de bestuurder. 

De intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd in de week van 16 en 23 mei. De gespreksrondes bij Zorgwaard vinden plaats in de eerste helft van juni. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos (070-3072980).


Deel deze pagina in uw netwerk