francine

Bevlogen voorzitter Lymevereniging en een stevige secretaris (8 uur) Amersfoort

Sluitingstermijn

Organisatie

De Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (Lymevereniging) zet zich in voor voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontacten ten behoeve van haar 2200 leden. De Lymevereniging doet al het mogelijke om medische en sociale zorg voor lymepatiënten te verbeteren en te waarschuwen voor de risico’s van Lyme-besmettingen. Daarnaast maakt de vereniging zich hard voor betrouwbare diagnoses en behandelingen en het noodzakelijke onderzoek. Om wetenschappelijk onderzoek te financieren zoekt de vereniging een breed draagvlak onder andere belanghebbenden. Dat betekent voorlichting op lokaal, regionaal en landelijk niveau, maar ook een politieke lobby. Het zijn de leden die de vereniging vorm geven op vrijwillige basis. Er is gekozen voor een platte organisatiestructuur en korte lijnen, heldere afbakening en afspraken over verantwoordelijkheden. Zo werkt het bestuur aan de algemeen bestuurlijke taken, vertegenwoordigt het de vereniging naar externe partners, faciliteert het werkgroepen en geeft het sturing aan het realiseren van de doelen. Werkgroepen verrichten werkzaamheden met mandaat van het bestuur en binnen financiële kaders. Er is in de afgelopen tijd door het bestuur veel werk verzet in het initiëren en vormgeven van het expertisecentrum. Netwerken zijn ontsloten en samenwerking is ingezet met wetenschappelijk onderzoek en een betere diagnosestelling als resultaat. Ook internationaal zijn al diverse contacten gelegd ter bevordering van het delen van kennis. De vereniging heeft haar administraties ondergebracht bij het HOB (het ondersteuningsbureau), dat tevens een beperkt aantal secretariële taken uitvoert. In de toekomst is de wens om meer ondersteuning te genereren zodat het bestuur zich meer kan richten op besturen in plaats van uitvoeren.

Kernboodschap
De ziekte van Lyme kan iedereen overkomen. De laatste jaren wordt er een stijging van het aantal lymepatiënten gemeld. Tijdige diagnose en behandeling zijn noodzakelijk om chronische ziekte te voorkomen. In de praktijk zijn er grote problemen met de diagnose en de behandeling, waar patiënten de dupe van kunnen worden. De Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten streeft naar het oplossen van deze problematiek en wil dit graag doen in samenwerking met de medische wereld. De ziekte van Lyme is complex. Er zijn nog veel hiaten en openstaande vragen in de wetenschap, die meer wetenschappelijk onderzoek behoeven. De Lymevereniging wil ondersteuning bieden aan zowel patiënten als goede behandelaren in de strijd tegen de ziekte.

Toekomst vereniging
De vereniging is een belangrijke speler in het bevorderen van onderzoek en het opzetten van een expertisecentrum. Dit gebeurt naast voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Dit betekent dat de vereniging een goede gesprekspartner wil zijn en blijven van overheden, verzekeraars, universiteiten en farmaceutische industrie, in goede samenwerking en afstemming met hen en andere stakeholders. De vereniging heeft de ambitie om te groeien.

De Functie

Het bestuur bestaat uit 7 leden. Ieder bestuurslid wordt op voordracht van het bestuur door de ALV benoemd voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor tweemaal dezelfde periode. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de vereniging, zoals vastgelegd in de verenigingsstatuten. De hoofdtaken van het bestuur zijn:

 • doel en strategie vorming
 • doen uitvoeren van jaarplannen
 • aansturen van de organisatie en gemandateerde werkgroepen
 • externe vertegenwoordigen van de vereniging

Voor het bestuur zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter per 18 maart 2017. De vacature voor voorzitter ontstaat door het aflopen van de zittingsperiode van de huidige voorzitter.

De functie van bestuursvoorzitter
De functie van bestuursvoorzitter bestaat uit de volgende taak- en aandachtsgebieden.

 • Een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Lymevereniging
 • Het voorzitten van het bestuursoverleg en tevens eindverantwoordelijk voor de taken van het bestuur zoals hierboven beschreven.
 • Uitbreiden en onderhouden van functionele contacten met de belangrijkste stakeholders in het zorg veld.  Maatschappelijke ontwikkelingen entameren en op de agenda krijgen van gewenste beleidsinrichtingen. 
 • Samenwerking en kansen van samenwerking vergroten met bestaande en nieuwe verbanden en steeds vanuit het belang van de patiënt/leden van de vereniging.
 • Acteren in een politiek omgeving met soms tegenstrijdige belangen. De bestuurder moet daarbinnen onafhankelijk en in het verlengde van de patiënt/leden van de vereniging overeind blijven.

Het Profiel

De voorzitter herkent zich in de kwalificaties:
Een ervaren voorzitter met ervaring of affiniteit met het ziektebeeld.

 • Bekendheid met en gevoel voor de balans tussen de positie van leden en de eigen visie en koers van de Lymevereniging.
 • Een goede antenne hebben voor maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen en hierop proactief handelen en communiceren
 • Erkend worden als autoriteit en het vermogen helder en ter zake kundig en op het juiste moment te acteren.
 • Strategisch sterk ontwikkeld, breed denkend en analytisch.
 • Visionair, in staat anderen daarin mee te nemen. Maar ook beschikkend over voldoende pragmatisme zodat resultaten geboekt kunnen worden.
 • Samenwerker pur sang; heeft aantoonbare ervaring in het aangaan en onderhouden van samenwerkingsrelaties.
 • Uitstekend onderhandelaar. Incasseringsvermogen, lange adem en in staat om gemeenschappelijke mening uit veelheid te distelleren.
 • Uitstekende communicator, betrouwbaar, authentiek, onafhankelijk, integer en transparant.
 • Om kunnen gaan met ervaringsdeskundigen.
 • Relativeringsvermogen en gevoel voor humor.

We zoeken een bevlogen voorzitter, die op vrijwillige basis een bijdrage wil leveren aan de versterking van de positie van de Nederlandse Vereniging van Lymepatiënten. Denkend en handelend vanuit patiënten perspectief. Dat geldt ook voor de secretaris.

Profiel secretaris
Als secretaris ben je de spin in het web voor de vereniging. Je bent de organisator voor het bestuur van de vergaderingen en bent in die hoedanigheid ook op de hoogte van alle ontwikkelingen in de vereniging en maatschappelijke discussies omtrent Lyme. Sparringpartner van de voorzitter wat betreft agendering en strategie. De reguliere taken zoals en inkomende en uitgaande post, nieuwe aan- en afmeldingen van lidmaatschappen worden vanaf 2017 zoveel mogelijk door het HOB opgepakt. De secretaris van de vereniging richt zich op een soepel lopend proces in van de administratieve werkzaamheden. Je hebt overzicht wat er bij wie of welke werkgroep te beleggen valt. Je verzorgt de agendering en notulen van de bestuursvergaderingen, contractering van de vrijwilligers in overleg met vrijwilligers coördinator (indien die er is) en het opstellen van het sociaal jaarverslag. De secretaris heeft naast de secretaristaken ook inhoudelijke portefeuilles in het bestuur.

Dat betekent dat je je herkent in onderstaande kenmerken:

 • Goed organisatorisch vermogen
 • Houden van overzicht en contacten met alle werkgroepen
 • Goede schriftelijke vaardigheden
 • Bewaken van de voortgang en nakomen van afspraken
 • Onderhouden van het contact met het HOB
 • Organisatie van grote ledenbijeenkomsten zoals ALV, actieve ledendagen

Aanbod en procedure

Het gaat in beide rollen om onbezoldigde functies, voor acht uur per week.

Graag ontvangen wij uw brief met toelichting voor de rol, samen met curriculum vitae voor 12 januari 2017. Gesprekken bij de Lymevereniging worden gehouden op 23 januari 2017 in de 2de helft van de middag en ’s avonds. Hebt u behoefte aan meer informatie, dan kunt u zich wenden tot
Coby Adema. Email: coby.adema@lymevereniging.nl, tel: 06 5179 3705 of
Rob Bartels. Email: r.bartels@Lymevereniging.nl, tel: 06 2291 2350


Deel deze pagina in uw netwerk