francine

Bevlogen Directeur Bestuurder (32-40 uur) Heerhugowaard

Sluitingstermijn

Organisatie

Zorgoptimalisatie Noord-Holland (ZONH) is het regionale organisatieadvies- en implementatiebureau voor het optimaliseren van zorg en welzijn met de basis van de zorg als specialisatie. ZONH is de partner voor eerstelijns zorgverleners alsmede voor partijen in zorg en welzijn en de gemeenten. ZONH werkt samen met deze partijen aan goede zorg voor de burger in Noord-Holland. Verbeteren van zorg is voor ZONH een opdracht met een 3-ledig doel:

 • Bevordering van gezondheid en welzijn van de bevolking
 • Verbetering van de kwaliteit van de zorg
 • Vermindering van de kosten van de zorg

ZONH bestaat uit een groep van 15 gedreven en deskundige adviseurs en experts die sterk verbonden zijn met de regio’s in Noord-Holland. Op basis van gedegen kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen, ondersteunen zij de totstandkoming van programma’s en projecten om tot goede geïntegreerde zorg te komen, passend bij de vraag van mensen, dichtbij op regionaal en wijkniveau. ZONH faciliteert, adviseert en voert projectmanagement uit. Als één van de Regionale Ondersteuning Structuur organisaties (ROS’en) in Nederland, wordt ZONH gefinancierd vanuit vooral publieke middelen, die deels via de preferente zorgverzekeraars (€ 2 miljoen) aan ZONH worden toegekend.
Met de inzet van ZONH wordt zorg en welzijn voor de burger passend en slim georganiseerd en ontstaat evenwichtige zorg: zinnig en zuinig, doelgericht en efficiënt, gestuurd door de zorgvrager, zo optimaal mogelijk georganiseerd en duurzaam. Dit gebeurt door het organiseren en versterken van samenwerking, aanjagen van innovatie en verandering en het stimuleren van eigen regie en zelfzorg. De focus ligt op ondersteuning van de eerstelijnszorg organisaties en haar zorgverleners, maar verdergaande verbetering in de zorg vraagt nauwe samenwerking met zowel de eerste lijn als met zorggroepen, gemeenten, welzijnsorganisaties, tweede lijn, zorgverzekeraars én de inwoners. ZONH toont hierin leiderschap in de regio om te zorgen voor focus en synergie.
ZONH heeft geen commerciële belangen. Andere financiering, maatschappelijke ontwikkelingen en innovatie zijn aan de orde van de dag. ZONH koerst mee op deze veranderingen en bevindt zich in een fase van herpositionering en her organisatie. Afgelopen jaar heeft de organisatie zich doorontwikkeld in het bijzonder met betrekking tot de interne finance, planning en control cyclus, waarbij ook afscheid is genomen van medewerkers. Het verder ontwikkelen als organisatie is een speerpunt van ZONH, zowel inhoudelijk als financieel.
ZONH zoekt nu een bevlogen directeur bestuurder die deze interne ontwikkeling verder invulling geeft en meebouwt aan de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie die ZONH nog sterker positioneert als het regionaal expertise centrum op gebied van zorginnovatie en- integratie.

De Functie

Er ligt een uitdaging om de organisatie stevig te positioneren in samenwerkingsverbanden met het oog op integrale zorg. Niet alleen in de bestaande, maar juist daar waar vernieuwing nodig en mogelijk is gelet op de ontwikkelingen van integratie in zorg en welzijn. Je bent integraal eindverantwoordelijk voor de aansturing, positionering en kwantitatieve/kwalitatieve resultaten van ZONH. Je zet de strategische koers uit, ontwikkelt een lange termijn visie en meerjarenbeleid en je bent eindverantwoordelijk voor een goede bedrijfsmatige aansturing van de organisatie. Je speelt actief in op huidige en op toekomstige ontwikkelingen in de (financiering van de) zorg – 0de, 1e  lijn en transmuraal – en maatschappij. Je zorgt dat er samenhang is tussen de collega’s in het ZONH team onderling en in relatie tot het externe veld: vanuit de huidige realiteit en continu met oog op korte en lange termijn ontwikkelingen in zorg en welzijn. Dit betekent dat je aandacht op meerdere terreinen ligt en in het bijzonder op:

Versterking externe en inhoudelijke expertise
Je onderhoudt en ontwikkelt het relatienetwerk met externe belanghouders (huisartsengroepen en andere 1e lijns professionals, zorgverzekeraars, gemeenten, welzijnsorganisaties, zorginstellingen). Je ontwikkelt de strategische beleids- en organisatiedoelen. Het resultaat is dat de strategische oriëntatie op de positie van ZONH, mede in het licht van nieuwe ontwikkelingen in het kader van overheidsbeleid, is vorm gegeven op een flexibele -‘agile’- wijze. Inhoudelijk zijn de strategische beleids- en organisatiedoelen naar de diverse voor de (1e lijns) zorg relevante beleidsvelden doorvertaald.

Aansturen van de interne organisatie
Je geeft inspirerend leiding zodat iedereen effectief en efficiënt functioneert. Dat betekent dat je zorgt voor een inhoudelijk aangescherpte koers van gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde dienstverlening en een goed verloop van de planning- en control cyclus. Je zorgt dat collega’s zich verbonden voelen met de organisatie en elkaar, en voor elkaar instaan; dat relevante expertise op inhoud en proces  onderling uitgewisseld wordt en op effectieve wijze continu in relatie staat tot externe signalen. Je geeft verder vorm aan en verankert de ingezette interne transitie naar een modern doelgericht en resultaat gedreven non-profit regionaal ‘consultancy’ centrum van statuur.

Je draagt zorg voor optimale medezeggenschap met de personeelsvertegenwoordiging in de zin van de WOR. Uiteraard onderhoud je actief de relatie met en leg je verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het Profiel

Je bent een inspirerend persoon, ontwikkelingsgericht met visie en tegelijk iemand die focus aan weet te brengen. Je bent de stuwende kracht, die met medewerkers samen nieuwe mogelijkheden verkent. Vanuit gezamenlijkheid wil je zorgen dat ZONH de organisatie is die regionaal een breed vertrouwen biedt, zowel op inhoud als op de persoon. Je bent degene die ontwikkelingen faciliteert met, binnen en tussen regionale zorgpartners op zo’n excellente wijze dat iedereen er onderdeel van uit wil maken. Dat betekent dat je schakelt tussen strategie en praktijk, tussen proces- en taakgericht, tussen mens en inhoud, tussen de relatie en de afspraken en dat je daarbij continu in staat bent te schakelen opdat de organisatie blijft aansluiten op (ook onvoorziene) actualiteiten. Maar ook dat je buiten de geëigende paden denkt en doet, zodat er vernieuwingen tot stand komen, die duurzaam verbeteringen betekenen voor het 3-ledige doel.

Je bent zichtbaar binnen en buiten de organisatie; je stuurt en verbindt op een heldere, consistente manier en met gevoel voor verhoudingen en met kennis van de vaak uiteenlopende belangen. Je weet zowel intern als extern te verbinden en zet mensen in hun kracht. Je eigen ondernemerschap werkt als inspirerend en aanlokkend voorbeeld voor anderen, zowel binnen als buiten de organisatie. Binnen ZONH weet je de balans te vinden tussen het creëren van ruimte die nodig is voor de ontwikkeling van de ZONH professionals en het afkaderen vanuit de resultaatgerichte zakelijkheid die ZONH eigen moet zijn. Je hebt een scherpe en integrale visie op zowel de externe ontwikkelingen in de zorg en de interne organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering. Je bent zakelijk en resultaatgericht vanuit het principe “hard op de inhoud en zacht op de relatie”. Dat vraagt gevoel voor zaak, taak en mens, heldere communicatie, besluitvaardigheid en heldere kaders. Dit maakt dat je beschikt over:

 • Sociaal ondernemerschap
 • Nuchterheid en doordachte lef
 • Beïnvloedend vermogen
 • Politiek/bestuurlijke sensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn en organisatiesensitiviteit
 • Samenbindend vermogen
 • Effectieve leiderschap
 • Prestatiemotivatie, resultaatgericht- en besluitvaardigheid

Kortom, je bent gedreven om het vernieuwende boegbeeld van de organisatie te zijn.

Je beschikt over:

 • Academisch denk- en werkniveau
 • Ruim 5 jaar relevante ervaring als directeur en/of bestuurder
 • Aantoonbare kennis van de gezondheidszorg, in het bijzonder van de 1e lijnszorg
 • Kennis van het veranderende zorglandschap en de positie van organisaties / partijen daarin
 • Bedrijfseconomisch inzicht
 • Ervaring met netwerken en positioneren van de eigen organisatie in de samenleving, in uiteenlopende partijen binnen het zorgveld en richting samenwerkingspartners en financiers
 • Kennis van en ervaring met relevante
  • zorgfinancieringsmodellen en te verwachten veranderingen daarin
  • ontwikkelingen, o.a. met betrekking tot e-health, integrated care, Triple en Quadruple Aim
  • change management uitdagingen in het bijzonder binnen de zorg
 • Aantoonbare ervaring met ontwikkelen en implementeren van vernieuwde concepten in de zorg
 • Affiniteit met de regio

Aanbod en procedure

Het salaris is afhankelijk van ervaring en bedraagt conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT 2), klasse I met een maximum van € 98.000. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 25 juni 2017. De eerste gesprekken zijn in de week van 26 juni op ons kantoor in Rijswijk. Gesprekken bij ZONH vinden half juli plaats. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen. 
Je CV met motivatie zien we graag tegemoet.


Deel deze pagina in uw netwerk