• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Waardeburgh Alblasserwaard

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Waardeburgh Alblasserwaard

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Waardeburgh is een protestants-christelijke zorgorganisatie met ruim 900 medewerkers en 600 vrijwilligers. Waardeburgh beschikt over vier zorgcentra waar zorgverleners, specialisten en medewerkers waardevolle zorg leveren aan de bewoners. Daarnaast verlenen ze zorg en huishoudelijke hulp bij cliënten thuis in de gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en Sliedrecht. Ook organiseren ze allerlei activiteiten in de wijk en kunnen senioren met zorgvragen terecht op de dagbehandeling bij Waardeburgh.

Waardeburgh staat bekend als een organisatie die oudere mensen ondersteunt in een zo actief en zelfstandig mogelijk leven. Waardeburgh garandeert kwalitatief hoogwaardige en goed afgestemde zorg, thuis of in een passende woonomgeving. De cliënt wordt benaderd en gezien als een mens met een te respecteren eigenwaarde en als medeverantwoordelijke partner binnen het zorgproces. De kwaliteit van leven wordt niet alleen door Waardeburgh gerealiseerd en gewaarborgd, ook de cliënt heeft hierin een centrale rol. De inbreng van de familie en omgeving van de cliënt, met betrekking tot mogelijke mantelzorgactiviteiten, vormen een wezenlijk onderdeel in het totale zorgproces. Het behoud van de christelijke identiteit is van fundamenteel belang voor het bestaansrecht. Van iedere medewerker wordt verwacht vanuit die identiteit de zorg aan te bieden en de begrippen wederzijds respect, wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid uit te dragen en voor te leven.

Waardeburgh wil een vooruitstrevende en daadkrachtige zorgaanbieder zijn. Met behoud van al het goede richt Waardeburgh zich op het ontwikkelen van een strategische toekomstvisie. Daarin zijn de realisatie van vastgoedplannen, het bevorderen van externe samenwerking en het optimaal benutten van innovatieve en technologische toepassingen belangrijke thema’s. De voorbereiding van deze toekomstvisie is momenteel in volle gang en wordt organisatie breed en met alle gremia gezamenlijk opgepakt. Waardeburgh ambieert groei, zowel kwantitatief als kwalitatief en dat doet ze op een geleidelijke en duurzame wijze. 

Waardeburgh is een financieel gezonde organisatie en de omzet bedraagt ruim € 34 miljoen. De organisatie wordt aangestuurd door een interim bestuurder die rapporteert aan een Raad van Toezicht die 5 leden telt. Wij zoeken voor Waardeburgh een voorzitter voor de Raad van Toezicht die geïnspireerd raakt door de toekomstplannen van Waardeburgh en die daar een waardevolle bijdrage aan wil leveren. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is het orgaan dat op maatschappelijk verantwoorde wijze en in lijn met recente governance ontwikkelingen toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. De RvT borgt dat Waardeburgh goed bestuurd wordt. Tevens toetst ze de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Ze fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). De RvT vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Uiteraard alles conform de vastgelegde statuten en de Governancecode Zorg. De onderwerpen waarop de RvT toezicht houdt zijn onder andere: 

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • kwaliteit van dienstverlening;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De RvT komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. In een goed samengestelde raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

Als voorzitter van de RvT ben je de schakel naar de bestuurder en weet je beiden op de juiste wijze te verbinden. Samen met het andere lid van de renumeratiecommissie geef je inhoud aan de werkgeversrol richting de bestuurder. Je bereidt, in overleg met de bestuurder, de agenda voor de raadsvergaderingen voor en ziet erop toe dat de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad plaatsvindt. Je vult met natuurlijk gezag en overwicht het voorzitterschap in en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de komende discussies over (onder andere) de strategische keuzes rond de positie van Waardeburgh.

Het Profiel

De manier waarop deze rol wordt ingevuld is het meest relevant. Daarom zoeken we voor deze positie een voorzitter die mee wil bouwen aan de toekomstplannen van Waardeburgh en die gelooft in de potentie van de organisatie. Een kandidaat die zich oprecht verbindt, die goed reflecteert en die met respect kijkt wat de identiteit van Waardeburgh betekent voor zorgvraagstukken en daar op integere wijze mee omgaat. Iemand die betrokkenheid toont, toegankelijk, besluitvaardig en procesmatig sterk is, transparant communiceert, relativeringsvermogen heeft, goed luistert en van nature altijd doorvraagt. Deze nieuwe voorzitter heeft ruime kennis van governance vraagstukken en is zeer rolbewust. De nieuwe voorzitter toont leiderschap, gaat de dialoog aan en varieert tussen oordeelloos luisteren, aanspreken en indien nodig scherp interveniëren: hard op de inhoud, zacht in de relatie. Je bent een teamspeler die makkelijk en op warme wijze de verbinding zoekt met de gremia. Contactuele souplesse en humor zijn voor deze rol onontbeerlijk.

Natuurlijk is een aantal harde eisen aan de orde: zo heb je ervaring als voorzitter van een RvT en heb je bestuurlijke ervaring. Kandidaten met kennis van de zorg genieten de voorkeur, ervaring in de semi publieke sector in een vereiste. Uiteraard pas je in een organisatie met een christelijke identiteit. Je beschikt over senioriteit, voldoende tijd, een jonge geest en een actueel en relevant netwerk. Je hoeft niet uit de regio te komen maar wel gevoel hebben voor het werkgebied waar Waardeburgh actief is. 

De voorzitter beschikt over de algemene competenties van toezichthouders:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en de ouderen- en verpleeghuiszorg in het bijzonder;
 • affiniteit met de doelstellingen van Waardeburgh;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de RvT én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Waardeburgh stellen.

Je hebt affiniteit met de organisatie en hart voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. De nieuwe voorzitter dient voldoende tijd te hebben om deze nevenfunctie goed in te vullen en is bereid om zijn relevante netwerk ter beschikking te stellen. 

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform de Wet Normering Topinkomen (Stichting Waardeburgh is ingedeeld in klasse III van de WNT) en de adviesregeling NVTZ. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 27 oktober 2021. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de interim bestuurder. De (virtuele) intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 1 en 8 november. De gesprekken bij Waardeburgh vinden op 22 november plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. 


Deel deze pagina in uw netwerk