ingrid

2 Leden raad van Toezicht

Organisatie

Het CVD heeft een 7-hoofdige Raad van Toezicht. Twee leden zijn recent afgetreden. De RvT is het orgaan dat op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst ze de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Ze fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). Uiteraard alles conform de vastgelegde statuten en de code van good governance. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • kwaliteit en veiligheid;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.
De raad komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar.
 
Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. Daarnaast is het bij de samenstelling relevant dat zowel de regionale binding als inhoudelijke kennis goed geborgd is.

Het Centrum Voor Dienstverlening (verder te noemen CVD) is een grote maatschappelijke dienstverlenende organisatie in Rotterdam. Ze biedt al meer dan 40 jaar een breed, samenhangend pakket aan diensten op het gebied van vrijwilligerswerk, maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang. Het CVD hanteert de volgende drie principes: burgerschap, leefbaarheid en participatie. Ze gelooft dat elke Rotterdammer talenten heeft en dat er soms professionele ondersteuning nodig is om die talenten te kunnen benutten. Het CVD biedt die ondersteuning en doet dat met een breed scala aan diensten en producten. Daarbij wordt vaak samengewerkt met woningcorporaties, GGZ-instellingen, scholen en overige organisaties.Zo'n 550 medewerkers en een groot aantal vrijwilligers bereiken jaarlijks ruim 25.000 Rotterdammers en werken vanuit 25 locaties verspreid over heel Rotterdam. Ze bieden hulp en ondersteuning aan burgers, veelal met sociaal economische en/of sociaal maatschappelijke problemen, om zich zó te ontwikkelen dat men zich in de samenleving kan handhaven, ontplooien, actief kan deelnemen aan het maatschappelijk leven én verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen kan dragen. De kernwaarden die daarbij horen zijn: erin geloven, integer zijn, verbinding maken en ontwikkelingsgericht zijn. Het CVD heeft een goede reputatie. De omzet van de organisatie bedraagt momenteel + € 34 miljoen.

Ook voor het CVD verandert er veel op 1 januari 2015. De context van het sociaal domein wordt steeds zakelijker en de toekomst is niet meer zo zeker als die ooit was. Weinig is nog vanzelfsprekend, opdrachtgevers veranderen en er ontstaan complexe en hybride samenwerkingsconstructies. Dit  vergt nog meer van het ondernemerschap van de organisatie: strategische keuzes maken, innovatief zijn, kansen zien en verzilveren, risico's inschatten en daarop acteren, financiën op orde hebben, deskundige en gedreven professionals die vanuit hun expertise de klanten in hun kracht zetten en inzetten op nieuwe samenwerkingsvormen. Het CVD is en blijft ambitieus en heeft voor de komende jaren het motto 'Koersvast, de weg naar excellente dienstverlening' gekozen om in te spelen op deze veranderende tijden. Het CVD wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder. Voor de Raad van Toezicht van Het CVD zoeken wij 2 nieuwe leden.
 

De Functie

Wij zoeken kandidaten die passen in een context die volop in beweging is. Uiteraard zoeken we goede toezichthouders die hart hebben voor het sociaal domein in het algemeen en de maatschappelijke dienstverlening in het bijzonder; die graag de discussie aangaan, tegenwicht bieden en willen en kunnen sparren. Dus zowel steunend zijn als tegenwicht bieden. Ze moeten passen bij de cultuur van het CVD en deze Raad van Toezicht waarin op prettige wijze relevante thema's worden besproken.
We zoeken nieuwe leden die stevig, pragmatisch en professioneel zijn; het gesprek willen aangaan over de verdere professionalisering van de rol van toezichthouder; informeel maar wel kritisch zijn, humor hebben en passen bij de Rotterdamse no nonsens cultuur. Die open en authentiek zijn en in staat om, met een brede blik en oriëntatie, toezicht te houden op een organisatie van deze omvang. Zoals hierboven genoemd zoeken we leden met:
 • kennis van en ervaring met de transities in het sociaal domein op strategisch niveau; dit lid moet snappen wat het betekent om in deze complexe hybride vormen te opereren, weet hoe zorg- en welzijnsorganisaties zich tot elkaar en tot de gemeenten verhouden en welke strategische keuzes daarin van belang zijn. Van het lid dat kennis heeft van de transities in het sociaal domein verwachten we dat deze actief is in zijn/haar loopbaan. Een achtergrond als hoge ambtenaar van VWS of een strategische rol bij een kennisinstituut zou van toegevoegde waarde zijn; het is ook mogelijk dat dit lid zelf bestuurder is van een (zorg/welzijn)organisatie die nu te maken heeft met de decentralisaties. Het is prettig als dit lid beschikt over relativeringsvermogen, beschouwend en rustig van aard is. Gezien de mogelijke belangenverstrengeling hoeft bij dit lid geen sprake te zijn van regionale binding, affiniteit met de stad natuurlijk wel.
 • (maatschappelijk) ondernemer:  het CVD zal zich steeds meer als maatschappelijk ondernemer moeten profileren. De helft van de omzet is niet meer zeker; opdrachten moeten worden binnengehaald en het geografische werkveld worden uitgebreid naar buiten Rotterdam. Er moet op een andere manier worden onderhandeld met gemeenten en samengewerkt met de externe partners, collega instellingen en andere relevante stakeholders. Daarom zoeken we voor de RvT uitbreiding op dit thema. Dit nieuwe lid heeft veel gevoel en ervaring met voor financiën en is een echte ondernemer die denkt in kansen en mogelijkheden. We zoeken iemand die vernieuwend is, sociaal ondernemerschap uitdraagt en innovatief is. Een gedreven optimist die het gat in de markt ziet en autonoom handelt. Een stevige persoonlijkheid die niet snel terugdeinst en die tegenkracht biedt. Met een naar buiten gerichte blik en veel gevoel bij het sociaal domein. Van dit lid wordt wel verwacht dat hij/zij geworteld is in Rotterdam en haar directe omgeving.
Je hoeft voor deze rol geen ervaring als toezichthouder te hebben. Het is voor de beide nieuwe leden een mooie omgeving om het vak van toezichthouder te leren. Eén van de twee leden wordt op voordracht van de OR benoemd.
 

Het Profiel

De twee nieuwe leden dienen over de volgende competenties te beschikken:
 • affiniteit met de doelstelling van het CVD;
 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en vernieuwing en innovatie in de brede maatschappelijke dienstverlening in het bijzonder;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als het
  CVD stellen.
Uiteraard geldt voor ieder lid dat ze affiniteit heeft met de doelgroep en hart voor de sector. Ze moeten intrinsiek gemotiveerd zijn om juist hier toezicht te willen houden. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Uiteraard kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. Gezien de huidige samenstelling van de raad en de toekomstige wisselingen (conform het rooster van aftreden) willen we minimaal 1 man benoemen. Uiteraard is het prettig dat de raad een afspiegeling is van de Rotterdamse maatschappij. 
 

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van deze RvT is € 5.000,= per jaar (inclusief 21% BTW). De termijn om op deze positie te reageren sluit op 11 januari. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in januari. De gesprekken bij de CVD vinden plaatsen in februari. Eén van de twee leden wordt op voordracht van de OR benoemd. Een gesprek met de OR maakt onderdeel uit van de procedure. Aan het eind van de gespreksrondes worden referenties ingewonnen. De procedure wordt begeleid door ons bureau, in de persoon van Ingrid Venekamp. Bij haar kunt u meer informatie opvragen. Het is de intentie om de benoemingsprocedure eind februari af te ronden. Wij lezen graag terug waarom u één van deze nevenfuncties wilt vervullen, of u momenteel actief bent in uw loopbaan en wat uw regionale binding is. Uw cv met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures.
 

Deel deze pagina in uw netwerk