select nicoline francine ingrid
  • Saffier zoekt een lid voor de Raad van Toezicht Profiel bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling

Saffier zoekt een lid voor de Raad van Toezicht Profiel bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling

Sluitingstermijn

Organisatie

Saffier is een belangrijke organisatie in de ouderenzorg in Den Haag. Onze missie is de (ouder wordende) mens te ondersteunen om zichzelf te kunnen zijn en te blijven, thuiswonend of in een van onze locaties. ‘Oog voor wat telt’ is het centrale thema van Saffier. In dit ene zinnetje wordt tot uitdrukking gebracht waar iedereen zich bij Saffier dagelijks voor inzet. Medewerkers verplaatsen zich in de mensen die bij hen wonen en voor wie zij zorgen. Persoonlijke wensen en behoeften van bewoners staan voorop. Het DNA van Saffier is opgebouwd uit aandacht, betekenis en zorg van nu en de toekomst.  
 
Saffier ondersteunt circa 1.700 cliënten per jaar. De meeste cliënten van Saffier wonen verspreid over een tiental locaties in Den Haag. Daarnaast zijn er drie buurtcentra. Saffier heeft een omzet van circa € 108 miljoen en de organisatie is financieel gezond. Saffier telt ruim 1.700 medewerkers en bijna 400 vrijwilligers. Daarnaast zijn bij Saffier ook ongeveer 400 leerlingen en stagiaires actief. 

Er is veel aan de hand in de ouderenzorg. De toename van het aantal ouderen, personeelsproblematiek en een toenemende zorgkloof vragen veel van ons. Saffier heeft een aansprekende strategie waarin werk- en leefplezier centrale begrippen zijn. Participatie en eigen regie van cliënten zijn belangrijk, terwijl het belang van informele zorg toeneemt zetten we professionals meer in op hun echte expertise. Wij werken in nieuwe teamsamenstellingen, stimuleren samenwerking, gebruiken zorg-technologie en ondersteunen medewerkers zo goed mogelijk.  
 
Deze strategie is erop gericht leefplezier en participatie voor cliënt, familie en omgeving te vergroten. Maar ook willen we werkplezier en ruimte voor vernieuwing voor medewerkers en de teams vergroten.  Saffier heeft de doelgroepen ingedeeld in drie domeinen: veilig wonen thuis, specialistische zorg en dementie. Saffier heeft een éénhoofdige Raad van Bestuur.  

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht telt vijf leden. Conform het rooster van aftreden neemt een van de leden aan het einde van het jaar afscheid. Wij zoeken voor Saffier een nieuwe toezichthouder, die naast algemene bestuurlijke deskundigheid specifiek kennis inbrengt op het gebied van bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.  

De Raad van Toezicht is werkgever van de bestuurder, toetst besluitvorming en geeft advies aan de bestuurder, fungeert als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de Raad van Toezicht optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Daarnaast onderhoudt de Raad van Toezicht goed contact met de medezeggenschapsorganen, schakelt en balanceert tussen afstand en nabijheid.  

De raad ziet onder meer toe op de kwaliteit van leven van de cliënt, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie en de performance van Saffier. Organisatie en haar prestaties. Vanzelfsprekend beoordeelt de raad ook het functioneren van de bestuurder en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg, de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie. 

De raad volgt de Governance Code Zorg van de NVTZ. Het is een professionele raad die zijn rol heel serieus neemt, de onderlinge verhoudingen zijn goed. 

De toezichthouders denken integraal mee over alle onderdelen van Saffier, sparren graag met de bestuurder en spiegelen en confronteren indien nodig. Om blijvend waarde toe te voegen heeft de RvT aandacht voor en kennis van extra-muralisering, inzet van zorgtechnologie, inclusief toepassingen van AI. De raad houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de ouderenzorg, adviseert over actuele vastgoedplannen, arbeidsmarkt- en HR-beleid. Ook voor de toenemende samenwerking in de ouderenzorg en de betekenis voor toezicht heeft de raad oog. Maar ook snel veranderende thema’s als zorgkwaliteit en nieuwe uitdagingen op het gebied van bedrijfsvoering en IT blijven aandacht vragen van de raad. Er is veel vertrouwen en de leden nemen van nature de positie van trusted advisor in. De RvT kent een auditcommissie, remuneratiecommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid. Het nieuwe lid wordt lid van de audit commissie en eventueel van de remuneratiecommissie. De leden van deze RvT laten zich jaarlijks scholen, reflecteren op hun eigen rol en nemen de zelfevaluaties serieus. 

Het Profiel

We zoeken voor dit profiel kandidaten die brede kennis hebben van alle thema’s op bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Affiniteit met vastgoed is een pré. Je bent nog actief in je loopbaan en werkzaam (geweest) als bestuurder (of aankomend bestuurder) in de zorg (niet in de ouderenzorg of hebt verantwoordelijkheid gedragen voor de kolom bedrijfsvoering in een complexe organisatie met verschillende geldstromen. Je opereert in een met Saffier vergelijkbaar krachtenveld van senior management/ directie, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Vanuit deze functie heb je vanzelfsprekend ervaring met personeelsmanagement op senior niveau. We lezen graag terug waaruit je affiniteit met organisatieontwikkeling en vastgoed blijkt.  
 
Gezien de samenstelling van de raad hebben we bij gelijke geschiktheid een voorkeur voor een vrouw. Je hebt voldoende tijd, bent flexibel in de invulling van je werk en bent daarmee beschikbaar voor de organisatie, de bestuurder en de raad. Ervaring als toezichthouder hoeft niet per se, mits je heel goed snapt wat de rol betekent, je integraal en strategisch kunt kijken en je het niveau en de positie snel kunt eigen maken.  
 
Het type mens dat de raad gaat completeren heeft het vermogen om op verbindende wijze de confrontatie op te zoeken, de ander te verleiden om vraagstukken op een andere manier te bekijken, elkaar te bevragen en kritisch te reflecteren. Je bent stevig, luistert goed, bent procesmatig sterk en hebt een gestructureerde geest. 
 
Het nieuwe lid beschikt uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders. Je hebt aantoonbare kennis van de brede maatschappelijke  ontwikkelingen en stelt kwaliteit van zorg en dienstverlening aan de cliënt voorop.  Het spreekt voor zich dat je je kunt identificeren met de doelstelling, missie en kernwaarden van Saffier. Je hebt het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan, het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen en toont inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Saffier stellen. 
Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn.  

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is in lijn met de richtlijn van de NVTZ voor toezichtfuncties in de zorg.  
Bureau Bosman en Vos staat ons bij in de deze procedure. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 19 oktober 2023. Het bureau checkt de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De virtuele intakegesprekken bij Bosman en Vos vinden plaats in de week van 20 november. De gesprekken bij Saffier worden gevoerd op 29 november. Uw cv met motivatie (bij voorkeur middels Word documenten) ontvangen we graag via onze website. 


Deel deze pagina in uw netwerk