ingrid

Directeur / Bestuurder fulltime Zuid-Holland Zuid

Organisatie

vacature alleen open voor medewerkers van organisaties die een overeenkomst Jeugd met De gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben ondertekend.
 

Het nieuwe jeugdstelsel treedt in 2015 in werking en dan valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Partijen die betrokken zijn bij het jeugdbeleid in Zuid-Holland Zuid willen dat jeugdigen gezond en veilig opgroeien, kansen krijgen om zich te ontwikkelen en naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Als dat niet lukt, wordt eerst gekeken naar de eigen mogelijkheden en oplossingen binnen het gezin en de (opvoed)omgeving. Is dit ontoereikend, wordt jeugdhulp geboden. Dit altijd met behoud van de regie over het eigen leven en volgens de gezamenlijke principes: meer preventie en vroegtijdige ondersteuning, passende zorg, zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig en ondersteuning dicht bij het gezin.

DE FUNCTIE

Als directeur/bestuurder van deze nieuwe stichting ben je een voortrekker in de transitie jeugdzorg. Als je echt iets wilt veranderen is dit jouw moment. De jeugdzorg veranderen en écht iets doen waar de cliënt iets aan heeft. Of zoals een cliënt het laatste mooi verwoordde aan het eind van haar gedicht: 'ik heb jouw hart nodig'. In deze nieuwe functie speel je een cruciale rol in het stelsel dat hier gebouwd wordt. In een omgeving die haar definitieve vorm nog niet helemaal heeft gekregen is de directeur/bestuurder verantwoordelijk voor deze kerntaken:

 


 
De aanbieders van jeugdhulp en de cliëntvertegenwoordigers in de regio Zuid-Holland Zuid hebben zich verenigd. Organisaties werken samen met de 17 gemeenten in de regio (ruim 483.000 inwoners) om de transformatie vorm te geven. Deze samenwerking heeft geresulteerd in het besluit om een stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid (verder te noemen JTZHZ) op te richten. De JTZHZ is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de prestaties van de jeugdteams, die 13.000 cliënten professionele hulp en ondersteuning bieden. De teams worden gevormd door professionals van diverse organisaties en komen, eventueel na een periode van detachering, in dienst van de JTZHZ. De stichting zal + 145 FTE in dienst hebben en de verwachte omzet bedraagt circa € 13,3 miljoen. De stichting wordt gefaciliteerd en bedrijfsmatig ondersteund door TriviumLindenhof maar staat daar verder los van. De JTZHZ is lid van een overkoepelende vereniging waar ook TriviumLindenhof deel van uitmaakt. Deze vereniging biedt professionele ondersteuning aan haar leden. De Service Organisatie Zuid Holland is voor de jeugdteams de formele vertegenwoordiger van de gemeentes. Zij verzorgt en controleert de informatievoorziening en is verantwoordelijk voor de contractering.
 
De jeugdteams vormen de spin in het web van het jeugdstelsel en hebben tot doel dat jeugdigen opgroeien tot zelfredzame burgers, dat meer opvoeders zelfredzaam zijn en dat meer sociale netwerken van gezinnen en buurten actief zijn. De teams werken hulpvraaggericht, leveren zoveel mogelijk maatwerk en dragen bij aan het maatschappelijk rendement (meer doen voor minder). Het gezin voert de regie en de professional ondersteunt (één gezin, één plan, één regisseur). Binnen het jeugdteam zijn de professionals vanuit verschillende expertises (Jeugd & Opvoedhulp, Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugd Licht Verstandelijke Beperkte zorg) actief. In hun werk staat continuïteit, beschikbaarheid, responsiviteit centraal. Bij alles wat ze doen houden ze een scherp oog op de onafhankelijkheid die ze innemen jegens overige zorgaanbieders, de juiste 'match' tussen cliënt en professional, dat er geen cliënten tussen wal en schip vallen en dat er voortdurend wordt geleerd en verbeterd.
 
Om de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen wordt een directeur/bestuurder benoemd.
Deze functie  wordt niet extern gepubliceerd.
 

De Functie

 Het aansturen van de organisatie

 • Direct leiding geven aan de 3 verandermanagers en indirect aan de 145 fte aan jeugdprofessionals;
 • Versterken van de kracht en positie van de jeugdteams. Inzicht krijgen in wat de teams nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. De randvoorwaarden bieden en de teams zó faciliteren, ondersteunen en contracteren dat ze kunnen doorgroeien naar professionele teams die in een hybride context en kwetsbare positie budgetverantwoordelijk worden, de best mogelijke dienstverlening bieden en die aangesproken kunnen worden op hun persoonlijk meesterschap en hun zelfstandigheid;
 • Maken van heldere contractafspraken met de service organisatie; met inachtneming van de kaders, het lokale maatwerk en de ruimte die teams nodig hebben om hun verantwoordelijk te nemen, invulling geven aan en afspraken maken over de resultaten die lokaal bereikt moeten worden. Vaststellen en realiseren van het uitvoeringsplan over de contractperiode;
 • Maken van afspraken met TriviumLindenhof en de vereniging over de bedrijfsmatige ondersteuning;
 • Verantwoordelijk zijn voor de resultaten van de organisatie (operationeel, financieel, personeel, kwaliteit, risicomanagement, relatiebeheer en innovatie);
 • Verantwoording afleggen aan de Service Organisatie en inzicht bieden aan de wethouders van de 17 gemeenten;
 • Periodiek informeren van de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid, de voortgang en de ontwikkelingen van de organisatie;
 • Als bestuurder optreden in het kader van de WOR en het onderhouden van een goede constructieve relatie met OR.
Ontwikkelen strategie en beleid
 • Verder bouwen aan de ambitieuze doelstelling van de JTZHZ;
 • Doorontwikkelen en uitdragen van de missie en visie van de JTZHZ en de daarbij behorende strategische plannen. Op adequate en zorgvuldige wijze geef je hier richting aan;
 • Je stelt lange termijn strategische plannen op en daaruit leidt je jaarplannen af. Je bent daarbij in staat om in een volledig nieuwe organisatie de koers vast te houden en de strategie, missie en visie bij te stellen als de realiteit daar om vraagt;
 • Vertalen van de jaarplannen naar toepasbaar beleid;
 • (Samen met collega zorgaanbieders) zorgen voor continue en inhoudelijke innovatie zodat de jeugdteams de best mogelijke dienstverlening blijven leveren;
 • Ontwikkelen en uitdragen van een heldere visie op de jeugdzorg. De ontwikkelingen van de transities in het sociaal domein in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder nauwlettend volgen, de consequenties voor de JTZHZ inzichtelijk maken en daarop acteren.
Externe representatie en relatiebeheer
 • De directeur/bestuurder is zowel in- als extern het boegbeeld van de organisatie. Als zodanig ben je verantwoordelijk voor de positionering en profilering van de JTZHZ;
 • De JTZHZ vertegenwoordigen en representeren in 17 gemeenten op diverse niveau: politiek/bestuurlijk met de wethouders, ambtelijk met (uiteraard) de ambtenaren en inhoudelijk via het sturingsoverleg met de zorgaanbieders. Je bent in staat om dit complexe accounthouderschap namens de verschillende jeugdteams naar de gemeenten vorm te geven en te begeleiden. Je bouwt dit nieuwe netwerk op en onderhoudt het goed;
 • Je geeft de samenwerking met je collega zorgaanbieders van de specialistische markt (zoals jeugdbescherming, -reclassering etc.) vorm.
De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
 

Het Profiel

De nieuwe directeur/bestuurder heeft de volgende kennis en ervaring:
 • Academisch werk- en denkniveau en een bedrijfskundige achtergrond
 • Ruime managementervaring in organisaties die majeure veranderingen hebben doorgemaakt
 • Bij voorkeur gewerkt in een omgeving met hoog opgeleide professionals
 • Stevige en vooruitstrevende veranderkundige opvattingen
 • Kennis van het sociaal domein
 • Gevoel voor marketing/communicatie, informatievoorziening en financiën
 • Goede onderhandelaar
 • Affiniteit met zowel de zorgsector als het openbaar bestuur
 • Goede mix tussen management en organisatie: je moet in staat zijn om een kleine organisatie aan te sturen in een complexe omgeving.
herkent zich in onderstaande competenties:
 • Leiderschap: benut de kracht van de medewerkers, doorziet verhoudingen, ongeschreven regels en verborgen mechanismen in een organisatie. Schept de randvoorwaarden waaronder de jeugdteams tot volle bloei kunnen komen. Snapt de positie van de professional, creëert afstand in nabijheid en bezit de flexibiliteit die het invullen van strategische, tactische en operationele rol vereist. Realiseert effectieve sturing van de organisatie, neemt de regie, biedt richting, structureert, delegeert, houdt het overzicht en monitort de voortgangscontrole;
 • Sociaal ondernemerschap: in staat om in een nieuwe, nog deels onbekende context, een nieuwe stichting neer te zetten. Ziet kansen, wacht niet af maar neemt zelf het initiatief om de gang van zaken te beïnvloeden, anticipeert op relevante ontwikkelingen, durft te innoveren en vernieuwen, kent de sociale kaart goed en is maatschappelijk betrokken;
 • Netwerken: is het in- en externe boegbeeld van de organisatie, representeert de organisatie in hele diverse gremia, bespeelt actief de netwerken om de doelen van de organisatie te realiseren en is in staat om te lobbyen in de maatschappelijke omgeving.
 • Visie en strategisch inzicht: kan domein overstijgende verbindingen leggen (bijv. tussen jeugdzorg, onderwijs, werk, inkomen en veiligheid), kan afstand nemen van de dagelijkse praktijk, heeft analytisch inzicht en conceptuele denkkracht. Kan schakelen tussen de hoofdlijnen en het lange termijn beleid en de operationele uitvoering;
 • Politiek/bestuurlijke sensitiviteit: kent de bewegingen in het politieke krachtenveld, heeft veel gevoel voor verhoudingen in het bestuurlijke veld, snapt de gevoeligheden, anticipeert hierop en schakelt soepel en onafhankelijk tussen de diverse gremia, leeft zich in, snapt de diverse belangen die spelen en is communicatief- en adviesvaardig;
 • Resultaatgericht en besluitvaardig: stelt de juiste prioriteiten en neemt tijdig, zorgvuldig en op consistente wijze beslissingen;
 • Samenbindend vermogen: kan mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak.
En voldoet aan dit profiel:
Een inspirerende, relationeel sterke persoonlijkheid met een hands on mentaliteit. Iemand die het leuk vindt om te balanceren in dit speelveld, die zich staande kan houden in dit krachtenveld en in staat is om in deze solopositie de relevante invloed uit te oefenen. Die opdrachtgever- en opdrachtnemerschap snapt.
Een zelfstarter die gelooft in co creatie en partnership. Stevig, genuanceerd met natuurlijk overwicht. Het spreekt voor zich dat de directeur/bestuurder van de JTZHZ een groot hart heeft voor de jeugd.
 

Aanbod en procedure

De functie wordt ingeschaald in schaal D van de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg
(bandbreedte is € 79.370,= en € 113.386,=). Het is waarschijnlijk dat een contract wordt aangeboden tot eind 2017.

Deel deze pagina in uw netwerk