ingrid 1504 85 Banner

5 Leden raad van toezicht Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid

Organisatie

De RvT van SJTZHZ wordt nu bemand door drie tijdelijke leden. Het is de intentie om de nieuwe 5 hoofdige RvT op 1 maart te benoemen. De RvT is het orgaan dat de organisatie en de bestuurder de maat neemt en kritisch toetst of wat er gebeurt ook daadwerkelijk bijdraagt aan de missie en doelstelling van deze bijzondere organisatie en bijdraagt aan de ontwikkeling van de jeugdzorg in de brede maatschappelijke context. Doet de organisatie waar ze voor is? Deze RvT moet zich heel bewust zijn van de veranderingen die met dit stelsel beoogd worden en vanuit dat blikveld haar rol innemen.
De RvT is de werkgever van de bestuurder. Tevens toetst ze de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Ze fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). Uiteraard alles conform de vastgelegde statuten en de code van good governance. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • kwaliteit en veiligheid;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.
De raad komt 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar.
 
Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. Daarnaast is het bij de samenstelling relevant dat zowel de regionale binding als inhoudelijke kennis goed geborgd is.
 
De SJTZHZ heeft behoefte aan 5 leden met de volgende rollen/portefeuilles:
 • De voorzitter: in deze rol bent u de schakel naar de bestuurder en de RvT en weet u beiden op de juiste wijze te verbinden. U geeft inhoud aan de werkgeversrol richting de bestuurder. U bereidt, in overleg met de bestuurder, de agenda voor de raadsvergaderingen voor, bent verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad en voor het voeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurder. Daarnaast wordt specifiek van de voorzitter verwacht dat hij/zij leiding geeft aan de ontwikkeling van deze nieuwe RvT, sturing geeft aan de meningsvorming en besluitvorming in de raad en de eventuele meningsverschillen weet te overbruggen.
 • Een lid met kennis van de transities in het sociaal domein op strategisch niveau: het zijn turbulente tijden in deze sector. De decentralisatie van de jeugdzorg, verschuiving van de AWBZ naar de WMO en de participatiewet, alles verandert. Daarom zoeken we een lid dat op strategisch niveau veel kennis heeft over en ervaring met deze diverse transities in het sociaal domein.
 • Politiek/bestuurlijk: zoals u kunt lezen heeft de SJTZHZ te maken met een grote diversiteit aan politieke gremia, financieringsstromen en belanghebbenden. De gemeenten spelen vanaf 1-1-2015 een grote rol in de jeugdzorg. Daarom is het noodzakelijk dat de RvT wordt gecompleteerd met iemand die veel ervaring heeft in het politiek/bestuurlijke veld.
 • Financiële deskundigheid; het spreekt voor zich dat in dit tijdsgewricht een financieel expert niet mag ontbreken in de RvT. Dit lid neemt tevens plaats in de auditcommissie.
De vijfde portefeuille staat nog open en kan een mix zijn van bovenstaande thema’s maar kan ook worden ingevuld door iemand met een hele sterke regionale binding.
 
 Het nieuwe jeugdstelsel treedt in 2015 in werking en dan valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Partijen die betrokken zijn bij het jeugdbeleid in Zuid-Holland Zuid willen dat jeugdigen gezond en veilig opgroeien, kansen krijgen om zich te ontwikkelen en naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Als dat niet lukt, wordt eerst gekeken naar de eigen mogelijkheden en oplossingen binnen het gezin en de (opvoed)omgeving. Is dit ontoereikend, wordt jeugdhulp geboden. Dit altijd met behoud van de regie over het eigen leven en volgens de gezamenlijke principes: meer preventie en vroegtijdige ondersteuning, passende zorg, zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig en ondersteuning dicht bij het gezin. Alle aanbieders van jeugdhulp en  cliëntvertegenwoordigers in de regio Zuid-Holland Zuid hebben samen met alle gemeenten besloten om hiertoe een aparte stichting op te richten voor jeugdteams in wijken; de Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid (verder te noemen SJTZHZ).
 
De SJTZHZ is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de prestaties van de jeugdteams, die direct en indirect ca. 13.000 cliënten professionele hulp en ondersteuning bieden. De teams worden gevormd door professionals van diverse organisaties en komen, eventueel na een periode van detachering, in dienst van de SJTZHZ. De stichting zal + 135 FTE in dienst hebben en de verwachte omzet bedraagt circa € 12 miljoen. De stichting wordt ondersteund door de tevens nieuw opgerichte coöperatieve vereniging 'Care&able'.
 
De Service Organisatie Zuid Holland Zuid is voor de jeugdteams de formele vertegenwoordiger van de gemeentes. Per gemeente wordt aangesloten op lokaal beleid en lokale voorzieningen.
De jeugdteams vormen de spin in het web van het jeugdstelsel en hebben tot doel dat jeugdigen opgroeien tot zelfredzame burgers, dat meer opvoeders zelfredzaam zijn en dat meer sociale netwerken van gezinnen en buurten actief zijn. De teams werken hulpvraaggericht, leveren zoveel mogelijk maatwerk en dragen bij aan  maatschappelijk rendement. Het gezin voert de regie en de professional ondersteunt (één gezin, één plan, één regisseur). Binnen het jeugdteam zijn de professionals vanuit verschillende expertises (Jeugd & Opvoedhulp, Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugd Licht Verstandelijke Beperkte zorg) actief. In hun werk staat continuïteit, beschikbaarheid, responsiviteit centraal. Bij alles wat ze doen houden ze een scherp oog op de onafhankelijkheid die ze innemen jegens overige zorgaanbieders, de juiste 'match' tussen cliënt en professional, dat er geen cliënten tussen wal en schip vallen en dat er voortdurend wordt geleerd en verbeterd. Daarbij staat de vraag centraal hoe met niet meer dan de beschikbare middelen de best mogelijke ondersteuning kan worden geboden voor alle mensen die dat (het meest) nodig hebben. Voor deze nieuwe organisatie zoeken we 5 leden die de Raad van Toezicht willen vormen.
 

De Functie

Wij zoeken kandidaten die de visie van de SJTZHZ onderschrijven en omarmen en passen in een context die volop in beweging is. Het is een nieuwe organisatie en we zoeken kandidaten die hier goed in gedijen. Die snappen dat de werkelijkheid weerbarstig is en aan continue verandering onderhevig is. Toezichthouders die begrijpen dat dit een lerende organisatie in een lerend stelsel is en daar veel gevoel en affiniteit mee hebben. Die genuanceerd denken, zich goed bewust zijn van hun omgeving en de complexiteit van deze regio goed aanvoelen.
Die snappen dat het een uitdaging is voor deze organisatie de transitie te realiseren in een tijd van bezuinigingen en in een omgeving met diverse politiek/bestuurlijke opdrachtgevers. Die de balans kunnen vinden tussen het toetsen van de besluiten van de bestuurder, het steunen van de bestuurder en het opereren in het politieke veld. Dus naast een kritische houding is geduld en relativeringsvermogen van belang. Uiteraard zoeken we goede toezichthouders die hart hebben voor het sociaal domein in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder; die graag de discussie aangaan, tegenwicht bieden en willen en kunnen sparren. Dus zowel steunend zijn als tegenwicht bieden. Respect voor de diversiteit in levensovertuigingen in deze regio is onontbeerlijk. Zoals hierboven genoemd zoeken we leden met:
 • de kwaliteiten van een voorzitter: die leden in hun kracht en hen ondersteunt hen bij de wens om als RvT te professionaliseren. U vult met natuurlijk gezag en overwicht het voorzitterschap in en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de komende discussies over onder andere de strategische keuzes rond de positie van de SJTZHZ. U hebt ervaring als toezichthouder en bij voorkeur een visie op een lerende organisatie.
 • kennis van en ervaring met de transities in het sociaal domein in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder; dit lid moet snappen wat het betekent om in deze hybride vormen te opereren, weet hoe zorgorganisaties zich tot elkaar en tot de gemeenten verhouden en welke strategische keuzes van belang zijn. We zoeken iemand die vernieuwend is, ondernemerschap uitdraagt en innovatief en pragmatisch is. Van het lid dat kennis heeft van de transities in het sociaal domein verwachten we dat deze actief is in zijn/haar loopbaan. Gezien de mogelijke belangenverstrengeling hoeft bij dit lid geen sprake te zijn van regionale binding, affiniteit met de regio natuurlijk wel. Ook voor dit lid geven wij de voorkeur aan iemand met een kijk op lerende organisaties.
 • politiek/bestuurlijke expertise en ervaring met de (bij voorkeur gemeentelijke) overheid: voor deze rol zijn deze vaardigheden en eigenschappen onontbeerlijk: strategisch sterk, analytisch, verbindend, organisatie sensitief en procesgevoelig.
 • financiële expertise spreekt voor zich.

Het Profiel

De nieuwe leden dienen over de volgende competenties te beschikken:
 • affiniteit met de doelstelling van de SJTZHZ;
 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de SJTZHZ stellen.
Uiteraard geldt voor ieder lid dat ze affiniteit heeft met de doelgroep en hart voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Uiteraard kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. Van de 5 nieuwe leden moeten er 3 ervaring hebben als toezichthouder, een regionale binding hebben en actief zijn in hun loopbaan. Kortom: wij gaan op zoek naar de ideale combinatie van de 5 nieuwe leden die deze unieke kans om bij te dragen aan de transitie willen pakken.
 

Aanbod en procedure

Deze nieuwe RvT stelt zelf haar honorarium vast. Een indicatie voor de vergoeding is voor de voorzitter
€ 8.500,= en voor de leden € 5.500,= (conform de adviesregeling van de NVTZ). De termijn om op deze posities te reageren sluit op 1 januari. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in januari. De gesprekken bij de SJTZHZ vinden plaatsen in februari. Deze gesprekken worden begeleid door ons bureau, in de persoon van Ingrid Venekamp. Bij haar kunt u meer informatie opvragen. Het is de intentie om de benoemingsprocedure eind februari af te ronden. Wij lezen graag terug waarom u één van deze nevenfuncties wilt vervullen, voor welke portefeuille u opteert, wat uw specifieke bijdrage is aan één of meer van de eerder genoemde thema's, of u ervaring heeft als toezichthouder, of u momenteel actief bent in uw loopbaan en wat uw regionale binding is. Reageren kan via www.bosmanvos.nl/vacatures.
 

Deel deze pagina in uw netwerk