nicoline

Directeur bestuurder (fulltime) Almere

Organisatie

De Schoor is een ondernemende en moderne welzijnsorganisatie in Almere die bijdraagt aan het welzijn, sociale integratie en participatie en aan de kwaliteit van het leven en de leefomgeving van de inwoners van Almere. Zo’n 180 medewerkers, 1.000 vrijwilligers en een veelvoud aan actieve bewoners werken samen aan projecten en activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen, in het bijzonder voor hen die kwetsbaar zijn. De Schoor stimuleert en ondersteunt bewonersinitiatieven die welzijn, sociale samenhang en leefbaarheid in buurt, wijk of stad bevorderen.
 
De missie en visie van De Schoor is gebaseerd op de 6 p’s: Presentie, Preventie, Participatie, Perspectief, Partnerschap en Passie. Centraal staat het activeren en motiveren van mensen tot participatie aan de Almeerse samenleving en het verbeteren van de maatschappelijke positie van kwetsbare bevolkingsgroepen. Ze werkt aan het tegengaan van uitsluiting, isolement, marginalisering en achterstanden. Ondernemerschap, participatie, samenwerkingsprojecten met welzijn, onderwijs, werk en zorg in alle mogelijke vormen en “doen wat nodig is” zijn sleutelbegrippen.
Het brede profiel zorgt ervoor dat De Schoor stevig verankerd is in de Almeerse samenleving. Door haar expertise, beheer en onderhoud van vele accommodaties, kennis van de lokale markt en een sterke positie is De Schoor een belangrijke gesprekspartner in het sociale domein van Almere. De Schoor werkt nauw samen met de gemeente, de wijkteams en maatschappelijke organisaties.
 
De Schoor werkt volgens het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model met een eenhoofdige Raad van Bestuur die statutair de bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft.
De organisatie kent, naast de ondersteunende diensten, twee afdelingen voor het primaire proces: Wijk & Welzijn (opbouwwerk, sociaal cultureel werk, ouderenwerk, buurtcentra) en Jeugd (voor- en vroegschoolse activiteiten, kinderwerk en jongerenwerk). De Schoor heeft een omzet van ruim € 11 miljoen. De huidige bestuurder verlaat de organisatie op 1 januari 2016. Voor deze ambitieuze organisatie zoeken wij een nieuwe directeur-bestuurder. En dat in Almere: jong, innovatief, multicultureel, korte lijnen. Kortom: in een stad met volop kansen en mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen in het sociale domein.

De Functie

De decentralisaties in het sociaal domein hebben grote consequenties voor welzijnsorganisaties en ook voor De Schoor. De veranderingen in de WMO, participatiewet en de wet op de jeugdzorg vragen om een andere dienstverlening en inrichting. Tegen deze achtergrond zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder. De functie is als volgt samengevat in drie kerntaken; aansturen van de organisatie, ondernemerschap en doorontwikkeling strategie en beleid.
 
Je stuurt direct het MT aan, bestaande uit twee managers primair proces en twee afdelingshoofden staf en ondersteuning, en bent eindverantwoordelijk voor P&O en ICT. Daarnaast ben je indirect verantwoordelijk voor de aansturing van ruim 180 medewerkers en ca. 1.000 vrijwilligers. Je realiseert de organisatieveranderingen die nodig zijn in dit veranderde welzijnslandschap. Je ontwikkelt samen met het MT heldere kaders en faciliteert en stimuleert de medewerkers om hun talenten te ontwikkelen, verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te ontplooien. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor een financieel gezonde huishouding en juiste verslaglegging. Samen met het hoofd financiën & control ben je aanspreekpunt voor de auditcommissie van de Schoor.
 
De Schoor heeft een stevige positie in Almere. Je neemt het initiatief om De Schoor verder te  positioneren en profileren en je kijkt naar kansen en mogelijkheden in het sociaal domein. Je onderhoudt goede relaties met de gemeente Almere, het politieke veld en andere externe partijen. Je onderzoekt samenwerkingsmogelijkheden met collega- instellingen om welzijn te verbinden met onder meer zorg, onderwijs, veiligheid en werk om samen meer en betere resultaten te boeken. Je realiseert met je medewerkers nieuwe initiatieven die de netwerken in de wijk versterken; in co-creatie met collega-aanbieders en particuliere initiatieven definieer je een vernieuwend aanbod.
 
Het eerste concept voor de strategische koers 2016-2019 ligt al klaar. Dit concept is op basis van een interactief traject tot stand is gekomen. De nieuwe directeur bestuurder werkt de strategische koers uit  in een haalbaar plan, toepasbaar beleid en concrete (meer)jarenplannen voor De Schoor. Tegelijkertijd anticipeer je op de huidige ontwikkelingen; de intrede van de participatie maatschappij, de veranderende rol van vrijwilligers en de doorontwikkeling van de wijkteams. Je zorgt dat innovatieve ideeën worden ontwikkeld en dat De Schoor een relevante speler blijft in het voorveld van het sociaal domein.

Het Profiel

We zoeken kandidaten met een academisch werk- en denkniveau bij voorkeur met een bedrijfseconomische achtergrond. Je hebt ruime ervaring opgedaan in een managementfunctie in een welzijnsorganisatie of een relevante organisatie uit het sociale domein. Je bent bekend met de huidige transities en begrijpt de complexiteit van dit veranderde veld waarin gemeenten en welzijn- en zorgaanbieders zich anders tot elkaar verhouden. Je stelt kwaliteit van de dienstverlening altijd centraal. Je communiceert heel helder en bent transparant in wat je doet. Je bent een verbinder en in staat om samenhang te creëren. Daarnaast ben je strategisch en analytisch zeer sterk. Je schakelt op een soepele wijze tussen de diverse rollen die je hebt: van strategisch naar operationeel, van opbouwwerk naar statushouders, van de professional naar de gemeente, van extern naar intern, van de stip op de horizon naar de realiteit van alle dag. We zoeken een ondernemende, verbindende en professionele directeur-bestuurder die zich herkent in onderstaande competenties: 

  • Visie en strategisch inzicht: je bent in staat om op professionele wijze boven de materie uit te stijgen en de grote lijnen te zien maar verliest de dagelijkse praktijk hierbij niet uit het oog. Je bent scherp en analytisch, hebt een visie en beschikt over conceptuele denkkracht.
  • Leiderschap: we zoeken een kandidaat die gevoel heeft bij de eigenheid van De Schoor en de enorme betrokkenheid van de professionals. Je bent een directeur-bestuurder die met behoud van de verbinding effectieve sturing van de organisatie realiseert, de regie neemt, richting biedt, structureert, contracteert, delegeert, het overzicht houdt, de voortgang monitort en de resultaten borgt. Uiteraard heb je passie voor het welzijnswerk, grote affiniteit met het werken met vrijwilligers en bewoners en je gelooft in het credo: “Doen wat gedaan moet worden”.
  • Resultaatgericht en besluitvaardig: je handelt snel en adequaat, stelt de juiste prioriteiten en neemt tijdig, zorgvuldig en op consistente wijze beslissingen.
  • Ambassadeurschap: Je bent de Schoor en je kunt dit intern en extern uitdragen. Je begrijpt wat er in het sociaal domein gebeurt, kent de gevoeligheden en weet hierop te anticiperen. Je bespeelt en adviseert actief de netwerken van de relevante stakeholders om de doelen van De Schoor te realiseren en lobbyt waar dat nodig is.
  • Sociaal ondernemerschap: je bent proactief, denkt in kansen en mogelijkheden en durft nieuwe dienstconcepten en producten te realiseren. Je neemt het initiatief om de gang van zaken te beïnvloeden, je hebt lef en durf, anticipeert op relevante ontwikkelingen en bent maatschappelijk betrokken. Daarnaast ben je in staat om nieuwe verbindingen aan te gaan in het belang van het sociale veld.
  • Samenbindend vermogen: je kunt mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak en weet dit voor langere termijn te beleggen in de organisatie.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform inschaling in de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening schaal 15
op basis van een fulltime aanstelling. De directeur-bestuurder van De Schoor start met  een aanstelling voor een jaar. Waarom je belangstelling hebt, zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 10 januari 2016. De intakegesprekken bij ons bureau starten in de week van 11 januari. De gesprekken bij De Schoor vinden plaats eind januari, begin februari. Een (case)assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken.

Deel deze pagina in uw netwerk