ingrid 1504 85 Banner

Directeur 32 - 36 uur

Organisatie

Stichting Doras legt zich toe op het bevorderen van maatschappelijke participatie en sociale integratie van bewoners in Amsterdam-Noord. Met bijzondere aandacht voor hen die de greep op hun situatie dreigen te verliezen of kwijt zijn. De organisatie biedt diensten op het gebied van welzijn voor ouderen, algemeen maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en sociaal juridische hulpverlening. Zo’n 100 medewerkers en 120 vrijwilligers helpen mensen die vanuit hun sociaal-economische situatie of psychosociale, verstandelijke of fysieke beperkingen problemen ondervinden bij het deelnemen aan het maatschappelijk leven. Daarbij richten ze zich op het versterken van de kracht van mensen zelf en hun omgeving. De ondersteuning is daarop aanvullend en preventief van aard. De hulpverlening vindt plaats vanuit 4 integrale wijkteams. Stichting Doras is uitvoerder van het loket Zorg en Samenleven.

In 2009 heeft Stichting Doras besloten een fusieproces met 2 collega-instellingen stop te zetten en de keuze gemaakt om vooralsnog zelfstandig verder te gaan. De organisatie heeft een omzet van € 4,5 miljoen en de subsidierelatie met het stadsdeel moet vanaf januari 2012 opnieuw vorm gegeven worden. Stichting Doras staat daarmee voor de uitdaging om ook in de toekomst een financieel gezonde organisatie met een goede reputatie te zijn, die integrale, outreachende en activerende maatschappelijke dienstverlening verankert en verder ontwikkelt. Daarbij wil ze een lerende organisatie zijn die goed presteert, betrouwbaar is en voorbereid is op de maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. Voor Doras zoeken wij een nieuwe directeur.

De Functie

De directeur heeft als kerntaken:
1. Het aansturen van de organisatie:
 • Direct leiding geven aan 3 teamleiders, 5 staffunctionarissen en de administratie; indirect aan 100 medewerkers;
 • Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en versterken van de kracht van de medewerkers door het faciliteren, ondersteunen en contracteren en scheppen van randvoorwaarden zodat zij optimale dienstverlening aan cliënten kunnen leveren;
 • Optimaliseren van bedrijfsvoering en ondersteunende afdelingen en borgen van de organisatieveranderprocessen;
 • Verantwoordelijk zijn voor de resultaten van de organisatie (operationeel, financieel, personeel, kwaliteit, relatiebeheer en innovatie);
 • Periodiek informeren van het bestuur over het gevoerde beleid, de voortgang en de ontwikkelingen van de organisatie;
 • Als directeur optreden in het kader van de WOR en het onderhouden van een goede relatie met OR.
2. Strategie ontwikkeling en realisatie:
 • De verdere ontwikkeling en implementatie van bezuinigingscenario’s voor de korte en middenlange termijn;
 • Verdere ontwikkeling van de strategische visie zoals vermeld in het vierjarig beleidsplan, daarbij anticiperend op de maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Het vertalen van deze visie naar relevant beleid en implementeren en borgen van dit beleid;
 • Evalueren van de strategische koers om het aanbod van de dienstverlening actueel te houden.
3. In- en extern representeren van de organisatie:
 • Zowel intern als extern de missie, visie en cultuur van de organisatie uitdragen;
 • Onderhandelen met subsidiegevers en formeel en informeel schakelen tussen contacten met subsidiënten, samenwerkingspartner, het MT en het bestuur;
 • Onderhouden en ontwikkelen van netwerken die de marktpositie en het imago van de organisatie versterken;
 • In politieke en bestuurlijke circuits lobbyen, actief de samenwerking met andere organisaties zoeken.

Het Profiel

De nieuwe directeur/bestuurder heeft de volgende kennis en ervaring:
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Ruime managementervaring aangevuld met minimaal 3 jaar ervaring als eindverantwoordelijke directeur met financiën in de portefeuille;
 • Ervaring met organisatieveranderingen en reorganisaties;
 • Affiniteit met maatschappelijke dienstverlening;
 • Ervaring in de not-for-profitsector (bv. politiek, onderwijs, zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening) in een organisatie met hoog opgeleide professionals.
En herkent zich in onderstaande competenties:
 • Leiderschap: benut de kracht van de medewerkers, doorziet verhoudingen, ongeschreven regels en verborgen mechanismen in een organisatie. Snapt de positie van de functie, creëert afstand in nabijheid en bezit de flexibiliteit die het invullen van strategische, tactische en operationele rol vereist. Realiseert effectieve sturing van de organisatie, neemt de regie, biedt richting, structureert, delegeert, houdt het overzicht en monitort de voortgangscontrole.
 • Communicatief vaardig: is helder en duidelijk. Is in staat om met behoud van de relatie resultaatafspraken te maken en een aanspreekcultuur te ontwikkelen.
 • Netwerken: kent de bewegingen in het politieke krachtenveld, beschikt over bestuurlijke procesgevoeligheid; is het in- en externe boegbeeld van de organisatie, bespeelt actief de netwerken om de doelen van de organisatie te realiseren en lobbiet in de politieke context.
 • Maatschappelijk ondernemerschap: wacht niet af, maar neemt zelf het initiatief om de gang van zaken te beïnvloeden, anticipeert op relevante ontwikkelingen en is maatschappelijk betrokken.
 • Visie en strategisch inzicht: kan afstand nemen van de dagelijkse praktijk, heeft analytisch inzicht en conceptuele denkkracht en kan schakelen tussen de hoofdlijnen en het lange termijn beleid en de operationele uitvoering;
 • Beleidontwikkeling: vaardigheden om beleid te initiëren, ontwikkelen, implementeren en borgen.
 • Resultaatgericht en besluitvaardig: stelt de juiste prioriteiten en neemt tijdig, zorgvuldig en op consistente wijze beslissingen;
 • Samenbindend vermogen: kan mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak.
Samengevat:
Deze directeur/bestuurder kan deze organisatie zó door de komende jaren heen loodsen dat ze de betrouwbare en professionele organisatie blijft die het hoofd kan bieden aan alle relevante ontwikkelingen om haar heen.

Aanbod en procedure

Afhankelijk van ervaring bedraagt het salaris maximaal € 6.133,= bruto (schaal 14, CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening) per maand op basis van 36 uur per week.


Deel deze pagina in uw netwerk