karin

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Matchis - Leiden

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Matchis is het Nederlands Centrum voor (bloedvormende) stamceldonoren. De organisatie heeft de laatste jaren een belangrijke verandering doorgemaakt. Door meer aandacht te geven aan de werving van nieuwe donoren is het aantal (bloed)stamceldonoren enorm toegenomen. Dit heeft ook geleid tot een significante toename van het aantal stamcel afnames, waardoor de stichting sterk is gegroeid, zowel qua personeel als omzet.

Matchis verzorgt de opbouw en het onderhoud van het Nederlandse stamceldonorbestand en werkt daarbij samen met buitenlandse partners verenigd in de World Marrow Donor Association.  Tevens is zij verantwoordelijk voor het importeren en uitgeven van stamcellen die zijn gedoneerd door ofwel bij Matchis geregistreerde donoren, of stamcellen van buitenlandse donoren ten behoeve van nederlandse patiënten.

De missie van Matchis is om te zorgen dat voor patiënten, die in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie, de best mogelijke donor beschikbaar is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Zij doet dit door het maatschappelijk bewustzijn van het belang van stamceldonatie te bevorderen, de dienstverlening te optimaliseren door in te spelen op de behoefte van de transplantatiecentra en het waarborgen, ontwikkelen en uitvoeren van de best mogelijk zorg voor de donor. Matchis heeft te maken met diverse stakeholders: (potentiële) donoren, patiënten, artsen in transplantatieziekenhuizen, weefseltyperingslaboratoria en weefselbanken, VWS en IGJ.
De kernwaarden van Stichting Matchis zijn Ideëel, Gedreven, Deskundig, Toegewijd. Kernwaarden die in al het handelen van dec medewerkers naar voren komen. De omzet van Stichting Matchis bedraagt ruim € 19,5 miljoen in 2022 . Er werken ongeveer 55 medewerkers bij Matchis, verspreid over twee locaties: Leiden en Nijmegen. Matchis is een stichting die wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan een Raad van Toezicht die vijf leden telt. Matchis is een unieke organisatie in een uniek werkveld, waarin het toezicht zowel medisch- inhoudelijk als algemeen bestuurlijk, goed geborgd moet zijn. Een integer en professioneel toezicht van Matchis, volgens de meest recente governance eisen is daarbij aangewezen.. In verband met het vertrek van de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht is er een vacature voor de functie van voorzitter met expertise op het gebied bestuurlijk algemeen, publieke domein maatschappelijk en omgang met overheid. De starttermijn van de voorzitter is gepland voor 1 januari 2024.

Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat op maatschappelijk verantwoorde wijze en in lijn met recente governance ontwikkelingen toezicht houdt. Tevens geeft hij zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). De leden van de Raad van Toezicht opereren ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, uiteraard alles conform de statuten en de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, treedt op als werkgever van de bestuurder en is verantwoordelijk voor het houden van integraal toezicht op het beleid van de stichting. De raad werkt met een audit- en ict commissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit aanwezig is met de vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid in het algemeen en de doelstelling van Matchis in het bijzonder;
 • er een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring aanwezig is en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • er een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan inhoudelijke, personeels- en organisatiekundige, bedrijfsvoerings-, financieel-economische en zorg achtergronden.

De raad komt minimaal 5-6 keer per jaar bij elkaar. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. In een goed samengestelde raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.


Als voorzitter van de Raad van Toezicht ben je de schakel naar de bestuurder en weet je beiden op de juiste wijze te verbinden. Je bereidt, in overleg met de bestuurder, de agenda voor de vergaderingen voor en bent verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad. Je vult met natuurlijk gezag en overwicht het voorzitterschap in en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de komende discussies over (onder andere) de strategische keuzes rond de positie van Stichting Matchis.

Het Profiel

Je bent een ervaren bestuurder of eindverantwoordelijke directeur en je hebt veel ervaring bij voorkeur in het medisch werkveld en/of een instelling in het publieke zorgdomein in een context waarin zichtbaarheid en externe communicatie belangrijk zijn. Je hebt een visie op de ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij in zijn geheel en veel affiniteit met de uitdagingen waar Matchis voor staat. Ervaring met groeiscenario’s, positioneren van de organisatie en/of strategisch HR is een pre. Je bent een ervaren toezichthouder, bij voorkeur heb je al ervaring als voorzitter. Je bent actief in je loopbaan en staat met beide benen in de maatschappij. Je hebt strategisch inzicht, je behoudt het overzicht en je voert de regie. Je bent sterk gericht op de relatie en integer in het samenspel met de bestuurder. Je bent krachtig, duidelijk, verbindend en ontspannen. Je hebt voldoende tijd en vervult met gemak de rol van sparring partner en kritische vriend. 

De voorzitter dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met de zorg en het sociaal domein in het algemeen en het werk van Matchis in het bijzonder;
 • affiniteit met de doelstelling van Matchis;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Matchis stellen.

Het RvT lid is goed thuis in bestuurlijke besluitvorming binnen de overheid en governance vraagstukken;
Ten behoeve van de functie als voorzitter worden de volgende specifieke eigenschappen en kwaliteiten gevraagd:

 • Persoonlijkheid om een leidende rol te vervullen bij meningsvorming en besluitvorming.
 • Slagvaardig
 • Verbinder
 • Nieuwsgierig
 • Ervaring om vergaderingen en overige taken van de RvT efficiënt in te richten en te sturen.
 • Persoonlijkheid en interesse om indien nodig extern een rol in het belang van de stichting te kunnen vervullen.

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. Het is noodzakelijk dat de nieuwe voorzitter voldoende tijd heeft om deze nevenfunctie goed in te vullen en dat je bereid bent om je relevante netwerk ter beschikking te stellen. 

Aanbod en procedure

De voorzitter en leden van de RvT ontvangen een vergoeding die is gebaseerd op de klasse indeling van de WNT en op het advies van de NVTZ. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 5 oktober 2023. De (virtuele) intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats vanaf 5 oktober. De gesprekken bij Stichting Matchis vinden in november plaats. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken. Informatie kun je bij haar inwinnen op 06-28887623 of via haar mailadres nfranken@bosmanvos.nl. Wij lezen graag terug waarom je deze nevenfunctie wilt vervullen. Je cv met motivatie zien we graag via onze website.

Reageer op deze vacature