ingrid

Directeur (32-36 uur) Haarlem

Sluitingstermijn

Organisatie

De Vereniging Samen Voor Betere Zorg (VBZ) is de vereniging van circa 35 zorgorganisaties (ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg) in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (KAM). De meeste zorgaanbieders uit de regio zijn lid van de VBZ.

Bureau VBZ is het uitvoerend orgaan van de vereniging. Hier zijn 14 hoog opgeleide professionals werkzaam en het bureau wordt geleid door een directeur. De omzet bedraagt + € 1,4 miljoen en bestaat voornamelijk uit ledencontributies en diverse projectsubsidies.

VBZ komt op voor het belang en de betekenis van de zorg- en welzijnssector in de regio en de gezamenlijke belangen van haar leden. VBZ richt zich op het samenhangende domein van behandeling, zorg en welzijn voor mensen met een ondersteuningsvraag en werkt aanvullend op wat de leden zelf doen. Vooral zaken die de leden afzonderlijk niet kunnen realiseren of thema’s waarbij overleg en afstemming nodig is, pakken zij gezamenlijk in VBZ op. VBZ voert haar activiteiten uit in de programma’s  Arbeidsmarkt en Zorg & Sociaal Domein.

Het landschap verandert ingrijpend. Een stijgende en veranderende zorgvraag en de vergrijzing veroorzaken druk op de arbeidsmarkt die ingrijpend verandert. De focus verschuift naar een regionale en intersectorale aanpak en de wens om samen te werken om de tekorten op te lossen wordt steeds groter.  De vermaatschappelijking van de zorg betekent dat mensen met een ziekte of beperking zoveel mogelijk blijven deelnemen aan de samenleving. Dit betekent dat de zorg en de aandacht voor deze mensen verschuift naar de samenleving als geheel. Een ingrijpende heroriëntatie en herinrichting binnen het domein van zorg, welzijn en wonen is onvermijdelijk. De kanteling van formele naar informele zorg heeft grote gevolgen voor alle partijen. VBZ wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de infrastructuur voor zorg en welzijn in de regio en betrokken partijen bij deze ontwikkelingen bij elkaar brengen om tot een concrete aanpak te komen.  VBZ maakt deel uit van een groot aantal (collegiale) samenwerkingsverbanden. Zo werkt ze met de 13 andere regio’s voor de arbeidsmarktthema’s samen in Regioplus.

De vereniging heeft een bestuur van 7 leden die door de ALV worden benoemd. De directeur van VBZ heeft een uitdaging elders geaccepteerd en we zijn op zoek naar goede kandidaten om haar te vervangen.

De Functie

Deze functie kent 3 hoofdtaken: positionering en profilering, doorontwikkeling van  VBZ en aansturen van het bureau. Tegen de achtergrond van alle genoemde ontwikkelingen is het de opdracht van de directeur van VBZ om steeds de toegevoegde waarde en de toekomstbestendigheid van het bureau te bewijzen. Als directeur van VBZ lever je een krachtige bijdrage aan verdere positionering en profilering van VBZ in een snel veranderend en complex speelveld. De directeur weet ontwikkelingen in de zorg en welzijn in de regio KAM te vertalen naar innovatieve activiteiten en vernieuwende projecten die het aantrekkelijk maken om lid te zijn van  VBZ. Vanuit een strategische visie zorg je dat VBZ blijft inspelen op relevante ontwikkelingen, waarbij je in staat bent uiteenlopende standpunten van de leden te verbinden. Je behartigt belangen van de leden, hebt oog voor en geeft ruimte aan de diversiteit van de (belangen van de) leden. Je vertegenwoordigt VBZ in contacten en overleggen met externen en onderhoudt en ontwikkelt relevante netwerken die de maatschappelijke positie van VBZ versterken. Het bureau heeft door de relatief kleine omvang een zekere kwetsbaarheid. De komende periode moet onderzocht worden of door intensivering van de samenwerking met andere organisaties de dienstverlening van het bureau verder verbeterd kan worden en/of de kwetsbaarheid verminderd. 

Het bureau moet inspelen op de veranderingen en innovaties aanjagen. Samen met de professionals werk je de programma’s arbeidsmarkt en zorg & sociaal domein verder uit zodat ze aansluiten bij de veranderende vraag van de spelers in dit complexe veld. Om de zorg toekomstbestendiger te maken wordt veel verwacht van de inzet van technologie in de zorg. Hier moeten flinke stappen worden gezet. Tegen een achtergrond van krimpende budgetten (bij de leden) ben je in staat om kansen te benoemen én te verzilveren en nieuwe produkten en diensten te ontwikkelen. Je organiseert financiering van nieuwe projecten en onderzoekt mogelijkheden van activiteiten en nieuwe vormen van dienstverlening.

Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van de bureauorganisatie en realiseert een verdere professionalisering waarbij kwaliteit, transparantie en integraliteit centraal staan. Je zorgt voor een gezonde bedrijfsvoering en creëert een klimaat waarin de professionals zich optimaal kunnen ontwikkelen en alle ruimte nemen om vanuit hun zelfstandige rol hun bijdrage te leveren. Je geeft ondersteuning aan het bestuur en bent het eerste aanspreekpunt voor het bestuur en de leden. Je zorgt voor een goede communicatiestructuur en informatievoorziening. Je bereidt de ALV, bestuursvergaderingen en bestuurlijke overleggen voor en zorgt voor de uitvoering van alle acties die hieruit voortvloeien. Je bent verantwoordelijk voor goede communicatie en public relations  van VBZ.

Het Profiel

Bij deze bijzondere functie opdracht past geen standaard profiel. Verbinding staat in deze positie centraal. We horen graag waarom jij je wilt verbinden aan VBZ. Waaruit blijkt dat je intrinsiek gemotiveerd bent voor Samen en voor Betere Zorg? Dat je omarmt waar de organisatie voor staat? Daarnaast is een aantal harde criteria onontbeerlijk: een academisch denk- en werkniveau en ervaring in een professionele, klant gestuurde organisatie of een belangenbehartiging / consultancy organisatie in de zorg of het sociaal domein.

Analytisch inzicht en een inspirerende en moderne visie op de gezondheidszorg en actuele ontwikkelingen rond zorg, welzijn en wonen is onmisbaar. Wellicht heb je eerder een kleine organisatie aangestuurd en is dit een mooie stap. Of je bent integraal verantwoordelijk geweest voor een onderdeel van een grotere organisatie, goed thuis op alle bedrijfsvoeringonderdelen en in staat eindverantwoordelijkheid te gaan dragen. Je bent bedrijfskundig sterk en hebt affiniteit met project- en programma management. Vijf competenties zijn voor deze functie onontbeerlijk: innovatie, verbinding, ondernemerschap, netwerken en ambassadeurschap. 

Hoe kun jij aantonen dat je:

 • De ambassadeur en hét boegbeeld bent van VBZ voor alle relevante partijen in de regio?
 • Tegelijk initiërend, voedend en verbindend naar bestuur en leden, inspirerend en motiverend naar de bureauprofessionals en netwerkend naar zorgverzekeraars, patiënten- en consumentenorganisaties, overheden en andere stakeholders kunt zijn?
 • Past in een organisatie die haar bestaansrecht en toegevoegde waarde moet blijven aantonen? Dat je VBZ zo kunt profileren en positioneren dat je voor alle partijen een vanzelfsprekende partner bent.
 • Een energieke en optimistische maatschappelijk ondernemer bent die anderen kan verbinden en inspireren? Die verandering en vernieuwing komt brengen? Die nieuwe produkten en diensten ontwikkelt en projectsubsidies binnenhaalt?
 • Integraal en sector overschrijdend kunt denken? Snapt dat de grenzen tussen de 0e, 1e e 2e lijn vervagen? Wat de kanteling naar informele zorg betekent en welke gevolgen die heeft voor de leden en voorVBZ?
 • Continu kan schakelen tussen strategie en operatie, de rol van gesprekspartners voor de leden en de operationele manager voor het bureau, zichtbaar zijn en dienend acteren, de rol van ambassadeur en de meewerkend voorman; persoonlijke stevigte en relativeringsvermogen.
 • Een manager bent die de hoog opgeleide professionals in hun kracht zet en een bijdrage levert aan de verdere organisatie ontwikkeling?
 • Een netwerker pur sang bent die soepel kan schakelen in dit complexe veld?
 • Zoveel overtuigingskracht hebt dat je zonder formele positie wel invloed en, als het nodig is, macht kan uitoefenen?
 • Voldoende senioriteit en politiek/bestuurlijke sensitiviteit voor deze functie hebt?
 • Affiniteit hebt met de regio?

Verras ons met je verhaal.

Aanbod en procedure

Deze functie in ingeschaald in fwg 75 van de cao VVT. Het all-in jaarsalaris bedraagt bruto maximaal circa € 100.000,= bij een fulltime dienstverband van 36 uur. De aanstelling is voor 32 – 36 uur en in eerste instantie voor een periode van vier jaar. Je kunt t/m 10 oktober 2017 reageren. De intakegesprekken bij Bosman & Vos worden op 13, 16 en 17 oktober gevoerd. De gesprekken bij VBZ vinden daarna (in oktober) plaats. Een (case)assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos.


Deel deze pagina in uw netwerk