ingrid

Bestuurder (full time) Hendrik Ido Ambacht

Organisatie

MEE Plus ondersteunt mensen met een (vermoeden van een) beperking, bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme. Ze gaat uit van de eigen kracht van de cliënt en zijn omgeving en wil zijn zelfredzaamheid vergroten. Ook geeft MEE Plus gemeenten en organisaties inzicht in het werkveld, de wet- en regelgeving en de invloeden op het leven van en de omgang met iemand met een beperking. De medewerkers van MEE Plus reiken oplossingen aan, coördineren deze en bouwen een duurzaam, informeel netwerk rondom de cliënt. MEE Plus is onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen. Een verwijzing of indicatie is niet nodig en de ondersteuning is kosteloos.
 
Meedoen mogelijk maken. Dat is de missie van MEE Plus. Voor veel mensen met een beperking is het moeilijk om hun leven zo te organiseren dat meedoen voor hen mogelijk is. Mensen met een beperking hebben soms een steuntje in de rug nodig om zich zelfstandig te kunnen redden. Om die ondersteuning vraaggericht en slagvaardig overal in Nederland te kunnen bieden vinden de MEE-organisaties dat zij er samen een taak in hebben. De focus van MEE Plus op zelfredzaamheid, inclusie en participatie van mensen met een beperking en “kwetsbare mensen met een te grote afstand tot alles” is een blijvende noodzaak die in verbinding met alle netwerkpartners wordt uitgedragen.
 
De MEE Plus Groep kent 3 stichtingen: MEE Plus, MEE Plus Ondersteuning en Beheer en MEE Drechtsteden en beslaat vijf regio’s: Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (Gorinchem), Brabant Noord (Oosterhout en Waalwijk), Drechtsteden (Dordrecht), Midden-Holland (Gouda) en Zuid-Hollandse Eilanden (Spijkenisse). De ondersteunende diensten en staf zitten in Hendrik-Ido-Ambacht. Daarnaast maakt Mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning deel uit van de MEE Plus Groep. De MEE Plus groep is lid van MEE NL, de coöperatieve vereniging van MEE organisaties. Bij de MEE Plus groep zijn + 245 medewerkers werkzaam en de organisatie heeft een jaaromzet van € 16,5 miljoen.

Het organogram kunt u bij ons opvragen. 

De decentralisatie en transformatie van de zorg, arbeidsparticipatie en het sociaal domein vragen om herijking van de dienstverlening en herinrichting van de organisatie. De kracht van de organisatie wordt gevormd door de expertise van de cliëntondersteuners; het verbinden en borgen van de MEE expertise in het sociaal domein is de komende periode essentieel. MEE Plus is een vooruitstrevende organisatie die sterk geworteld is bij haar cliënten en het innovatieve portfolio-denken op de kaart heeft gezet. MEE Plus heeft de strategische keuze gemaakt om een niche speler te zijn: zij is voor de gemeenten dé instantie voor cliënten met een beperking. Ze focust zich daarbij in het bijzonder op de onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een verstandelijke beperking, autisme en NAH. De inzet van MEE Plus medewerkers in de sociale wijkteams en vanuit de welzijnsexpertise wordt hierdoor sterk ingekleurd. MEE Plus heeft door alle ontwikkelingen in het sociaal domein te maken met teruglopende inkomsten. De omzetdaling van 15% in 2015 heeft MEE Plus redelijk goed kunnen opvangen. De organisatie staat ook  de komende jaren voor de uitdaging om kosten te reduceren en inkomsten te laten stijgen. Een aantal ombuigingsplannen ligt klaar en wordt in 2016 uitgevoerd.
De MEE Plus groep is vanwege het vertrek van de huidige bestuurder op zoek naar een maatschappelijk betrokken, ervaren en ondernemende bestuurder.

De Functie

De essentie van deze functie is 3-ledig:
 
Positioneren van MEE Plus als dé instantie voor cliënten met een beperking
Het is uw taak om de niche positionering en de professionele identiteit van de medewerkers te verstevigen, de expertise van MEE Plus nog verder te ontwikkelen en het MEE merk binnen de regio’s te waarborgen. Daarbij is de organisatie als vehikel niet heilig, de expertise vasthouden wel. Dit betekent dat u de huidige organisatie door deze woelige tijden heen loodst en anticipeert op alle landelijke en regionale ontwikkelingen. U concretiseert de toegevoegde waarde van MEE Plus op zo’n manier dat de gemeenten MEE Plus willen contracteren en dat MEE Plus nieuwe projecten binnenhaalt bij andere stakeholders. U bent verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de strategische koers; innovatie van nieuwe dienstverlening en product ontwikkeling. U denkt diverse scenario’s uit, biedt inzicht in de consequenties en maakt heldere keuzes over de te volgen koers. Het is de kunst dat het goede van MEE Plus voor haar cliënten behouden wordt en dat de organisatie wel mee blijft bewegen in dit domein. En dit op zo’n manier dat de cliënten van MEE Plus zich goed geholpen voelen.
 
Herinrichten en aansturen van de organisatie
De bestuurder stuurt direct de directeur MEE Drechtsteden, de directeur MEE Ondersteuning en Beheer, de manager Finance, Control en ICT, de senior adviseurs HRM, Marketing/Communicatie en Kwaliteit/Beleid en de Directie assistent aan. Indirect bent u verantwoordelijk voor + 245 medewerkers.
U realiseert de organisatieveranderingen die nodig zijn in dit veranderende sociaal domein. Om alle toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden kijkt u kritisch naar de optimale structuur en inrichting van de organisatie. U zorgt dat de verhouding tussen het primair proces en ondersteunende diensten klopt. U kijkt of het aantal managementlagen nodig is voor de toekomst. U creëert de randvoorwaarden voor de doorontwikkeling van zelfsturende teams en u faciliteert de professionals zodat deze zich verder kunnen ontwikkelen in hun professionele expertise, sociaal ondernemerschap en zelfstandigheid. U zorgt ervoor dat alle competenties, die nodig zijn om de ambities van MEE Plus waar te maken, op de juiste plek in de organisatie aanwezig zijn.
 
U realiseert een gezonde en duurzame bedrijfsvoering. In deze financieel onzekere tijden stuurt u stevig op cijfers en biedt u helder inzicht in de resultaten die MEE Plus realiseert. U houdt scherp zicht op het vastgoed dossier, zorgt voor optimale kostenbeheersing en kijkt naar mogelijkheden om het eigen vermogen te vergroten. De bestuurder is verantwoordelijk voor het genereren van tijdige en betrouwbare
management informatie voor de Raad van Toezicht. U zorgt dat MEE Plus organisatorisch klaar is voor de toekomst.
 
Extern representeren van de organisatie
Er ligt een groot en relevant netwerk en u bestendigt deze relaties. U representeert MEE Plus in deze hybride context. U bent het boegbeeld en laat in allerlei gremia de toegevoegde waarde van MEE Plus zien. U handhaaft de koploperspositie van MEE Plus en u profileert de dienstverlening in het externe netwerk zodanig dat het hele netwerk het MEE merk herkent. U kijkt verder naar partijen met wie MEE Plus kan samenwerken, u onderzoekt de mogelijkheden die er op dit gebied zijn, zowel op het primair proces als op de ondersteunende diensten en u realiseert nieuwe verbindingen. U voert de lobby naar lokale en politieke belangenorganisaties van de doelgroep.
 
De bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht.

Het Profiel

U hebt een afgeronde academische opleiding en minimaal 5 jaar ervaring opgedaan in een eindverantwoordelijke functie of op een positie waarbij u integraal en zelfstandig (in- en extern) verantwoordelijk was voor een aanzienlijk deel van de organisatie. U hebt meerdere malen duurzame organisatieveranderingen doorgevoerd. U kunt de MEE identiteit onderschrijven; u hoeft niet uit het werkveld te komen maar wel aantoonbare affiniteit met de doelgroep hebben. U bent een verbinder pur sang en u bent in staat om het belang van de cliënten van MEE Plus op overtuigende wijze bij de gemeenten over het voetlicht te brengen. U kunt het verhaal goed op papier zetten en u weet hoe het werkt met diverse geldstromen en complexe constructies. U kunt helder aantonen waarom het snijvlak van het publieke en sociale domein u goed past en waarom het cliëntperspectief voor u belangrijk is. We lezen graag terug waar en wanneer u deze competenties heeft moeten inzetten en met welk resultaat. Wij zoeken de kandidaat die begrijpt dat het in deze functie om balanceren gaat tussen: 

 • Strategisch/visionair en sterk op bedrijfsvoering.
 • Extern het MEE merk profileren en intern de medewerkers in hun kracht zetten.
 • Organisatie ontwikkeling en goede cijfers. 
 • Ondernemen en organisatie herinrichting.
 • Anticiperen op alle landelijke en regionale ontwikkelingen en focus aanbrengen/besluiten nemen. 
 • Innoveren en borgen.
 • Ideeën genereren en keuzes maken.
 • Trends en ontwikkelingen signaleren en focus aanbrengen/keuzes maken. 
 • Kansen en mogelijkheden zien en het lef hebben om na te denken over krimpscenario’s.
 • Een niche speler willen zijn en tegelijk de samenwerking en verbinding opzoeken.
 • Natuurlijk overwicht en ruimte geven.

Kortom: we zoeken een stabiele ondernemer en goede manager met politiek/bestuurlijke sensitiviteit die het leuk vindt om het om de meerwaarde van MEE Plus overtuigend neer te zetten en die goed gedijt in een onzekere situatie.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform inschaling in bezoldingsklasse II maximaal
€ 120.000,= bruto per jaar op basis van een fulltime aanstelling. De bestuurder van MEE Plus krijgt een aanstelling van 3 jaar. Waarom u belangstelling hebt zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 30 december. De intakegesprekken bij ons bureau worden tussen 11 en 19 januari gevoerd. De gesprekken bij MEE Plus vinden plaats in de week van 25 januari en 1 februari. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp.
 

Deel deze pagina in uw netwerk