Voorzitter Raad van Toezicht AKROS Amsterdam

Organisatie

AKROS is een maatschappelijke organisatie die dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang biedt en werkt met voor- en vroegschoolse educatie programma’s in Amsterdam West. Daarnaast is AKROS onder meer in opdracht van de gemeente actief op het gebied van Welzijn met focus op taal- en participatietrajecten voor volwassenen en inburgeringsprojecten in Amsterdam. AKROS onderscheidt zich als een betrouwbare professionele aanbieder met korte lijnen in de organisatie, direct contact met de verschillende doelgroepen en lokale betrokkenheid van de professionals. Op dit moment wordt sterk ingezet op de ontwikkeling van innovatief vermogen en meer projectmatige en resultaatgerichte aanpak.
Bij AKROS zijn ± 240 medewerkers werkzaam en de organisatie had in 2019 een omzet van € 9,1 miljoen. Sedert 1 januari jl. is het Raad van Toezicht team vernieuwd en wordt gewerkt aan de modernisering van en de samenwerking binnen de inmiddels grotendeels nieuwe raad. AKROS is sedert 2020 met de komst van de nieuwe directeur een dynamische fase ingegaan die vraagt om deze modernisering en tevens een andere aansturing van de organisatie. Er liggen belangrijke kansen. Onder meer, passend in de trend om kinderopvang meer te integreren met primair onderwijs wordt er samen met een grote koepel van primair onderwijs een eerste integraal kind centrum gerealiseerd. Verder gaat AKROS het welzijnsaanbod uitbreiden en gaat mede vanwege de komende innovaties de interne organisatie moderniseren en de governance verder professionaliseren.
De AKROS organisatie bestaat uit de Stichting AKROS Welzijn, AKROS Holding BV, AKROS Voorscholen BV en AKROS Kinderopvang BV (verder wordt gesproken over AKROS). AKROS wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die rapporteert aan een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht telt op dit moment 5 leden en we zoeken voor deze raad een nieuwe voorzitter.

Het Profiel

We zoeken een voorzitter die, samen met zijn collega toezichthouders, vorm geeft aan eigentijdse governance om te kunnen toetsen of AKROS als maatschappelijke organisatie de goede dingen doet. Die voor de relatief nieuwe bestuurder een inhoudelijk klankbord is, kritische vragen stelt en ondersteunend is. Iemand die vanuit zijn ervaring snapt wat de huidige situatie vraagt van de directeur-bestuurder. We komen graag in contact met kandidaten die ervaring hebben als voorzitter van een raad van toezicht. Hij/zij heeft een visie op modern governance en wil bijdragen aan de professionalisering van de raad van toezicht.
De nieuwe voorzitter kent de sector, heeft bestuurlijke ervaring (bij voorkeur opgedaan in een organisatie in een grootstedelijke context) en beweegt zich makkelijk in de voor AKROS relevante en diverse gremia. Iemand met het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen en die weet hoe zaken te agenderen. De nieuwe voorzitter neemt rust en senioriteit mee en is in- en extern gezaghebbend. Qua stijl is de voorzitter te typeren als verbindend, communicatief, collegiaal, stimulerend en structurerend.
Uiteraard beschikt de voorzitter over de basiscompetenties van een toezichthouder:

 • Betrokkenheid met het maatschappelijk domein in het algemeen en de dienstverlening van AKROS in het bijzonder.
 • Affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van AKROS.
 • Heeft inzicht in het werkveld van AKROS en het krachtenveld waarin deze opereert.
 • Is in staat op strategisch niveau toezicht te houden.
 • Een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • In staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Is besluitvaardig, slagvaardig, oordeelkundig en (positief) kritisch.
 • Is goed geïnformeerd over maatschappelijke en politiek ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, brengt deze informatie op een relevante en inspirerende manier over op het beleid van de organisatie.
 • Heeft voldoende tijd en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Een brede maatschappelijke oriëntatie.

Uiteraard is de nieuwe voorzitter volledig ongebonden en onafhankelijk. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De voorzitter van de RvT ontvangt een jaarlijkse vergoeding van € 3.600,= waarvan € 1.800,= een  vrijwilligersvergoeding is. Verder biedt AKROS de leden van de raad ieder jaar een of meer passende deskundigheidsbevorderingstrajecten. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 30 april. De virtuele intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 7 en 10 mei. De gesprekken bij AKROS vinden in de week van 24 mei plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw cv met motivatie zien we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk