select nicoline francine ingrid

Voorzitter Raad van Commissarissen Zorg voor Zuid - Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

De coöperatie Zorg voor Zuid is een organisatie waarbij 36 huisartsenpraktijken in Amsterdam zijn aangesloten. De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste bestuursorgaan van de coöperatie. Andere bestuursorganen zijn het driehoofdig bestuur dat bestaat uit 2 huisarts-bestuurders en een directeur-bestuurder en tenslotte de op te richten Raad voor Commissarissen (RvC). De coöperatie is er voor om de aangesloten huisartsenpraktijken te ondersteunen om de best mogelijke zorg aan patiënten te leveren.
Zorg voor Zuid werkt met diverse overlegstructuren. Als eerste de werkgroepen, een overlegorgaan binnen de coöperatie, meestal gericht op inhoud van de zorg en de afstemming daarvan op zorggroep niveau; als tweede de stuurgroepen, een overlegorgaan, vaak op stedelijk niveau waarin een lid van de coöperatie vanuit de coöperatie maar namens alle huisarts-zorggroepen in Amsterdam participeert; en tenslotte het portefeuillehouderschap waarbij leden of bestuursleden die binnen of buiten de coöperatie op het onderwerp van de portefeuille verantwoordelijk zijn voor de communicatie met het bestuur. Dit werk kan gedaan worden dankzij het feit dat er voldoende actieve leden zijn.

De huisartsen van Zorg voor Zuid zijn georganiseerd in wijkgroepen. Hierbij wordt in de wijk samengewerkt binnen en tussen het medisch en het sociale domein teneinde zorg- en dienstverlening lokaal en in samenhang te organiseren. Zorg voor Zuid biedt haar leden ondersteuning bij het opstellen van een wijkplan, het opstellen en uitvoeren van samenwerkingsafspraken en het vormgeven op wijkniveau van het zorgaanbod, kwaliteitsbeleid en innovatie. Ook ondersteuning op praktijkniveau.

Zorg voor Zuid maakt onderdeel uit van (het bestuur van) de Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa). De AHa is een samenwerkingsverband van alle zorggroepen en daarmee van bijna alle huisartsen in Amsterdam. De AHa richt zich op het versterken van de samenwerking tussen huisartsen en stedelijke partijen. Deze uitdagingen heeft de toekomst voor Zorg voor Zuid in petto:
Het verder versterken van de positie en rol van de eerstelijns zorg:

 • Versterken van de regionale samenwerking en de rol en positie van de eerste lijn hierin;
 • Ondersteuning aan de wijksamenwerkingsverbanden;
 • Verder professionaliseren van de organisatie en eventueel uitbreiden van de dienstverlening naar de aangesloten praktijken;
 • Versterken van de positie ten opzichte van gemeentes, verzekeraars en andere organisaties die invloed hebben op het zorglandschap;
 • Positioneren van de zorggroep als belangrijke partner in de ontwikkeling van de Amsterdamse Huisartsen Alliantie met diverse (bestuurlijke) opgaven op het niveau van stedelijke samenwerking (eerste lijn, tweede lijn, sociaal domein).

Effectueren van de regionale programma’s

 • Met samenwerkingspartners de zorg verder ontwikkelen;
 • Veranderingen vanuit de programma’s effectueren;
 • Speciale aandacht voor ontwikkeling van digitalisering.

Doorontwikkelen van de kracht van de coöperatie

 • Ontwikkelen van een krachtige samenwerking tussen bestuur, ALV en RvC;
 • Doorlopende dialoog over de samenwerking tussen wijk en regio;
 • Van elkaar blijven leren en verder ontwikkelen tot een sterke coöperatie waarin de zorgprofessional zijn stem vertegenwoordigd ziet.

Raad van Commissarissen

Zorg voor Zuid heeft een coöperatief governance model met een ALV, een nog op te richten RvC en een bestuur. De ALV wordt gevormd door de aangesloten huisartspraktijken. Het bestuur is integraal verantwoordelijk voor het totaal te voeren beleid en legt verantwoording af aan de RvC en de ALV. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de aansturing van het bureau van de organisatie. Er is recent gestart met dit governancemodel. Optimale ledenparticipatie en ledenondersteuning zijn belangrijke uitgangspunten.

De RvC is een door de ALV aan te stellen bestuursorgaan dat conform wettelijke kaders (waaronder de Wtzi, Wbtr en de Wtza), de Governancecode Zorg, de oprichtingsstatuten en het huishoudelijk reglement, toezicht houdt op het bestuur en op resultaten en bedrijfsprocessen van Zorg voor Zuid. Het is een open deur dat we in tijden van verandering leven. De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op met bijbehorende uitdagingen voor de zorggroep als geheel en voor de aangesloten praktijken in het bijzonder. Deze veranderingen hebben grote invloed op de manier waarop wij ons organiseren en de manier waarop we in de stad samenwerken. Deze veranderingen hebben ook invloed op de rol en taakuitvoering van de RvC. De RvC helpt daarbij om -naast het voeren van toezicht op het functioneren in het heden- ook de blik op de toekomst gericht te houden. De RvC fungeert als werkgever van de directeur-bestuurder. De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden organisatie(s) door:

 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en optreden als klankbord van het bestuur;
 • Het nemen van statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie, investerings- en performance beslissingen, met passende risicoanalyses;
 • Onafhankelijk toezien op de algemene gang van zaken en ‘goed bestuur’;
 • Erop toezien dat Zorg voor Zuid invulling geeft aan de maatschappelijke opgave, zorgt voor financiële continuïteit en integer en transparant handelt;
 • De RvC heeft regulier tenminste tweemaal per jaar een overleg met het bestuur en regulier tweemaal per jaar contact met de ALV.

De voorzitter van de RvC heeft tenminste de volgende taken:

 • Werving van de andere twee RvC leden, in afstemming met de ALV;
 • Opstellen van een toezichtvisie waarin wordt uitgewerkt wat goed toezicht is en hoe dat toezicht is geregeld;
 • Opstellen reglement van toezicht;
 • Opstellen regeling voor het handelen bij conflicten tussen de RvC en het bestuur;
 • Bepalen op welke wijze de RvC verantwoording aflegt van de eigen werkzaamheden.

Het Profiel

Voor deze nieuwe positie zoeken we een ervaren toezichthouder met inzicht in governance in nieuwe samenwerkingsvormen. U heeft ervaring als voorzitter van een RvT of u heeft bestuurlijke ervaring opgedaan.
We komen graag in contact met kandidaten die de gevolgen van mogelijke samenwerking vanuit het strategisch perspectief kunnen overzien en daar de juiste vragen over stellen; die op zo’n manier een  waardevolle sparring partner zijn. Die ook in staat zijn om de directeur-bestuurder uit de operatie te halen en weer strategisch te laten kijken. U brengt kennis van de zorg mee en u past bij de ‘eigenwijzigheid’ van de huisartsen. U beschikt over senioriteit en voldoende tijd om deze rol professioneel in te vullen. Van nature pakt u de regie, u bent verbindend, hebt gevoel voor verhoudingen en beschikt over politiek/bestuurlijke sensitiviteit. U wilt deze rol vol energie en vanuit oprechte betrokkenheid met de organisatie, haar cliënten en haar medewerkers vervullen. U laat de ander in zijn waarde en gaat respectvol en met humor met de ander om. Omdat het een nieuw op te richten RvC betreft vragen we van deze voorzitter sociale behendigheid en het vermogen om, met aandacht voor diversiteit, een nieuw team te bouwen. Aangezien het een startende RvC betreft, is in de opstartfase flexibiliteit in de inzet gewenst. Daarnaast vraagt dit om leiderschap om inhoud te kunnen geven aan het proces van toezicht houden, met een nog samen te stellen RvC.

De nieuwe voorzitter dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • aantoonbare kennis van de brede maatschappelijke ontwikkelingen;
 • de kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënt vooropstellen;
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Zorg voor Zuid;
 • de juiste balans tussen persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Zorg voor Zuid stellen.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is passend bij de salariëring van de directeur-bestuurder en bedraagt maximaal € 14.880,=, welke vergoeding binnen de WNT normering past. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 19 oktober 2023. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij het bestuur. De virtuele intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 13 november. De gesprekken bij Zorg voor Zuid worden gevoerd in de week van 27 november of 4 december. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Uw cv met motivatie (bij voorkeur middels Word documenten) ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk