Voorzitter Raad van Toezicht Swinhove Groep Zwijndrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

De Swinhove Groep is specialist in zorg, behandeling en begeleiding voor kwetsbare ouderen. Dagelijks wordt bij de cliënten thuis en op vijf locaties zorg, behandeling en begeleiding aan 600 cliënten in de gemeente Zwijndrecht en omgeving geboden.

Ruim 750 medewerkers en 500 vrijwilligers werken daarbij dagelijks vanuit de volgende missie: De Swinhove Groep ondersteunt kwetsbare ouderen en hun naasten bij het leven dat zij willen leven, met de waarden en gewoonten die daarin voor hen belangrijk zijn. Zij richten hun aandacht en energie daarin samen met de cliënt en diens netwerk op wat er nog wèl kan en trekken gezamenlijk op daar waar ondersteuning nodig is. Ze worden gedreven door de vraag wat er echt toe doet voor de cliënt en willen daar, samen met de cliënt en diens naasten, zo goed mogelijk op aansluiten. Het motto daarbij is dat er eindeloos veel meer is wat wèl kan dan wat er niet kan. Vier kernwaarden vormen de basis voor de manier waarop de zorg wordt vormgegeven en georganiseerd en zijn terug te zien in de omgang met cliënten en in het contact onderling: veiligheid, hartelijkheid en nabijheid, respect en integriteit, leren en verbeteren.

De Swinhove Groep is na een turbulente tijd toe aan een periode van bestendigen en doorontwikkelen. Daarbij staat een aantal strategische thema’s en uitdagingen centraal:

 • de inkomsten staan onder druk, de krapte op de arbeidsmarkt neemt toe en de mogelijkheid bestaat dat mantelzorg afneemt. Dat vraagt inventiviteit, zorgvernieuwing en een scherpe bedrijfsvoering;
 • de inzet van technologie om goede zorg te blijven leveren;
 • de renovatie en verbouwing van één van de locaties;
 • de verdere ontwikkeling van de organisatie;
 • de verdere stimulering van leiderschap en eigenaarschap;
 • de positionering en samenwerking in de regio;
 • de realisatie van efficiënte en duurzame bedrijfsvoering,

De omzet van de organisatie bedraagt € 38 miljoen.

De Swinhove Groep wordt aangestuurd door een bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht die 5 leden telt. Op 1 juli 2022 treden de voorzitter en een lid (voorzitter van de auditcommissie) af. Wij zoeken twee nieuwe toezichthouders voor de Swinhove Groep en dit profiel gaat specifiek in op het profiel van de voorzitter.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het orgaan dat op maatschappelijk verantwoorde wijze en in lijn met recente governance ontwikkelingen toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst ze de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Ze fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de Raad optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Uiteraard alles conform de vastgelegde statuten en de Governancecode Zorg. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • kwaliteit van dienstverlening;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad komt minimaal 7 keer per jaar bij elkaar. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. In een goed samengestelde raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. Deze raad werkt met 3 commissies: remuneratie, audit, en kwaliteit en veiligheid en omarmt modern governance. De leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, welke 1 maal verlengd kan worden. 

Als voorzitter van de Raad van Toezicht ben je de schakel naar de bestuurder en weet je beiden op de juiste wijze te verbinden. Je bent de sparring partner van de bestuurder en vervult de klankbordfunctie. Je geeft inhoud aan de werkgeversrol. Je bereidt, in overleg met de bestuurder, de agenda voor de raadsvergaderingen voor, bent verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad en voor het voeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurder. Je vult met natuurlijk gezag en overwicht het voorzitterschap in en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de komende discussies over de strategische keuzes van de Swinhove Groep. 

Het Profiel

Voor deze voorzittersrol zoeken we een ervaren toezichthouder met bestuurlijke ervaring in de
semi-publieke sector en kennis van het zorgbrede domein. Je weet wat de verantwoordelijkheden van een Raad van Toezicht zijn, hebt strategisch inzicht en je staat met beide benen in de maatschappij. Je bent stevig, kritisch en jong van geest. Je beschikt over senioriteit en voldoende tijd om deze rol professioneel in te vullen. Van nature pak je de regie. Je hebt verbindend vermogen, gevoel voor verhoudingen en politiek/bestuurlijke sensitiviteit. Je vervult deze rol vanuit oprechte betrokkenheid met de organisatie, haar cliënten en haar medewerkers. Regionale binding is niet nodig maar je moet wel gevoel hebben bij een organisatie van deze omvang in dit geografische werkgebied. Je combineert contactuele souplesse met strak agendabeheer. Het rooster van aftreden voorziet in het vertrek van de 3 overige leden in de komende 3 jaar. Dat vergt voor dit profiel sociale behendigheid en het vermogen om, met aandacht voor diversiteit, een nieuw team te bouwen.
 
De voorzitter beschikt over de algemene competenties van toezichthouders:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder;
 • affiniteit met de doelstellingen van de Swinhove Groep;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Swinhove Groep stellen.

Je hebt affiniteit met de organisatie en hart voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. Het is noodzakelijk dat de nieuwe voorzitter voldoende tijd heeft om deze nevenfunctie goed in te vullen en dat hij bereid is om zijn relevante netwerk ter beschikking te stellen. 

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform de Wet Normering Topinkomen (de Swinhove Groep ingedeeld in klasse III van de WNT) en de adviesregeling NVTZ. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 10 november. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De virtuele intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 15 en 22 november. De gesprekken bij de Swinhove Groep vinden in de week van 29 november, 6 en 13 december plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Informatie kun je bij haar inwinnen op 06 51310950. Wij lezen graag terug waarom je deze nevenfunctie wilt vervullen. Je cv met motivatie zien we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk