ingrid

3 Leden Raad van Toezicht (Delft)

Organisatie

Stichting PerspeKtief biedt in de regio Delft, Westland en Oostland hulp aan cliënten die opvang (vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld en maatschappelijke opvang), woonbegeleiding en dagbesteding nodig hebben. PerspeKtief staat voor herstel en participatie. Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, dakloos zijn of bij wie het leven niet vanzelf gaat vanwege psychische problemen worden geholpen in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past.

PerspeKtief biedt zorg op maat achter de eigen voordeur van de cliënt en waar nodig een veilig tijdelijk thuis. De zorg- en dienstverlening gaat uit van wat de individuele cliënt wil en nodig heeft en is afgestemd met eventuele andere zorg- of dienstverleners die rondom dezelfde cliënt en zijn of haar netwerk staan.
PerspeKtief is in 2007 ontstaan uit een fusie van diverse organisaties. De omzet van PerspeKtief bedraagt € 17,4 miljoen en ze biedt met ruim 260 medewerkers ondersteuning aan circa 1000 cliënten. De organisatie werkt nauw samen met collega-zorginstellingen, woningcorporaties, gemeenten en andere ketenpartners. De organisatie ziet zich de komende jaren gesteld voor een aantal uitdagingen. De overheveling van de AWBZ naar de Wmo en het scheiden van wonen en zorg en de daarmee gepaard gaande extramuralisering en vermindering van het aantal plaatsen Beschermd Wonen heeft grote consequenties voor het zorgaanbod en de huisvestingsstrategie. Strategische samenwerking, zorginnovatie en ondernemerschap zijn speerpunten. De organisatie blijft zich focussen op de zelfredzaamheid en eigen kracht van de cliënt waarbij het vergroten van de kwaliteit van leven en het werken aan zelfstandig wonen, werk en netwerk centraal staan. Ze wil in de toekomst kwalitatief betere dienstverlening leveren aan meer cliënten voor hetzelfde geld. PerspeKtief gelooft in zorg die toekomstbestendig is en perspectief biedt voor haar cliënten.

De Functie

De Raad van Toezicht van PerspeKtief bestaat momenteel uit vijf leden. Recent is een nieuwe voorzitter benoemd en eind 2013 treden twee leden af. De vicevoorzitter treedt eind 2014 af; vanwege de continuïteit is gekozen om nu drie nieuwe leden te werven. Eind 2014 wordt er binnen de Raad van Toezicht een nieuwe vicevoorzitter gekozen. De Raad bestaat dus tijdelijk uit zes leden en vanaf 2015 uit vijf. De Raad van Toezicht is het orgaan dat op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst ze de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Ze fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bijvoorbeeld belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). Uiteraard alles conform de vastgelegde statuten en de code van good governance. Het is de kunst van een goede Raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De Raad komt 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar.
De onderwerpen waarop de Raad toezicht houdt zijn onder andere:
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • kwaliteit en veiligheid;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

Bij een goede Raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. Daarnaast is het bij de samenstelling relevant dat zowel de regionale binding als inhoudelijke kennis goed geborgd is.
PerspeKtief heeft behoefte aan drie nieuwe leden met de volgende portefeuilles:

 • financiële deskundigheid; dit lid neemt tevens plaats in de auditcommissie;
 • HRM en verandermanagement;
 • Zorg en welzijn.
Onafhankelijk van deze portefeuilles wil de raad haar kennis ook uitbreiden op deze thema’s:
 • strategische vraagstukken;
 • marktpositionering en externe samenwerking;
 • (zorg)ondernemerschap;
 • inzicht in gemeentelijke en bestuurlijke processen met een ingang in de lokale politiek;
 • kennis van strategische huisvestingsvraagstukken.

Het Profiel

Wij zoeken kandidaten die passen bij de cultuur van PerspeKtief en bij de stijl van deze Raad. Een aantal eigenschappen is voor deze rol onontbeerlijk: intrinsieke betrokkenheid en motivatie; een open, directe en informele stijl; oprecht en kritisch; een flexibele en evenwichtige persoonlijkheid die goed kan schakelen tussen abstracte en concrete zaken. Zoals hierboven genoemd zoeken we leden met kennis van en ervaring met financiën (de voorkeur gaat uit naar een kandidaat met ervaring in het bedrijfsleven), expertise op het gebied van HRM en verandermanagement en het brede maatschappelijke domein (voor deze portefeuille zoeken we kandidaten die ervaring hebben opgedaan in de opvang-, hulp- dan wel zorg- verlenende instellingen, het concept van waardevolle zorg kennen en affiniteit hebben met cliëntparticipatie).
De drie nieuwe leden dienen over de volgende competenties te beschikken:
 • affiniteit met de doelstelling van de stichting;
 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en vernieuwing en innovatie in de zorg en hulpverlening in het bijzonder;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als PerspeKtief stellen.

Uiteraard geldt voor ieder lid dat ze affiniteit heeft met de doelgroep en hart voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Uiteraard kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. Van de drie nieuwe leden moeten er twee ervaring hebben als toezichthouder, een regionale binding hebben en actief zijn in hun loopbaan. Kortom: wij gaan op zoek naar de ideale combinatie van de drie nieuwe leden.
 

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht van PerspeKtief is (conform de NVTZ richtlijnen) vastgesteld op een honorarium van € 6.000,= per jaar. De termijn om op deze positie te reageren sluit op 29 september 2013. De intakegesprekken bij ons bureau in Rijswijk vinden plaats tussen 15 oktober en 4 november. De gesprekken bij PerspeKtief vinden plaatsen op 13 en 18 november.
Deze gesprekken worden begeleid door ons bureau in de persoon van Ingrid Venekamp. Bij haar kunt u meer informatie opvragen. Het is de intentie van de Raad om de benoemingsprocedure dit jaar af te ronden. Wij lezen graag terug waarom u één van deze nevenfuncties wilt vervullen, voor welke portefeuille u opteert, wat uw specifieke bijdrage is aan één of meer van de eerder genoemde thema’s, of u ervaring heeft als toezichthouder, of u momenteel actief bent in uw loopbaan en wat uw regionale binding is.

Deel deze pagina in uw netwerk