ingrid

Directeur Bestuurder (fulltime) Maarssen

Organisatie

Welzijn Stichtse Vecht is de welzijnsorganisatie voor Stichtse Vecht. De organisatie is op 1 januari 2013 ontstaan uit een fusie tussen SWMD Maarssen (voormalige gemeente Maarssen) en Stichting Tympaan (voormalige gemeenten Breukelen en Loenen). Welzijn Stichtse Vecht (verder te noemen WSV) is een bekende en herkenbare welzijnsorganisatie in de gemeente Stichtse Vecht. Ze streeft naar welzijn voor iedereen en wil dat mensen zich prettig voelen in hun eigen omgeving, zichzelf kunnen redden en betrokken zijn bij de samenleving. Ze stimuleert en faciliteert burgerinitiatieven die welzijn, sociale samenhang en leefbaarheid in buurt, wijk of gemeente bevorderen. Ze richt zich op preventie en vroegtijdige signalering van problemen. Ze biedt diensten en ondersteuning ter bevordering van de zelfredzaamheid van burgers, opdat zij op eigen kracht kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Ze stimuleert participatie van burgers o.a. door middel van vrijwillige inzet. Dit doet ze in nauwe samenwerking met alle betrokkenen en het motto van WSV luidt: “Welzijn maken we samen!”.

Het sociale domein is volop in beweging; alle decentralisaties en transities hebben ook voor WSV grote consequenties. Burgers moeten zich steeds actiever inzetten en meer eigen verantwoordelijkheid nemen  om de ontwikkeling van de participatiemaatschappij kracht bij te zetten. Mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen en dat is mogelijk door goede informatievoorziening, het sociale netwerk en informele zorg. Een kwetsbare groep, voornamelijk ouderen, heeft hulp nodig. Op al deze terreinen is WSV actief. Ze focust zich op sociale samenhang en leefbaarheid, informatie, preventie en vroegtijdige signalering, zelfredzaamheid en informele zorg, advies en ondersteuning op maat en de vrijwilligerscentrale. Naast de reguliere dienstverlening richt WSV zich ook op nieuwe cliënten: laaggeletterden, mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en statushouders. WSV werkt nauw samen met de gemeente, de sociale wijkteams en collega (zorg)organisaties.
 
Bij de organisatie zijn 19 betaalde krachten en 450 vrijwilligers actief. WSV heeft een omzet van + € 1,1 miljoen. Momenteel wordt de organisatie aangestuurd door 2 (parttime) directeuren die voorheen verantwoordelijk waren voor SWMD Maarssen en Stichting Tympaan. De stichting heeft nu een bestuur dat 7 leden telt. Beide directeuren treden terug als directeur. Recent is besloten dat WSV de omslag gaat maken naar een model met een Raad van Toezicht en een directeur bestuurder. Voor WSV zoeken wij een nieuwe directeur bestuurder.

De Functie

De functie van deze nieuwe directeur bestuurder is samengevat in drie speerpunten: ontwikkelen van een strategische koers, visie en beleid; aansturen van de organisatie (focus zowel op structuur als cultuur) en het extern representeren van de organisatie.
 
Ontwikkelen strategie, visie en beleid voor de toekomst:
Van de nieuwe directeur bestuurder wordt verwacht dat alle hedendaagse speerpunten (denk aan de decentralisaties, ontwikkeling van de participatiemaatschappij, de kanteling naar informele zorg, de veranderende rol van vrijwilligers, de opkomst van sociaal makelaarschap en de snelle ontwikkeling van digitale toepassingen) worden vervat in één heldere en duurzame strategie en visie. Je anticipeert op actuele ontwikkelingen en die vertaal je naar consequenties, haalbare doelen, toepasbaar modern beleid en concrete meerjaren plannen voor WSV. Je brengt focus aan, maakt keuzes en stelt prioriteiten. Met behoud van de goede reputatie en lokale inbedding zorg je dat innovatieve ideeën worden ontwikkeld en dat WSV een relevante speler wordt in het voorveld van het sociaal domein. Voorbeelden: verstevigen van het steunpunt mantelzorg, doorontwikkelen van de vrijwilligerscentrale, neerzetten van modern vrijwilligersbeleid, optimaliseren van de fondsenwerving, positie nemen in het wijkopbouwwerk; heldere afspraken maken over de samenwerking met de sociale wijkteams; ontwikkeling van projecten en produkten voor nieuwe (tijdelijke) doelgroepen.
 
Het aansturen van de organisatie:
Je stuurt direct 20 medewerkers aan en bent verantwoordelijk voor de aansturing van 450 vrijwilligers. Je buigt je over de optimale structuur en inrichting van de organisatie en je realiseert de organisatie-veranderingen die nodig zijn in dit veranderde welzijnslandschap. Hierbij wordt uitgegaan van het model met een Raad van Toezicht en één directeur/bestuurder. Je schept duidelijkheid over verantwoordelijk-heden, bevoegdheden en resultaatgebieden (het wat). Je stelt heldere kaders, creëert randvoorwaarden en faciliteert en stimuleert de medewerkers om hun talenten te ontwikkelen, verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te ontplooien. Je draagt bij aan een aanspreekcultuur (het hoe) en bevordert de onderlinge samenwerking. Uiteraard ben je in deze rol verantwoordelijk voor excellente dienstverlening, een financieel gezonde huishouding, een hoge medewerkerstevredenheid en een laag verzuim.
 
Externe representatie:
Je neemt het initiatief om WSV stevig te positioneren en profileren in de omgeving en haar zichtbaarheid te vergroten. Je onderhoudt de goede relatie met de gemeente en andere externe partijen. Je onderzoekt samenwerkingsmogelijkheden met collega instellingen om het welzijnsaanbod echt toegankelijk te maken. Je kijkt naar kansen en mogelijkheden in het sociaal domein en weet goed wie de relevante stakeholders zijn. Je realiseert nieuwe initiatieven die de netwerken in de wijk versterken; in co-creatie met collega aanbieders en particuliere initiatieven definieer je een vernieuwend aanbod. Je exploreert de diverse nieuwe mogelijke samenwerkingskansen en je zoekt naar partners om mee samen te werken.
 
Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (in wording). Het is in deze functie de kunst om in het huidige, complexe, sociaal domein een kleine en excellente welzijnsorganisatie neer te zetten die grote toegevoegde waarde biedt.

Het Profiel

We zoeken kandidaten met een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau en een academisch werk- en denkniveau. Je hebt ruim 5 jaar ervaring opgedaan in een managementfunctie in een welzijns-organisatie of een extramurale zorgorganisatie en je bent bekend met de huidige transities. Je hebt de potentie en ambitie om een eindverantwoordelijke positie in te vullen. Je snapt de complexiteit van dit veranderende veld waarin gemeenten en welzijn- en zorgaanbieders zich anders tot elkaar verhouden. Je hebt een visie op bovengenoemde thematiek, bent strategisch sterk, analytisch, hebt veel gevoel voor politiek/bestuurlijke gevoeligheden en je bent in staat om WSV extern goed te representeren en intern efficiënt in te richten. Je hebt een visie op de aansturing van organisaties, zicht op de gewijzigde financiering in het sociaal domein en je bent in staat om dienstverleningsconcepten te ontwikkelen. Je bent financieel goed onderlegd en stelt kwaliteit van de dienstverlening altijd centraal. Uiteraard heb je passie voor het welzijnswerk, grote affiniteit met het werken met vrijwilligers en je gelooft in het credo: “hard op de inhoud, zacht in de relatie”. Je communiceert heel helder en bent transparant in wat je doet. Je bent een verbinder pur sang in staat om samenhang te creëren en met realiteitszin en pragmatisme doelen te bereiken. In deze rol moet je in staat zijn om te schakelen tussen de diverse rollen die je hebt: van strategisch naar operationeel, van opbouwwerk naar statushouders, van de professional naar de gemeente, van extern naar intern, van de stip op de horizon naar de realiteit van alle dag. We zoeken een zakelijke en professionele directeur bestuurder die het een uitdaging vindt om in deze kleine setting de uitdagingen te realiseren. Je herkent je in onderstaande competenties:
 
  • Leiderschap: we zoeken de kandidaat die heel duidelijk en stevig is en tegelijk met compassie besluiten neemt, zaken bespreekbaar maakt en mensen aanspreekt op afspraken en resultaten. Die de kracht van de medewerkers benut, op overtuigende wijze heldere en duidelijke kaders neerzet en daarbinnen de ruimte geeft die nodig is voor de ontwikkeling van de professionals. Die met behoud van de verbinding effectieve sturing van de organisatie realiseert, de regie neemt, richting biedt, structureert, contracteert, delegeert, het overzicht houdt, de voortgang monitort en de resultaten borgt.
  • Ambassadeurschap: je staat pal voor de organisatie, je snapt wat er in het sociaal domein gebeurt, kent de gevoeligheden en weet hierop te anticiperen. Je bespeelt actief de netwerken van de relevante stakeholders om de doelen van WSV te realiseren en lobbyt waar dat nodig is.
  • Sociaal ondernemerschap: je bent proactief, denkt in kansen en mogelijkheden, neemt het initiatief om de gang van zaken te beïnvloeden, hebt het lef om met nieuwe ideeën te komen, kan goed onderhandelen, anticipeert op relevante ontwikkelingen en bent maatschappelijk betrokken. Je voelt je verantwoordelijk alsof het je eigen organisatie is.
  • Visie en strategisch inzicht: je bent in staat om op onafhankelijke wijze en met professionele distantie boven de materie uit te stijgen en de grote lijnen te zien, je neemt als het moet afstand van de dagelijkse praktijk, maakt een heldere en scherpe analyse, hebt een visie en beschikt over conceptuele denkkracht.
  • Resultaatgericht en besluitvaardig: je handelt snel en adequaat, stelt de juiste prioriteiten en neemt tijdig, zorgvuldig en op consistente wijze beslissingen.
  • Samenbindend vermogen: je kunt mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform inschaling in de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening schaal 13
maximaal € 5.791,= bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling. De directeur bestuurder van SWV krijgt een aanstelling van 3 jaar. Waarom je belangstelling hebt zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 21 december. De intakegesprekken bij ons bureau worden in de week van 4 januari gevoerd. De gesprekken bij WSV vinden plaats in januari. Een (case)assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Deel deze pagina in uw netwerk