Voorzitter Raad van Toezicht Rosa Manus Leiden

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Vrouwenopvang Rosa Manus is een Leidse organisatie die in de regio Hollands-Midden opvang en ambulante begeleiding biedt aan slachtoffers van ernstig huiselijk geweld waarbij sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Vrouwenopvang Rosa Manus ontwikkelt zich voortdurend, is specialist als het gaat om duurzaam voorkomen en terugdringen van huiselijk geweld en werkt nauw samen met andere organisaties binnen de ketenaanpak. Dit alles om cliënten te begeleiden naar een veilige toekomst.
Vrouwenopvang Rosa Manus werkt systemisch en heeft veel aandacht voor kinderen vanuit de visie dat intergenerationeel geweld moet worden voorkomen.

De omzet van Rosa Manus bedraagt ruim € 3,6 miljoen. De organisatie bestaat uit ongeveer 40 fte en kent een eenhoofdig bestuur.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, treedt op als werkgever van de bestuurder en is verantwoordelijk voor het houden van integraal toezicht op het beleid van de stichting.
Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de functie van klankbordgroep voor en sparringpartner van de bestuurder. De raad werkt met een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

In de Raad van Toezicht is een vacature voor de functie van voorzitter in verband met het vertrek van de huidige voorzitter. De starttermijn van de voorzitter is gepland voor het najaar 2022.

Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat op maatschappelijk verantwoorde wijze en in lijn met recente governance ontwikkelingen toezicht houdt. Tevens geeft hij zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, uiteraard alles conform de vastgelegde statuten en de Governancecode Sociaal werk. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat: 

 • er voldoende affiniteit aanwezig is met de vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid in het algemeen en de doelstelling van Vrouwenopvang Rosa Manus in het bijzonder;
 • er een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring aanwezig is en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • er een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan inhoudelijke, personeels- en organisatiekundige, bedrijfskundige, financieel-economische en juridische achtergronden;.
 • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren.

De raad komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. In een goed samengestelde raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

Als voorzitter van de Raad van Toezicht ben je de schakel naar de bestuurder en weet je beiden op de juiste wijze te verbinden. Je bereidt, in overleg met de bestuurder, de agenda voor de raadsvergaderingen voor en bent verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad. Je vult met natuurlijk gezag en overwicht het voorzitterschap in en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de komende discussies over (onder andere) de strategische keuzes rond de positie van Rosa Manus.

Het Profiel

Je bent een ervaren bestuurder of manager en je hebt veel ervaring in een complexe politieke context waarin crisis management en externe communicatie belangrijk zijn. Je hebt kennis van vrouwenopvang, huiselijk geweld, óf het brede sociaal domein en je kijkt en denkt domein-overstijgend. Je hebt een visie op de maatschappelijke ontwikkelingen en veel affiniteit met de uitdagingen waar Rosa Manus voor staat. Je bent een ervaren toezichthouder, maar je hoeft nog geen voorzitter geweest te zijn. Je bent actief in je loopbaan en staat met beide benen in de maatschappij. Je hebt strategisch inzicht, je behoudt het overzicht en je voert de regie. Je bent sterk gericht op de relatie en integer in het samenspel met de bestuurder. Je bent krachtig, duidelijk, verbindend en ontspannen. Je vervult met gemak de rol van sparringpartner en kritische vriend.  

De voorzitter dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met de zorg en het sociaal domein in het algemeen en vrouwenopvang in het bijzonder;
 • affiniteit met de doelstelling van Rosa Manus;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten; 
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • waar nodig de RvT extern vertegenwoordigen; 
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Rosa Manus stellen.

Uiteraard geldt voor de als ervaren toezichthouder dat hij affiniteit heeft met de organisatie en hart voor de sector. Kennis van de Governance code Sociaal werk is een pre. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. Het is noodzakelijk dat de nieuwe voorzitter voldoende tijd heeft om deze nevenfunctie goed in te vullen en dat je bereid bent om je relevante netwerk ter beschikking te stellen. 

Aanbod en procedure

De voorzitter van de RvT ontvangt een vergoeding van € 1.500,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 1 september 2022. De (virtuele) intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats vanaf 5 september. De gesprekken bij Rosa Manus vinden op 5 en 11 oktober plaats. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken. Informatie kun je bij haar inwinnen op 06-28887623 of via haar mailadres nfranken@bosmanvos.nl. Wij lezen graag terug waarom je deze nevenfunctie wilt vervullen. Je cv met motivatie zien we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk