ingrid 1504 85 Banner

Adviseur In voor zorg! 8 - 16 uur

Organisatie

hele land
In voor zorg! is het stimuleringsprogramma van het ministerie van VWS voor organisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg, gehandicaptenzorg en langdurende geestelijke gezondheidszorg. Het programma heeft als doel deze organisaties toekomstbestendig te maken en moet uiteindelijk leiden tot meer klant- en vraaggerichte organisaties. De organisaties worden ondersteund bij de volgende thema’s: professionals, bedrijfsvoering, zorg op afstand en ketenzorg (www.invoorzorg.nl). VWS heeft aan Vilans gevraagd om dit programma uit te voeren. De eerste tranche liep van 2010 t/m 2012 en wij hebben ruim 20 opdrachten vervuld. Voor de tweede tranche heeft Vilans weer een aanbesteding uitgeschreven en we hebben ook voor deze termijn de gunning gekregen. Hier zijn we erg blij mee en trots op. Het betekent concreet dat zorginstellingen tot eind 2015 hun vraag kunnen indienen. Het programma loopt operationeel tot medio 2017. Wij kunnen dus weer offreren op de aangeboden opdrachten. We willen je hier graag bij betrekken en bieden je de mogelijkheid om als adviseur/coach In voor zorg! een bijdrage te leveren aan dit programma. Het zijn inhoudelijk complexe en uitdagende opdrachten die aansluiten bij de actuele thematiek en dynamiek in het sociaal domein en die, door hun inzet en doorlooptijd, goed te combineren zijn met andere werkzaamheden.

De Functie

Een aantal voorbeelden van uitgevraagde projecten:
 • herijk de missie en visie van een samenwerkingsverband in de GGZ; vertaal deze naar doelen en activiteiten zodat het rendement van de samenwerking zichtbaar wordt;
 • coach het netwerk van zorgaanbieders bij het ontwikkelen en implementeren van het transmurale zorgpad palliatieve zorg;
 • ondersteun een zorgorganisatie bij het opnieuw inrichten van haar ondersteunende processen tegen de achtergrond van de aanstaande veranderingen in de financiering van de langdurende zorg, de overheveling van de AWBZ naar de WMO en de transities in het sociale domein;
 • spiegel de directie en het MT bij het maken van de strategische keuzen op basis van een heldere positionering als maatschappelijk partner voor de gemeenten waarin de organisatie actief is en realiseer een gewenste cultuurverandering van ‘zorg voor’ naar ‘zorgen dat’;
 • lever een bijdrage aan de organisatorische en inhoudelijke lijn tussen het regionale en lokale netwerk Dementie;
 • help bij de invoering van zelforganisatie en wijkgericht werken;
 • coach een grote VVT organisatie bij de kanteling van de organisatie gericht op transregionale klantgroepen gefaciliteerd door een infrabedrijf en ondersteund door een bestuursbureau;
 • coach de organisatie (op alle niveaus) bij het implementeren van het verandertraject “Naar eenvoud”;
 • coach de organisatie bij begeleiding implementatie van het project Leerlijnen in het organisatieonderdeel ouderenpsychiatrie;
 • coach de organisatie in de ouderenzorg op de inhoudelijke herstructurering van de zorg, gericht op verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid (zorgprocessen voor de doelgroep ‘mensen met dementie’);
 • start een traject op gericht op cultuur- en gedragsverandering rond belevingsgerichte zorg; ondersteun de organisatie bij het ontwikkelen van dit traject en begeleidt ze bij de uitvoering;
 • ondersteun, in het verlengde van de strategie en het beleid, de organisatie bij het gezamenlijk identificeren van de cliëntprocessen zodat zij deze kan ontwerpen en beheersen, zodat deze processen verbeterd en vernieuwd kunnen worden en kosten worden gereduceerd.
 • begeleid de extramuralisering in de ouderenzorg als gevolg van de afslanking van ZZP’s.
 • implementeer de transitie naar zelfsturende teams.
De inzet varieert per uitvraag, is gemiddeld 1 tot 2 dagen per week en de opdrachten lopen meestal tussen de 9 maanden en 1,5 jaar.

Het Profiel

Per uitvraag varieert het gevraagde profiel. Een rode draad is uiteraard te ontdekken. Ten eerste dient u een aantal opdrachten als adviseur/coach te hebben verricht in de langdurende zorg. Dus specifiek niet als interim manager, maar juist als degene die de organisatie adviseert en meeneemt, de interne projectleider coacht, verandertrajecten ontwikkelt, begeleidt, implementeert en borgt. Op zo’n manier dat de organisatie daarna zelf in staat is om de verandering te consolideren. We kunnen het belang van implementeren en borgen niet voldoende benadrukken. Ten tweede kunt u een referentieproject overleggen dat aansluit bij de opdracht in de uitvraag. Ten derde bent u in staat om kort en bondig uw visie op de aanpak van de opdracht te formuleren. Tenslotte hebben wij een aantal ervaringseisen en competenties op een rij gezet die de uitvragen gemeen hebben: de adviseur die het beste past bij In voor zorg! uitvragen heeft aantoonbare kennis van en ervaring met/in:
 • advieswerk (minimaal 8 jaar)
 • programma- en procesmanagement in de langdurige zorg
 • veranderkennis en veranderervaring (een verandercoach)
 • het SMART opstellen van een plan van aanpak
 • projectmatig werken
 • het creëren van draagvlak in alle lagen van de organisatie en u bent in staat om kennis over te dragen zodat deze kennis geborgd wordt in de organisatie
 • de condities die nodig zijn voor een leerklimaat, implementatie en borging
 • advieswerk (minimaal 8 jaar)
 • grootschalige veranderingstrajecten in instellingen voor langdurende zorg
 • coaching en adviseren van Raden van Bestuur, leidinggevenden on the job, gericht op organisatieverandering en managementstijl
 • met het trainen en coachen van medewerkers en middelmanagers (teamleiders)
U bent/kunt:
 • organisatiebewust
 • procesmatig sterk
 • ervaren met ondersteunen van leerprocessen
 • enthousiasmerend, verbindend en inspirerend
 • coachend, zowel op individueel als op groepsniveau
 • luisteren en reflecteren
 • kritisch: durft te vertalen/benoemen wat er niet gezegd wordt
 • daadkrachtig en doortastend
 • systematisch en planmatig
 • praktisch en flexibel
 • zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig
 • werken met vaste formats

Aanbod en procedure

Als je al eerder een kennismakingsgesprek hebt gevoerd met één van onze adviseurs, is het voldoende om aan te geven dat je interesse hebt. Zo niet, dan gaan we graag met je in gesprek. Wij zorgen er voor dat je de uitvragen van In voor zorg! toegestuurd krijgt. Hierbij ontvang je ook de formats waarmee je je offerte dient te maken. Een offerte bestaat uit een cv en een uitgewerkt referentieproject. Wij beoordelen deze offerte, overleggen met je over de passendheid en informeren je over de voortgang. De onderdelen van de offerte worden bij In voor zorg! separaat van elkaar beoordeeld en van punten voorzien. Als jouw offerte de meeste punten krijgt, worden referenties nagetrokken en wordt je uitgenodigd om je visie te schrijven en te presenteren aan de tranchemanager van In voor zorg!. Als dat positief verloopt, word je voorgesteld aan de organisatie.

Eén van de exclusiecriteria is, dat je de afgelopen 1,5 jaar geen opdrachten hebt uitgevoerd voor de betreffende opdrachtgever. Het tarief voor deze uitvragen ligt tussen € 75,= en € 100,= (inclusief reiskosten, exclusief btw), afhankelijk van de zwaarte van de opdracht en de markt.

Deel deze pagina in uw netwerk