Watze met & teken

Voorzitter Raad van Toezicht Rosa Spier Huis Laren

Sluitingstermijn

Organisatie

“Een leven lang kunst”
 
Dat is wat het Rosa Spier Huis al meer dan 50 jaar haar bewoners biedt: een culturele woonomgeving met uitgebreide voorzieningen, diensten, zorg en ondersteuning. Het Rosa Spier Huis is een woon- en werkgemeenschap van (over het algemeen oudere) bewoners, van wie leven en werk in het teken staan van kunst, cultuur of wetenschap. De bewoners zijn gelijkgestemden die hun vak in de kunst en cultuur tot op hoge leeftijd blijven uitoefenen. Binnen het Rosa Spier Huis zijn daarvoor unieke faciliteiten, zoals een eigen concert- en theaterzaal, ateliers en een expositieruimte voor wisselende tentoonstellingen. Ook kunstenaars en kunstliefhebbers van buiten vinden hun weg daarnaartoe.

Het Rosa Spier Huis heeft sinds eind 2019 een nieuwe locatie met 92 appartementen en 45 zorgeenheden. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers zijn betrokken bij elkaar. Het is een kleine organisatie met korte lijnen en open deuren. Iedereen kan hier zichzelf zijn. Medewerkers zijn flexibel en daar waar nodig helpen ze elkaar. Dit draagt bij aan een warme woon- en werksfeer waarin bewoners tot op hoge leeftijd als kunstenaar of wetenschapper actief blijven. “Wij zorgen ervoor dat u in uw huis kunt leven en werken”. Medewerkers en vrijwilligers werken hier vaak al vele jaren met plezier. Kortom, een unieke organisatie waar wonen, werken en zorg bij elkaar komen op een prachtige locatie met bijzondere, soms eigenzinnige bewoners.

De omzet van het Rosa Spier Huis bedroeg in 2021 € 7,3 miljoen. Er zijn 110 medewerkers en 50 vrijwilligers actief. Het Rosa Spier Huis wordt geleid door een bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. De ondernemingsraad geeft inhoud aan de medezeggenschap van de medewerkers en de cliëntenraad aan die van de bewoners met een zorgindicatie; de cliëntenraad is momenteel op zoek naar nieuwe leden. Daarnaast is er een huurdersvereniging. Door de nieuwbouw is het aantal medewerkers met 50% toegenomen en het aantal bewoners verdubbeld. Door een samenloop van omstandigheden, waaronder corona, heeft het Rosa Spier Huis financieel een aantal moeilijke jaren achter de rug. De plannen voor 2022 laten weliswaar gunstiger cijfers zien, maar de uitdaging om in veilig vaarwater te komen, blijft ondanks optimisme het komende jaar substantieel. Het ligt in de handen van de onlangs benoemde bestuurder het tij te keren met de Raad van Toezicht als klankbord.

De Raad van Toezicht telt 5 leden en conform het rooster van aftreden verlaat de voorzitter de raad. We zoeken een nieuwe voorzitter. 

Raad van Toezicht

De besturing van het Rosa Spier Huis is vormgegeven op basis van de Governancecode Zorg. Binnen de raad zijn er drie commissies actief (audit, remuneratie en kwaliteit). De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • kwaliteit van zorg;
 • kwaliteit van dienstverlening voor bewoners die geen zorg genieten
 • de organisatie en haar (financiële) prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De komende periode zullen bedrijfseconomische en strategische discussies een belangrijke plek innemen, naast het thema kwaliteit en veiligheid van zorg dat vanzelfsprekend altijd hoog op de agenda staat.

Als voorzitter van de Raad van Toezicht bent u de schakel naar de bestuurder. U bereidt, in overleg met de bestuurder, de agenda voor de raadsvergaderingen voor en ziet erop toe dat de Raad zijn eigen functioneren jaarlijks evalueert. U vult met natuurlijk gezag en overwicht het voorzitterschap in, levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de komende discussies over (onder andere) de strategische keuzes van het Rosa Spier Huis en aan de ontwikkeling van de Raad van Toezicht zelf.

De leden van de Raad vormen een hechte groep met een uitgebreide reeks aan competenties. Zij beschikken gezamenlijk over brede bestuurlijke ervaring, uitstekend financieel inzicht, diepgaande kennis van de zorg, en hebben een relatie met cultuur. Zij staan met beide benen in de maatschappij. 

Het Profiel

Door de verhuizing naar de nieuwe locatie, is het Rosa Spier Huis in een nieuwe fase gekomen omdat het ‘bedrijfsmodel’ is aangepast. Daarom is de ideale kandidaat een generalist pur sang met een academische achtergrond die alle facetten van de organisatie – kwaliteit van zorg, wonen, financiën, HR, kunst & cultuur, enzovoort - in onderling verband kan bezien. U bent een sparringpartner voor de bestuurder, hebt strategisch inzicht en stelt de juiste kritische vragen.

De gezochte voorzitter heeft bij voorkeur eindverantwoordelijkheid gedragen als bestuurder of manager om een goede gesprekspartner voor de bestuurder te kunnen zijn. Hij/zij heeft bijvoorbeeld een economische of juridische achtergrond met mogelijk een loopbaan in zowel het bedrijfsleven als de zorg.

Ervaring in de positie van voorzitter van een raad van toezicht is een vereiste. U leidt vergaderingen effectief en efficiënt en houdt de regie. U bent verbindend en benaderbaar, stelt grenzen en communiceert duidelijk. Overzicht, tact, verbinding, contactuele vaardigheid, visie, intelligentie en humor zijn trefwoorden die op de nieuwe voorzitter van toepassing zijn. Liefde voor kunst en cultuur is gezien het karakter van het Rosa Spier Huis een vanzelfsprekendheid.

Dit is een mooie nevenfunctie voor iemand die echt gelooft in de uniciteit en het bestaansrecht van het Rosa Spier Huis en die zich er ook vanuit het hart aan wil verbinden. U begrijpt en draagt uit hoe uniek het Rosa Spier Huis is en hoe wonen, werk, zorg en kunst & cultuur daar alle aan bijdragen.

De voorzitter dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie.

Daarnaast heeft de voorzitter:

 • een goed bedrijfsmatig en financieel inzicht;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving in de zorg;
 • betrokkenheid met de zorg, wonen en kunst & cultuur;
 • affiniteit met de doelstelling van het Rosa Spier Huis;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als het Rosa Spier Huis stellen.

Uiteraard is deze toezichthouder volledig ongebonden en onafhankelijk. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. De nieuwe voorzitter heeft voldoende tijd om deze nevenfunctie goed in te vullen en hij/zij is bereid om zijn/haar relevante netwerk ter beschikking te stellen.

Aanbod en procedure

De voorzitter van de RvT ontvangt een vergoeding van € 14.400,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 11 maart 2022. De virtuele intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 14 en 21 maart. De gesprekken bij het Rosa Spier Huis vinden daarna plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Informatie kunt u bij haar inwinnen op 06 51310950. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw cv met motivatie zien we graag tegemoet via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk