crista

Directeur-bestuurder (Full-time) Cavent Hoeksche Waard

Sluitingstermijn

Organisatie

“Cavent wil dat je het beste uit jezelf haalt. Dat je weet wat je talenten en mogelijkheden zijn en dat je een plan hebt om je wensen te vervullen. Samen met jou, je familie en/of vrienden, buren en kennissen (we noemen dat je netwerk) maken we dat plan.”

Cavent is een innovatieve organisatie met een lange geschiedenis, stevig geworteld in de Hoeksche Waard; gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking in eigen woonvoorzieningen en met ambulante begeleiding. Cavent werd in 1967 opgericht als eerste protestants-christelijke stichting voor mensen met verstandelijke beperking in de Hoeksche Waard.
Cavent is Hoeksche Waard; alle voorzieningen zijn in de Hoeksche Waard, bijna alle 230 cliënten komen uit de Hoeksche Waard, net als een groot deel van de 160 medewerkers (95 fte) en vele vrijwilligers.
Medewerkers en vrijwilligers werken vanuit de ‘Methodische Werkwijze Cavent’ voor alle cliëntgroepen en het netwerk, in de intramurale en extramurale zorg. Een eigentijdse netwerkmethodiek die de kernwaarden Openheid, Gelijkwaardigheid en Respect voor Eigenheid verbindt.

Cavent biedt begeleiding in 4 woonvoorzieningen verspreid over de Hoeksche Waard, variërend van appartementen in een flat tot woon-, werk- en leefruimte in een boerderij; een vijfde woonvoorziening Stougjeshof met een vernieuwend concept ‘zelfstandig wonen en zorgen voor elkaar’ wordt nu gebouwd en medio 2019 geopend. Cavent kent niet alleen een groeiend aantal cliënten met ambulante begeleiding, ook de zorgvraag voor cliënten met complexe hulpvragen neemt toe. Het werk wordt gefinancierd uit de Wlz, PGB en andere bronnen; en sinds de decentralisaties in 2015 ook steeds meer uit de Wmo; naast het zorgkantoor is ook de lokale overheid een belangrijke opdrachtgever; totaalomzet ongeveer € 10 miljoen.
Door nieuwe vragen van veranderende cliëntgroepen, door de groei van de ambulante hulp en de verschuiving naar extramuralisering staat de organisatie voor de opgave om actuele en op maat gesneden dienstverlening duurzaam te borgen; in een nieuwe balans tussen flexibiliteit en stabiliteit, tussen behouden  en vernieuwen, implementeren en doorontwikkelen.  

De geschiedenis en achtergrond van Cavent is nauw verbonden met de kenmerkende, veelal christelijke, dorpscultuur van de Hoeksche Waard. Het Zuid-Hollandse eiland -een Nationaal Landschap- bestaat voor een groot deel uit polders met agrarische bedrijven en veel natuur; en grenst direct aan de Rotterdamse regio en de Drechtsteden. De vijf zelfstandige gemeenten, bestaande uit 17 dorpen met elk hun eigen ‘couleur locale’, worden per 1 januari 2019 bestuurlijk samengevoegd. Deze nieuwe gemeente Hoeksche Waard met circa 85.000 inwoners is dé gemeentelijke gesprekspartner en opdrachtgever van Cavent.

In verband met de pensionering van de huidige directeur-bestuurder ontstaat per 1 juni 2019 de vacature Directeur-bestuurder Cavent.

De Functie

Cavent vernieuwt steeds weer, Cavent is altijd in beweging en er kan heel veel, tegelijk is er ook behoefte aan rust en aandacht voor de dagelijkse zaken. Met de Methodische Werkwijze maakt Cavent haar maatschappelijke opdracht voor het vergroten van zelfregie door cliënten mogelijk; dit kan alleen met inzet van getrainde professionals die -meer dan tot nu toe- zelforganiserend en resultaatverantwoordelijk kunnen werken. De ontwikkelingen in de zorg, de plannen voor 2019 en de meerjarenstrategie, geven een aantal concrete “opdrachten” mee aan de nieuwe directeur-bestuurder:

 • Cavent groeit in aantal cliënten en medewerkers; doelgroepen en zorgvragen veranderen. Cavent bouwt nieuwe woonvoorzieningen en ontwikkelt nieuwe dagbesteding en werkprojecten; tegelijk blijft aandacht nodig voor de basisdienstverlening waar Cavent in is gespecialiseerd. Hernieuwen van de balans tussen initiatieven en doorontwikkeling, én het duurzaam borgen van professionaliteit en kwaliteit is een belangrijke opgave in de komende jaren; de directeur-bestuurder doet dit door in samenspraak en afstemming met betrokkenen, intern en extern, heldere prioriteiten te stellen en focus aan te brengen.
 • Met de Methodische Werkwijze maakt Cavent haar maatschappelijke opdracht voor het vergroten van zelfregie door cliënten mogelijk. Met inzet van getrainde professionals die -meer dan tot nu toe- zelforganiserend en resultaatverantwoordelijk kunnen werken.   De uitdaging voor 2019 en verder is een daarbij passende verdeling van verantwoordelijkheden en helderheid over besluitvorming en het opvolgen van afspraken; implementeren van eigenaarschap en het borgen van teamreflectie in een toekomstbestendige organisatie, naast het ontwikkelen van een nieuwe visie op het strategisch HRM-beleid en het uitwerken ervan.   
 • Cavent is dé zorgverlener in de Hoeksche Waard, en wil deze positie versterken en verbreden om hoogwaardige dienstverlening aan de cliënten te blijven leveren. Aandacht is nodig voor het verstevigen van de samenwerkingsrelaties en een goede afstemming met collega-organisaties en andere partners in het regionale zorgnetwerk; aandacht voor duurzame kwaliteitsverbetering, ook door slimme samenwerking, intra- en extramuraal.
 • De directeur-bestuurder is gesprekspartner voor de Centrale Cliëntenraad, de Centrale Vertegenwoordigingsraad en de Ondernemingsraad; rapporteert aan de Raad van Toezicht en legt ook extern maatschappelijk verantwoording af. Aandachtspunten in 2019 zijn het actualiseren van de medezeggenschap en de governance, met een heldere taakafbakening van cliëntenraden en vertegenwoordigingsraden, het doorontwikkelen van de professionele balans toezichthouden - besturen en het vormgeven aan extern belanghebbendenbeleid; op een manier die bij Cavent past.
 • De directeur-bestuurder is voorzitter van het MT (financieel manager en een locatiemanager) en stuurt direct de drie locatiemanagers aan en het regiokantoor (met P&O, orthopedagogen, beleidsmedewerker, financiële administratie, het secretariaat en het cliëntservicebureau). Deze werkwijze, ontstaan door de snelle groei van de organisatie, is niet altijd effectief en efficiënt; een taak voor de directeur-bestuurder om de gewenste vernieuwing vorm te geven.

Het Profiel

We gaan graag in gesprek met kandidaten die de potentie en ambitie hebben om een eindverantwoordelijke positie te bekleden en die vol trots het gezicht naar binnen en naar buiten, dé bestuurder en vertegenwoordiger willen zijn van Cavent. We zoeken kandidaten met een academisch werk- en denkniveau. Je bent een ervaren manager in een (zorg)organisatie waar je integraal verantwoordelijk bent, je hebt hart voor de doelgroep en je weet als geen ander te functioneren in een organisatie met christelijke achtergrond en in een kleinschalige omgeving. Ben je een doorstromer vanuit een verantwoordelijke positie in het integraal management, dan zien we graag waarom deze carrièrestap een logische is.
Je bent nieuwsgierig naar vernieuwende ideeën van medewerkers en waardeert de kracht van cliënten; je brengt rust en focus, je stelt prioriteiten op basis van een gedeelde visie. Je hebt aantoonbare ervaring met implementatie van plannen en hebt affiniteit met inhoudelijke ontwikkeling, financiën en medezeggenschap.
We zoeken een directeur-bestuurder die een groot hart voor cliënten combineert met een zakelijke instelling; iemand die een moderne visie op de zorg voor mensen met beperkingen heeft en daar echt voor durft te staan. Een daadkrachtige, sterke persoonlijkheid die makkelijk op de voorgrond treedt om Cavent te profileren en die medewerkers meeneemt in alle ontwikkelingen.
De sterke lokale verankering, de samenwerking van medewerkers en vrijwilligers, familie en verwanten, medezeggenschapsorganen en ketenpartners in de context van de Hoeksche Waard, vragen om een directeur-bestuurder die midden in de praktijk wil acteren en deze overziet.
Je bent toegankelijk, verbindend en zichtbaar, intern en extern. Je bent in staat om de juiste balans te brengen en te houden tussen innoveren en borgen, veranderen en implementeren, doorpakken en consolideren; door kaders te stellen en ruimte te geven.
Je herkent je in deze competenties:

 • Visie, strategisch en analytisch inzicht: je hebt een heldere visie op de thema’s die spelen in de complexer wordende diversiteit van de intramurale en extramurale zorg; je maakt scherpe analyses, vertaalt deze in scenario’s en keuzes voor de strategische koers. Je kunt plannen helder onderbouwen en er uitvoering aan geven. Je overziet de grote lijnen en vertaalt deze naar concreet beleid en zorgt voor implementatie ervan; je verliest daarbij de dagelijkse praktijk niet uit het oog en je neemt alle betrokkenen op inspirerende wijze mee.
   
 • Leiderschap: je stelt heldere kaders vast waarbinnen management en medewerkers van Cavent kunnen groeien en geeft daarbinnen alle ruimte die nodig is voor hun ontwikkeling. Je maakt heldere afspraken en toetst die. Je delegeert, coacht en faciliteert. Je stimuleert de medewerkers om uit te gaan van hun kracht en talent, doet een beroep op het zelforganiserend vermogen en resultaatverantwoordelijkheid. Je spreekt ze met behoud van de relatie aan op hun verantwoordelijkheid en op gemaakte afspraken en bent daarin zelf het voorbeeld. Je bent besluitvaardig en communicatief; je brengt focus aan, stelt prioriteiten, maakt keuzes, neemt besluiten en communiceert hier transparant en helder over.
 • Ambassadeurschap: je bent hét boegbeeld van Cavent. Je profileert, positioneert en representeert de organisatie in de Hoeksche Waard. Je onderhoudt de relaties met alle belanghebbenden en speelt een actieve rol in dit netwerk. Je bouwt nieuwe relaties op en je lobbyt waar nodig. Alles om van toegevoegde waarde te zijn voor de cliënten van Cavent.

 • Samenbindend vermogen: je kunt mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak en weet dit te borgen in de organisatie. Door je manier van presenteren kun je anderen overtuigen en beïnvloeden, zodat een gedeeld beeld ontstaat dat de kern van Cavent-dienstverlening raakt: openheid, gelijkwaardigheid en respect voor eigenheid.

Aanbod en procedure

De bezoldiging is conform inschaling in de WNT Zorg klasse II, met een maximum van € 130.000,= bruto per jaar bij een fulltime aanstelling. We zijn benieuwd naar je motivatie en CV en zien deze graag als Word-document tegemoetReacties zijn welkom t/m 26 januari 2019.
De intakegesprekken bij ons bureau worden op 30 januari en 1 februari 2019 gevoerd.
De selectiegesprekken bij Cavent vinden plaats op 14 februari 2019; de adviesronde is in de week van 18 februari; een case-assessment kan onderdeel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.


Deel deze pagina in uw netwerk