ingrid 1504 85 Banner

Bestuurder (36 uur) Den Haag

Organisatie

De Respect Zorggroep is een middelgrote en ondernemende zorginstelling met drie locaties in het gebied Groot Scheveningen. Cliënten kiezen voor de Respect Zorggroep 'omdat het goed voelt'. Vanuit de missie en de visie dat ze cliënten respecteren in wat zij vinden, voelen en willen, bieden de ruim 750 medewerkers en een groot aantal vrijwilligers zorg, behandeling en diensten aan 1000 intra- en extramurale cliënten. Ze ondersteunen de cliënt optimaal bij de regie over het eigen leven. In de naam Respect zijn de kernwaarden verankerd: Respectvol, Enthousiast, Samen, Professioneel, Efficiënt, Creatief, Thuisgericht.  

De Respect Zorggroep is een marktgerichte organisatie met de triple A status. De financiële positie van de organisatie is sterk en de omzet bedraagt € 45 miljoen. De vraag en behoefte van de cliënt staan centraal en de producten en diensten worden daarop afgestemd. De zorgverlener gaat steeds meer een coördinerende rol vervullen. Zij gaat in gesprek met de cliënt en de mantelzorger om de zorgvraag van de cliënt te verwezenlijken met behulp van zijn/haar sociale netwerk. Dus van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. De nadrukkelijke plaats die de mantelzorger inneemt in zorg en welzijn van de cliënt is cruciaal. De cliënten wonen thuis als dat kan of in één van de locaties als dat nodig is. Er zijn kleinschalige woongroepen voor cliënten met chronisch somatische en psychogeriatrische klachten en een jongerenafdeling voor cliënten met NAH/HIV en Aids. Daarnaast biedt de Respect Zorggroep palliatieve zorg, revalidatiezorg, somatische en psychogeriatrische deeltijdbehandeling, thuiszorg en een psychogeriatrisch screeningspoli. Een acute opname- en observatieafdeling is in oprichting.

Uiteraard heeft de hervorming van de ouderenzorg ook grote consequenties voor de Respect Zorggroep. De stelselwijziging, demografische ontwikkelingen, vastgoedontwikkelingen en innovatie en technologie zijn relevante thema's. Om in te spelen op deze uitdagingen is een breed gedragen meerjarenplan (ondernemingsplan 2015-2017) ontwikkeld. Vanwege het vertrek van de huidige twee bestuurders is de topstructuur, in het kader van de uitdagingen waar Respect voor staat, tegen het licht gehouden. Er is nu gekozen voor een 1-hoofdig bestuur. Voor de positie van deze bestuurder zoeken we goede kandidaten.

De Functie

De bestuurder is verantwoordelijk voor:

 • doorontwikkelen van de strategische koers en uitwerken van de consequenties;
 • realiseren van de ambitieuze plannen en bijbehorende organisatieveranderingen;
 • leiden en aansturen van de organisatie;
 • zowel in- als extern positioneren en profileren van de organisatie.
Doorontwikkelen strategische koers
Het ondernemingsplan 2015 - 2017 heeft veel draagvlak. Het is de uitdaging voor de nieuwe bestuurder om de gekozen strategische lijn verder uit te werken. Welke positie neemt Respect in? Voor welk verzorgingsgebied kiest ze? Doet ze dat zelfstandig of in samenwerking met partners? Wat doet de organisatie vooral niet en waarom? Wat betekent dit voor het vastgoed? Zijn er realistische groeiscenario's en wat betekent dat voor de intra- en extramurale dienstverlening? Welke samenhang is er tussen de diverse gekozen thema's? Dus de heldere analyse die er ligt goed onderbouwd vertalen naar keuzes en prioriteiten. De bestuurlijke agenda vaststellen en hierover helder communiceren. Het vastgoed dossier speelt door de transitie naar verpleeghuiszorg en het scheiden van wonen en zorg een grote rol.
 
Realiseren van de ambitieuze plannen
Het maken van plannen is een talent van de organisatie; bij het realiseren ervan kan ze ondersteuning gebruiken. Van de nieuwe bestuurder wordt verwacht dat de plannen, ideeën en begrippen zover uitgewerkt zijn dat zowel de inhoudelijke veranderingen als de omslag van de organisatie daadwerkelijk gaan werken.
 
Leiden en aansturen van de organisatie
In deze rol is de bestuurder verantwoordelijk voor de directe aansturing van 7 MT leden en indirect van de 750 medewerkers. De nieuwe bestuurder speelt een significante rol in de benodigde veranderingen van de organisatie, zowel in de structuur als de cultuur. U creëert de randvoorwaarden waaronder zowel MT-leden als medewerkers in hun kracht komen. U faciliteert hen opdat zij ervoor kunnen zorgen dat de cliënt het zo goed mogelijk heeft en dat de kwaliteit van de zorg uitmuntend blijft. U levert een relevante bijdrage aan de totstandkoming van een aanspreekcultuur. U bent verantwoordelijk voor de financiële positie van de organisatie.
 
Externe positionering en profilering
De organisatie heeft een goede naam opgebouwd in de regio. U speelt een belangrijke rol in het onderhouden en verder uitbouwen van relevante externe relaties, zoals de gemeenten, het zorgkantoor, corporaties, welzijn, andere zorgaanbieders, huisartsen, Zorgscala etc.. U verkent nieuwe strategische verbanden, welke partners zijn relevant voor Respect en hoe gaat de organisatie daarmee om?

De bestuurder is de gesprekspartner voor de OR en CCR en rapporteert aan de Raad van Toezicht. Dit is een mooie functie in een financieel gezonde organisatie met een goede reputatie waar meer dan voldoende uitdagingen liggen.
 

Het Profiel

Voor deze veelzijdige functie zoeken we een stevige, doortastende bestuurder die zaken daadwerkelijk realiseert. Een sociaal ondernemer met een visie op ouderenzorg die meerdere malen grote organisatieveranderingen heeft begeleid. Een communicatief sterke leider die intern de verbinding legt en extern de organisatie representeert. U hebt een afgeronde academische opleiding en minimaal 5 jaar ervaring in een eindverantwoordelijke functie. U hebt actuele kennis van en ervaring in de intramurale zorgsector en u weet wat er speelt in de extramurale zorg. U bent een strateeg met bedrijfskundig inzicht die beschikt over implementatiekracht. Iemand met het talent en de ambitie om de organisatie echt verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Dus afspreken, aanspreken, borgen. U hebt affiniteit met vastgoed. Iemand die financieel verstandig is en een groot hart heeft voor de zorg, die goed kan balanceren tussen zakelijkheid en sociale bewogenheid en betrokkenheid.
 
U herkent zich in deze competenties:

 • Visie en strategisch inzicht: kan boven de materie uitstijgen en de grote lijnen zien, neemt als het moet afstand van de dagelijkse praktijk, maakt een heldere en scherpe analyse, heeft een visie en beschikt over conceptuele denkkracht.
 • Resultaatgericht en besluitvaardig: handelt snel en adequaat, stelt de juiste prioriteiten en neemt tijdig, zorgvuldig en op consistente wijze beslissingen.
 • Maatschappelijk ondernemerschap: is niet afwachtend maar neemt het initiatief om de gang van zaken te beïnvloeden, heeft het lef om met nieuwe ideeën te komen, ziet kansen en mogelijkheden, anticipeert op relevante ontwikkelingen en is maatschappelijk betrokken. Voelt zich verantwoordelijk alsof het zijn eigen organisatie is.
 • Leiderschap: benut de kracht van de medewerkers, schept de randvoorwaarden waaronder professionals kunnen groeien en geeft daarbinnen de ruimte die nodig is voor ontwikkeling. Spreekt mensen met behoud van de relatie aan op gemaakte afspraken, doorziet verhoudingen, luistert goed en snapt wat er gebeurt in een organisatie. Faciliteert en coacht. Realiseert met behoud van de relatie effectieve sturing van de organisatie, neemt de regie, biedt richting, structureert, contracteert, delegeert, houdt het overzicht, monitort de voortgang en borgt de resultaten.
 • Samenbindend vermogen: kan mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak.
 • Ambassadeurschap: staat pal voor de organisatie, snapt wat er in het sociaal domein in het algemeen en de zorgsector in het bijzonder gebeurt, kent de gevoeligheden en weet hierop te anticiperen. Bespeelt actief de netwerken van de relevante stakeholders om de doelen van de Respect Zorggroep te realiseren.
 • Politiek/bestuurlijke sensitiviteit: kent de bewegingen in het krachtenveld, heeft veel gevoel voor verhoudingen, snapt de gevoeligheden, anticipeert hierop en schakelt soepel en onafhankelijk tussen de diverse gremia, leeft zich in, snapt de diverse belangen die spelen en is communicatief en adviesvaardig.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform inschaling in bezoldingsklasse E maximaal € 148.879,= bruto per jaar op basis van een fulltime aanstelling. Uw CV met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 1 oktober 2015. De intakegesprekken bij ons bureau worden op 7, 8, 9, 13 en 14 oktober gevoerd. De gesprekken bij de Respect Zorggroep vinden plaats vanaf 20 oktober. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Informatie over deze vacature kunt u telefonisch opvragen t/m 11 september.

Deel deze pagina in uw netwerk