crista

Directeur-Bestuurder (32-36 uur) SWA en KijkopWelzijn Albrandswaard en Barendrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Sinds 1 januari 2016 zijn Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) en Stichting KijkopWelzijn (KijkopWelzijn) samenwerkingspartners in het sociaal werk in Barendrecht en Albrandswaard.

SWA is de organisatie voor sociaal werk in Albrandswaard en richt zich op eigen initiatieven van burgers en het ondersteunen daarvan; zodat mensen kunnen meedoen en zelfstandig kunnen leven. SWA wil de maatschappelijke participatie van inwoners van Albrandswaard vergroten, door het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van projecten en activiteiten; met informatie, hulp en advies over wonen en welzijn, zorg en inkomen. SWA richt zich vooral op ondersteuning van kwetsbare burgers en groepen binnen de gemeente.
Het welzijnsbeleid van de gemeente Albrandswaard richt zich op preventie en kansen vergroten, de bestrijding van eenzaamheid en de initiatieven van bewoners en op verbinding van zorg en welzijn.
SWA heeft 13 medewerkers in dienst, er zijn ruim 150 vrijwilligers actief; de jaaromzet is bijna € 1 miljoen.

KijkopWelzijn ontwikkelt als sociaal werkorganisatie in Barendrecht diensten voor verschillende groepen, ouderen, jongeren en mantelzorgers; activiteiten en programma’s die de sociale samenhang vergroten en de participatie van bewoners bevorderen; ondersteuning aan cliënten om maatschappelijke knelpunten te voorkomen en op te lossen. Het welzijnsbeleid van de gemeente Barendrecht richt zich op drie hoofdthema’s: actieve participatie, zelfredzaamheid en onderlinge betrokkenheid. In 2019 wordt samen met informele en formele partners een open dialoog georganiseerd over de rol en positie van het sociaal werk in relatie tot bewonersinitiatief en de omgeving.
KijkopWelzijn heeft 30 medewerkers in dienst, er zijn ongeveer 175 vrijwilligers actief; de omzet is ruim € 1,5 miljoen.

SWA en KijkopWelzijn werken volgens de uitgangspunten en bedoeling van Welzijn Nieuwe Stijl; vraaggericht en outreachend, met de eigen kracht van bewoners als uitgangspunt. De organisaties hebben een eigen historie en lokale kenmerken; op veel onderdelen is de dienstverlening beroepsmatig vergelijkbaar, maar is de uitvoering verschillend. Beide organisaties werken samen met regionale zorgpartners zoals Humanitas, Aafje en Agathos, met politie en onderwijs, met het wijkteam, de woningcorporatie en de bibliotheek, met vluchtelingenwerk, kerken en verenigingen. Inwoners en ketenpartners in beide gemeenten waarderen SWA en KijkopWelzijn als partners die klantgericht zijn en die met kennis en expertise op het terrein van sociaal werk vorm en inhoud geven aan de lokale maatschappelijke agenda.
De gemeenten Barendrecht en Albrandswaard zijn in de ambtelijke organisatie onderdeel van het zogenoemde BAR-verband (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Het sociaal domein wordt lokaal vormgegeven; het beleidsmatig en strategisch werken aan samenhang en afstemming is in ontwikkeling.
In Ridderkerk bestaan partner-organisaties voor zowel sociaal werk als voor sport en welzijn, deze zijn in besturing en toezicht niet verbonden aan SWA en KijkopWelzijn.

De Functie

Als directeur/bestuurder ben je eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling, de vaststelling en de realisatie van de strategische koers van beide organisaties en de effecten daarvan op de verschillende beleidsterreinen (inhoudelijk, financiën, personeel, etc). Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van de doelstellingen binnen beide organisaties en het waarborgen dat de dienstverlening op korte en lange termijn aansluit bij de gemeentelijke - en marktontwikkelingen.
Je hebt een helicopterview op zo’n manier dat de synergie en meerwaarde van de (organisatorische) samenwerking en inhoudelijke samenhang ook in kwaliteit en professionaliteit, in dienstverlening en programma’s zichtbaar en herkenbaar is. Je onderhoudt interne en externe relaties, met opdrachtgevers en samenwerkingspartners, op een manier die recht doet aan de lokale verscheidenheid.
Je vergroot de zichtbaarheid, toont de toegevoegde waarde aan en laat het effect zien van wat de organisaties doen. Je zorgt voor goede profilering en positionering van KijkopWelzijn en SWA naar bewoners en vrijwilligers, samenwerkingspartners en gemeenten.
KijkopWelzijn en SWA zijn beide platte organisaties, met deskundige medewerkers op het gebied van ouderenadvisering, mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk en jeugd- en jongerenwerk. Je stuurt direct de ruim 40 medewerkers aan. De sociaal werkers werken op bescheiden schaal samen in programma’s, aan productontwikkeling en/of professionele kwaliteitsverbetering. Je geeft leiding aan de medewerkers die de ondersteunende diensten op het gebied van beleid, financiën, facilitaire zaken en administratie verzorgen; ook zij werken nog niet integraal voor beide organisaties.
Je brengt medewerkers in positie zodat zij ruimte hebben en nemen om te groeien; je creëert openheid en een cultuur van leren en aanspreken.
De samenwerking tussen SWA en KijkopWelzijn komt met name tot uitdrukking in de organisatie van bestuur en toezicht. De organisaties zijn zelfstandig, zij werken op bestuurlijk niveau samen doordat de directeur/bestuurder voor beide organisaties dezelfde is; en met een Raad van Toezicht die in personen voor beide organisaties dezelfde samenstelling heeft. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.
De directeur/bestuurder legt voor beide organisaties verantwoording af aan deze Raad van Toezicht.

Het Profiel

Als directeur/bestuurder weet je wat het betekent om te besturen in deze sector. Je bent een ervaren directeur of eindverantwoordelijk manager in het sociaal domein, voor wie het logisch is om deze stap te maken. Je denkt in kansen en mogelijkheden en weet medewerkers te enthousiasmeren voor de veranderingen waarvoor de organisaties staan. Je hebt een duidelijke visie op sociaal werk in de brede context van het sociaal en publiek domein; je hebt een leiderschapsstijl die gebaseerd is op ruimte voor de medewerkers om hun eigen professionaliteit vorm te geven. Je bent goed in staat om te schakelen tussen beide organisaties en synergievoordelen aan te boren, te benutten en te verrijken.

Voor KijkopWelzijn Barendrecht en Stichting Welzijn Albrandswaard zoeken we een directeur-bestuurder die aan de slag gaat met de ontwikkelopdracht:

 • Verdieping van inhoudelijke en organisatorische meerwaarde van de samenwerking.
 • Uitwisseling van kennis en kunde, kwaliteit en ervaring tussen de organisaties.
 • Innovatieve dienstverlening in het sociaal werk, samen met bewoners en partnerorganisaties.

Als directeur/bestuurder van SWA en KijkopWelzijn:

 • Ben je een strategisch denker, die keuzes maakt op basis van actuele ontwikkelingen in de branche en in het werkgebied; je investeert in draagvlak voor de koers van de organisaties, intern en extern.
 • Geef je leiding aan en borg je de gewenste duurzame samenhang en de meerwaarde van samenwerking, je inspireert tot vernieuwing en verandering die daarvoor nodig zijn.
 • Ben je duidelijk in het stellen van heldere kaders en je kunt (be-)sturen op hoofdlijnen; je geeft professionals de ruimte om inhoud te geven aan hun vakgebied; je bent sensitief voor de bijzondere band tussen medewerkers en vrijwilligers.
 • Ben je een echte netwerker, je bouwt en bestendigt relaties en kunt vaardig manoeuvreren in een (politiek) bestuurlijke omgeving; je hebt een leiderschaps- en bestuursstijl die gericht is op samenwerken waarbij veel aandacht is voor verhoudingen; je weet wat belangrijk is in de gemeenten en speelt daar effectief op in.

De directeur/bestuurder heeft:

 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Kennis van de ontwikkelingen in en een visie op het sociaal werk.
 • Ervaring als (eind) verantwoordelijk manager in het sociaal domein of aanverwante werkvelden.
 • Ervaring met innovaties i.s.m. maatschappelijke partners.
 • Kennis van managementtechnieken, organisatie-, personeels-, financieel en kwaliteitsbeleid.

Aanbod en procedure

De functiewaardering is gebaseerd op de adviesregeling bezoldiging bestuurders Sociaal Werk Nederland, het salarisniveau vergelijkbaar met schaal 13 van de CAO Sociaal Werk. Het maximumsalaris bedraagt € 6.065,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling.
Je kunt t/m 5 februari 2019 op de functie reageren (met motivatie en CV als Word documenten) via www.bosmanvos.nl. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 4 en 11 februari. De gespreksrondes bij KijkopWelzijn/SWA worden in de week van 18 en 25 februari gehouden. Een case-assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Je moet een VOG kunnen overleggen.
De organisatie streeft ernaar om de procedure eind februari 2019 te hebben afgerond.


Deel deze pagina in uw netwerk