karin
 • Voorzitter Bestuur CPZ (gemiddeld 8 uur per week) College Perinatale Zorg Landelijk

Voorzitter Bestuur CPZ (gemiddeld 8 uur per week) College Perinatale Zorg Landelijk

Sluitingstermijn

Organisatie

Het College Perinatale Zorg (CPZ) is een netwerkorganisatie die zich inzet voor integrale zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte. Samen met veldpartijen in en rond de geboortezorg werkt het CPZ aan de best mogelijke start voor elke zwangere, elk kind en elk gezin.

CPZ is in 2011 opgericht door de partijen in de geboortezorg; de beroepsverenigingen, brancheorganisaties en cliëntenvertegenwoordigers: Bo Geboortezorg, Patiëntenfederatie Nederland, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
CPZ is opgericht om richting te geven aan de uitvoering van het advies “Een Goed Begin” van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte in 2010; omdat de Nederlandse geboortezorg beter moest en beter kon.
Met als concrete ambitie en doelen: het halveren van vermijdbare babysterfte, het voorkomen van onnodige morbiditeit en het verbeteren van de kwaliteit van zorg door het versterken van samenhang en communicatie tussen partijen in de geboortezorg.

Het CPZ wil dit doel verwezenlijken door met haar dienstverlening en activiteiten:

 • De kwaliteitsverbetering van de integrale perinatale zorg te bevorderen.
 • Te fungeren als overlegorgaan voor belangenorganisaties die actief zijn op het gebied van de perinatale zorg in Nederland.
 • De ontwikkeling van richtlijnen, normen en kaders te faciliteren op het gebied van de perinatale zorg; en van het beleid dat de toepassing van die richtlijnen, normen en kaders bevordert.

Het CPZ heeft overzicht over de integrale geboortezorg, ook in samenhang met andere domeinen. De activiteiten van het CPZ gaan de gehele geboortezorg aan en overstijgen de activiteiten en het ondersteuningsaanbod van de individuele stakeholders in het geboortezorgveld. Het CPZ zoekt en brengt steeds de verbinding, samenwerking, samenhang en synergie. De stakeholders geven daarbij hun inbreng vanuit eigen expertise, belangen en perspectief. Het CPZ ondersteunt de kwaliteitsontwikkeling van de (integrale) geboortezorg door onderwerpen te agenderen en adresseren; beleidsontwikkeling te initiëren en te faciliteren en partijen te verbinden. Door het geboortezorgveld te ondersteunen met kennis en informatie (via www.kennisnetgeboortezorg.nl, webinars, bijeenkomsten etc.); en door het faciliteren van de doorontwikkeling en het onderhoud van de zorgstandaard.

Het CPZ voert haar werkzaamheden uit met een professioneel bureau, gevestigd in Utrecht, met circa 10 vaste medewerkers en een directeur. De veldpartijen in de geboortezorg en andere stakeholders zijn op verschillende niveaus betrokken, in expert- en klankbordgroepen, advies- en werkgroepen, directeurenoverleg en deelnemersraad. Het CPZ ontvangt een instellingssubsidie vanuit het Ministerie van VWS, incidenteel aangevuld met projectsubsidies.
Op dit moment bezint de geboortezorg zich op de uitdagingen voor de komende jaren. De opdracht en de behoefte aan ondersteuning van het CPZ is daarvan een afgeleide. De positie en rollen van het CPZ worden hierop de komende periode herijkt in overleg met veldpartijen en het Ministerie van VWS.

Het Bestuur CPZ

Het toezichthoudend bestuur CPZ is bestuurlijk verantwoordelijk voor de organisatie CPZ, legt verantwoording af aan de deelnemersraad CPZ en subsidieverantwoording aan het Ministerie van VWS.
Het CPZ-bestuur bestaat uit zeven leden die actief zijn in het geboorteveld, allen voorgedragen door de CPZ- deelnemende partijen, en een onafhankelijk voorzitter.
De onafhankelijke voorzitter wordt voorgedragen door het bestuur en benoemd door de aan het CPZ-verbonden partijen, bestuurlijk verenigd in de deelnemersraad. De benoeming vindt plaats voor maximaal twee maal drie jaar. Het bestuur vergadert minimaal zesmaal per jaar.
Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de penningmeester. Bestuursleden functioneren ‘zonder last maar mét ruggenspraak’ met hun werkveld.

In verband met het aflopen van de 2e termijn van de huidige bestuursvoorzitter ontstaat per oktober 2022 een vacature voor de positie Onafhankelijk Voorzitter voor het Bestuur van het College Perinatale Zorg.

De Functie

De doorontwikkeling van de integrale geboortezorg vraagt om aanjagen en stimuleren van verbindingen en het maken van keuzes. De uitdagingen voor de geboortezorgsector zijn even gevarieerd als complex. Van het op orde brengen van digitalisering, gegevensuitwisseling en sturingsinformatie, het capaciteitsvraagstuk, het verder professionaliseren van zorgnetwerken in de regio tot het door ontwikkelen van het kwaliteitskader in de geboortezorg (de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg). Zorgen voor een goede verbinding van de geboortezorg met o.a. sociaal domein; maar bovenal het, ook op termijn, toegankelijk en beschikbaar houden van goede geboortezorg. In een veld waar visies en belangen soms ver uit elkaar liggen, brengt het CPZ partijen samen om gezamenlijk deze doelen te realiseren.
Dit vraagt visie en leiderschap.

De onafhankelijk voorzitter van het bestuur College Perinatale Zorg is ambassadeur van de integrale geboortezorg, geeft vorm aan de opdracht van het CPZ, is een inspirerende initiator van afstemming tussen de veldpartijen in de geboortezorg, en bevordert en creëert draagvlak door “het verbindende gesprek”.
De voorzitter functioneert vanuit integraal denken en samenwerken op geleide van de overkoepelende doelstellingen; en neemt daarvoor de volgende taken en verantwoordelijkheden op zich:

 • Zorgdragen voor de bestuurlijke aansluiting van het CPZ op politiek en ambtelijk niveau, met name naar het Ministerie van VWS, de betrokken branche- en beroepsverenigingen en andere voor de geboortezorg relevante partijen.
 • Bestuurlijk vertegenwoordigen van het CPZ in externe overleggen en bijeenkomsten, waar nodig samen met collega bestuursleden, directeur/ bestuurssecretaris en/of bureaumedewerkers.
 • Koers bepalen en houden en het aanbrengen van focus in de thema’s van integrale geboortezorg.
 • Vanuit integraal perspectief coalities smeden en een brug slaan tussen conflicterende belangen.
 • Voorbereiden en begeleiden van de bestuursvergaderingen en andere bestuurlijke overleggen in samenwerking met de bestuurssecretaris en directeur.
 • Zorgen voor een goede werkrelatie tussen bestuur en bureau.

Het Profiel

Als onafhankelijk voorzitter van het bestuur van het CPZ bent u een echte ambassadeur van de integrale geboortezorg en van (de opdracht van) het CPZ.
Met een stevig relevant landelijk netwerk in de zorg kent u de gebruiken en gewoontes van het politieke spel.
U heeft bestuurlijke ervaring en bent inspirerend en verbindend, communicatief vaardig en toegankelijk. U beschikt over sensitiviteit voor politieke en organisatorische verhoudingen, kunt omgaan met uiteenlopende belangen en schakelt als vanzelfsprekend met een grote diversiteit aan personen en organisaties.

U herkent zich in de volgende competenties:

 • Verbindend en inspirerend
 • Onafhankelijk, rol- en koersvast
 • Resultaatgericht, zonder hierin star te zijn
 • Netwerker met invloed en zeggenschap op landelijk niveau
 • Stevig op de inhoud en verbindend op de relatie
 • Strategisch en constructief, nieuwsgierig en analytisch
 • Relativeringsvermogen en humor, zakelijk en reflecterend op eigen handelen
 • Incasseringsvermogen en flexibiliteit
 • Coachend en adviserend naar het bureau

Aanbod en procedure

De tijdsinvestering voor de Voorzitter Bestuur CPZ is gemiddeld 8 uur per week. De vergoeding valt binnen de kaders van de WNT.
De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 15 april 2022. De kandidatenlijst wordt vertrouwelijk voorgelegd aan de leden van het Bestuur CPZ. De eerste intakegesprekken -bij Bosman & Vos- worden gehouden tussen 19 en 26 april 2022. De selectie- en adviesgesprekken bij CPZ vinden eind mei/begin juni plaats. Het voornemen is deze procedure voor 1 augustus 2022 af te ronden.

De procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, adviseur bij Bosman & Vos.
Informatie kunt u bij haar inwinnen op 06 116 47898 / cvonkeman@bosmanvos.nl.
We ontvangen uw motivatiebrief en CV graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk